98. den – Úterý, 30. června, 2015

Dobré, lepší, nebo to nejlepší z nebe?

Biblická pasáž k uvažování: Ž 27,1-14

Klíčový verš: “O jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal: Abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na Hospodinovu nádheru a abych mohl přemítat v jeho chrámu. Žalm 27,4

Už mnoho let čelím určitému zápasu. Pravděpodobně jste se s ním také setkali. Je to zápas mezi tím co je dobré, lepší a nejlepší.

Tento zápas ovlivňuje mnoho mých každodenních návyků a životních rozhodnutí, ale poslední dobou jsem vnímala, že ten největší útok se týká oblasti sociálních medií a technologie. Jak se proti tomu mohu postavit? Vždyť nám technologie nabízí tolik požehnání. Ale i přesto se tento dobrý dar, který nám umožňuje tak lehké spojení se světem, může stát naším největším nepřítelem – nepřítelem, který nás odtahuje od opravdového spojení s druhými a s Bohem.

Měli bychom si všichni uvědomit, že satanovi nevadí, jestli strávíme náš život děláním dobrých výběrů. Samozřejmě, že dobrý výběr je dobrý, ale jsou i lepší výběry, alespoň tak dlouho pokud neuděláme ten nejlepší výběr. Vidíte všechna ta youtube videa, která vaši přátelé posílají o zvířatech, která byla vysvobozena, nebo o představení těch podivných záběrů úžasných talentů, o unikátních domech nebo vtipných momentech…. na tom není opravdu nic špatného. Mohou ale být ještě lepší videa, ale uvědomujeme si, že tyto dobré, nevinné a někdy dokonce lepší výběry nás často olupují o ten nejlepší Boží výběr? Jak jedna moje kamarádka ráda říká: “Vypni facebook a dej svou tvář(anglicky “face”) do Jeho knihy!”

Nezáleží na tom, kolika lidem se líbí váše stránka nebo příspěvek, nebo jak potvrdili vaši krásu nebo talent. Nejvíce záleží na tom co si myslí Bůh. “Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce.“ (1 Sam. 16, 7).

Pokud jsi zaneprázdněný vedoucí, tak možná není tvou slabostí facebook, ale možná je to sledování filmu v letadle, když letíš nad oceánem, nebo si zapneš večer televizi jen aby ses podíval na zprávy. Ale co když jsme dovolili, aby nám ty dobré a lepší věci života bránily před těmi nejlepšími, a bránily nám před úzkým vztahem s naším Pánem Ježíšem Kristem!

Jsme adventisté sedmého dne, kteří se, předpokládáme, připravují pro nebe! Ale obávám se, že naše duchovní citlivost je otupována neustálým přívalem televizní a internetové zábavy a sociálními médii, které bez odkladu žebrají o naši pozornost. Můžeme strávit hodiny a hodiny u těchto věcí a přitom bojujeme abychom strávili dokonce jen pár minut v Božím Slově! Neobejdeme se dokonce ani pár minut bez toho abychom se podívali na smartphone abychom zjistili jestli jsme získali více „like“ nebo sms, nebo twiterů. Nicméně, pokud to s naším odchodem do nebe myslíme vážně, něco se v našem zaměření a prioritách musí změnit.

Inspirace nám říká: “Většina křesťanů ani netuší, jak velkou duchovní sílu by mohli obdržet, kdyby tak horlivě toužili a vytrvale usilovali o dosažení Božích hodnot, jak usilují o dosažení pomíjivých věcí tohoto světa. Velká většina křesťanů se spokojí být duchovními trpaslíky. Nemají žádnou chuť hledat celým svým úsilím nejdříve království Boží a Jeho spravedlnost, a proto je jim zbožnost tajemstvím, které nemohou pochopit. Oni neznají Krista ze zkušenosti.” (Svědectví pro církev, str. 186 angl.).

