Den 29 – středa, 22. dubna 2015

Síla matčiny modlitby!

Biblické verše k zamyšlení: Žalm 118,14-18

Základní biblický verš: „Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech.” (Žalm 118:17)

Byl prosinec 2003. Pamatuji si to jako včera. Ležela jsem na nemocniční posteli a cítila jsem se jako na konci svého života. Nemohla jsem se vůbec pohybovat. Každý kousek mého těla jsem cítila jako by v ohni. Nikdy jsem nepocítila tolik bolesti.

Měla jsem horečku s teplotami přes 40°C celé dny během dvou týdnů. Každý den jsem slábla a slábla. Každý den brzy ráno přicházela moje maminka a přikrývala mi tělo ručníky namočenými v ledové vodě. Cítila jsem se mizerně. A co zraňovalo nejvíce, bylo vidět bolest v jejích očích, jak skrývala slzy. Viděla jsem též smutek v očích otce.

Jednoho dne maminka přihlížela, jak otec drží moje ochablé tělíčko ve svých rukou a prosí mě (jeho jedinou dceru), abych bojovala a nevzdávala se. A potom jsem slyšela, jak moje maminka chrabře četla biblické zaslíbení: „Neměla bys umírat, ale žít, abys odvedla práci pro Pána!“

Něco nepochopitelného se stalo při příležitosti, kdy rodiče prosili v prospěch jejich dítěte. Stále mám husí kůži, když si vybavím tuto scénu. Nejsem schopna to vysvětlit, ale pocítila jsem takovou naději… Pamatuji si na moji tichou modlitbu: „Pane, jestliže mě neuzdravíš kvůli mně, prosím, uzdrav mě jako odpověď na modlitby rodičů! Ježíši, prosím, vyslyš jejich modlitbu.“

Ellen Whiteová jednou napsala následující text pojednávající o síle matčiny modlitby:

„Je nemožné odhadnout sílu modlící se matky. Ona důvěřuje Bohu ve všech směrech. Bere své dítě před trůn milosti a představuje je Ježíši, prosí o požehnání pro něj. Vliv těchto modliteb je pro tyto děti jako ‚pramen života‘. Tyto modlitby, vyřčené ve víře, jsou oporou a posílením matky křesťanky. Opomenutí povinnosti modlit se společně s našimi dětmi, znamená ztrátu jednoho z největších požehnání, jakého můžeme dosáhnout, jednu z největší pomoci uprostřed zmatku, starostí a břemen v naší práci během života.

Tato citace je dlouhá, ale velice mocná, proto nechám sestru Whiteovou pokračovat:

„Síla matčiných modliteb nemůže být příliš vysoce oceněna. Ta, která klečí za jejím synem a dcerou během trampot v dětství, během rizik v mládí, nebude nikdy znát (do doby soudu) vliv jejích modliteb na život jejích dětí. Jestliže je spojena vírou se Synem Božím, matčina vřelá ruka uchrání jejího syna od vlivu pokušení, zdrží dceru od holdování hříchu. Když převládne nadšení, síla lásky, zdrženlivost, dychtivost, rozhodující vliv matky, duše pak bude uvedena na pravou cestu.“ (AD, s. 266)

Moje matka mě toho dne povzbudila, abych požádala Boha o uzdravení a opakovala to znovu a znovu zašeptáním do mých uší: „Neměla bys umírat, ale žít, abys odvedla práci pro Pána!“ Říkala to poté každý den, dokud moje zraněná duše nezačala věřit, a dokud jsem také já sama nezačala tvrdit: „Neměla bych umírat, ale žít, abych vzdala slávu Bohu!“

Ve vyznaném Slovu Božím je síla. Rovněž je síla v matčiných modlitbách. Moje uzdravení při této příležitosti je svědectvím Boží milosti jako odpovědi na upřímnou modlitbu mých rodičů.