Samozřejmě, že media a sociální sítě mohou být použity k dobru. Starám se o mé účty zvláště proto, že chci aby vydávaly svědectví. Ale musím si zachovat řádné hranice a odevzdávat je Bohu nebo budou ony kontrolovat mne místo toho aby je kontroloval Bůh. Pokud prožíváte podobný zápas, doporučuji sedmi nebo deseti denní půst od medií a sociálních sítí. A věnuj ušetřený čas ke vztahům s tvou rodinou a milými. Použij jej také ke studiu něčeho, co se chceš z Bible naučit. Modli se a uč se zpaměti Písmo! Může to vypadat jak oběť a může to být těžké (ale při to všem, čelme tomu, jsme na těchto věcech závislí více než bychom chtěli). Ale slibuji vám, že když tuto oběť podstoupíte, tak to změní váš život!

Bible říká: “Vy však usilujte o větší dary milosti. A ukazuji vám ještě mnohem vzácnější cestu.“ (1 Kor. 12, 31). Tou mnohem vzácnější cestou je Kristus! On je tím nejlepším darem! Hledejte Ho dokud jsou dveře stále otevřeny! On přijde brzy!

Modlitební výzva ze srdce

Drahý nebeský Otče, čelíme krizi poslední doby, která je před námi. Nepřítel nás odzbrojil tisíci cestami. Pro duchovní boj nám došly síly, protože jsme ztratili ze zřetele naše duchovní zaměření. Otupěli jsme před věcmi věčné hodnoty. Odpusť nám, Otče! Chceme nyní obrátit náš zřetel zpět k Tobě. Už nechceme zůstávat v tom co je dobré nebo lepší. Chceme to nejlepší! Chceme Tebe! Aby když se vrátíš, jsi mohl říci: “Také Tě znám, jsi mé dítě!” Pomoz nám, Otče, abychom byli páni věcí, které nad námi chtějí vládnout. Kéž se skutečně staneš naší srdeční touhou! V Ježíšově jménu, amen.

Napsala Melody Masonová

“Viděla jsem, že nepociťujeme-li okamžitou odpověď na naše modlitby, máme se pevně držet víry, nedovolit, aby se do ní vloudila nedůvěra, poněvadž by nás to odlučovalo od Boha. Kolísá-li naše víra, nemůžeme od Něho ničeho obdržet. Naše spolehnutí na Boha má být pevné, a když požehnání nejvíce potřebujeme, snese se na nás jako prška deště.” Svědectví pro církev, sv. 1., str. 121 angl.

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

  1. Modlete se za to aby byl pozdní déšť vylit na Boží církev při zasedání GK. Neznáme Boží načasování, ale známe Boží zaslíbení – Zach 10:1 (Ať je raději dříve vylit než později!)
  2. Modlete se aby setkání GK nebylo pouze běžné pracovní jednání, ale duchovním oživením, které nás zmocní k oslovení světa Ježíšem.
  3. Modlete se aby měl Bůh volnou působnost během setkání GK, a abychom nezastiňovali Boží dílo vlivem naší pochybnosti a nevíry!
  4. Modlete se za to aby skrze nás, kteří stojíme na konci času, zaznělo Boží prorocké poselství do celého světa bez prodlení.
  5. Modlete se za to aby Duch ryzí pokory a pokojného, kristovského chování, vládl při všech vystoupeních a diskuzích během setkání a abychom měli lásku a respekt jeden k druhému.
  6. Modlete se za diskuzi ohledně navržených slovních změn k posílení 28 věroučných článků víry církve Adventistů sedmého dne a také jak posílit citát o stvoření.
  7. Modlete se za delegáty, kteří jsou nyní na cestách. Někteří už do San Antonia dorazili. Modlete se aby zůstali silní a plní dobrého zdraví, a měli jasné myšlenky při jejich přípravě a studiu.
  8. Modlete se za technické logistické záležitosti, které umožňují to aby program dobře probíhal a aby Pán Bůh vedl a požehnal každý detail.
  9. Modlete se za  mocné vylití Ducha Svatého na vedoucí a delegáty TED (Trans-evropská divize) aby jim Bůh dal moudrost pro rozhodnutí, která se musí udělat.
  10. Modlete se za místní sbory ve městě San Antoniu aby rostly a rozšířili se o nové členy. Modlete se aby byl vylit Duch Svatý ve velké míře na kazatele a vedoucí těchto sborů.
počítadlo.abz.cz