Modlitba měnící srdce:

Pane Bože, společně v této chvíli chceme prosit za všechny naše rodiče v celém křesťanském světě, zejména za ty rodiče, kteří se zavázali do života služby, jako jsou vedoucí, kazatelé, administrátoři, učitelé a misionáři ve službě. Modlíme se za jejich ochranu a zejména za ochranu jejich dětí. My se dnes jako církev sjednocujeme a potvrzujeme, že ačkoliv jsou nějaké z našich dětí chyceny do pastí nepřítele, přesto by neměly zemřít, ale žít, aby hlásaly mocné dílo Pána! Věříme, že uděláš čest svému slibu bojovat s tím, kdo bojuje s námi a že zachráníš naše děti! (Iz 49,25). Nech svého Ducha svatého, aby vylil sílu, moudrost a milost na všechny rodiče, aby hledali, jak formovat životy svých dětí, aby byly připraveny na Tvé Království. Amen.

Napsala Shanter Alexandr

(Shante je rodačka ze St. Lucia, z ostrovu na západu Indie. Je psycholožkou, která žije a pracuje v Michiganu. Účastnila se modlitebního setkání vedoucích jak v místních událostech, tak v divizi za oceánem. Pokud si chcete přečíst více ze svědectví Shanter, klikněte zde.)

„Stalo se tak, protože Elijáš byl mužem ohromující víry. Bůh ho mohl použít ve velké krizi izraelské historie. Když se modlil, jeho víra zasahovala nebesa a dotýkala se nebes, a on setrval v modlitbě, dokud jeho prosby nebyly vyslyšeny. Nečekal na úplný důkaz, že ho Bůh slyší, ale byl ochoten riskovat všechno za nepatrné náznaky nadpřirozené přízně. A navíc, co mu bylo umožněno díky Bohu dělat, všechno směl dělat v tomto poli působnosti, v Boží službě… Víra, jako je tato, je potřeba v dnešním světě – víra, která se bude zakládat na zaslíbeních Božího slova a odmítne odejít, dokud nebesa neuslyší.“ (Modlitba, s. 138)

Modlitební Zaměření

1.      Modli se za vylití Ducha svatého na všechny delegáty a návštěvníky na setkání GC v San Antoniu 2015.

2.      Modli se, aby byl každý návštěvník vtažen do bližšího vztahu s Kristem a získal nový pohled na studium Božího svatého slova, a neodešel ze setkání GC stejný jako přijel.

3.      Modli se, aby toto setkání GC nebylo jako pracovní (obchodní) setkání, ale duchovní obnovou, která nás posílí jít v tomto světě za Ježíšem.

4.      Modli se, aby Bůh do budoucna přivedl do přední linie zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí.

5.      Modli se, aby Bůh žehnal novým a připojeným týmům Generální konference ve sdělování časově přesných a potřebných faktů o setkání z pohledu světové církve.

6.      Modli se za spojení všech mediálních aktivit Církve adventistů sedmého dne v naší celosvětové církvi, aby zajišťovaly mocnější a více evangelizační celosvětový důraz.

7.      Modli se, aby celá církev dávala osobní a pravidelný důraz na každodenní čtení a následování Bible skrze „Oživeni Jeho Slovem“.

8.      Modli se za srdečnou vděčnost a plné přijetí spisů Ducha proroctví, že jsou použitelné i dnes, a aby vedoucí i členové církve četli tyto materiály pravidelně.

9.      Modli se za vylití Ducha svatého na Guillermo Biaggiho (prezidenta Euroasijské divize), na Jairyong Leeho (prezidenta Severoasijsko-pacifické divize), and na Johna Rathinaraja (prezidenta Jihoasijské divize) a na všechny prezidenty unií, konferencí a misií v jejich divizích.

10.  Modli se za velkou sklizeň duší jako výsledek zasetých semínek během „Projektu distribuce Velkého sporu“, který byl rozeslán 140 milionům lidí.

počítadlo.abz.cz