87.Den – pátek, 19. června 2015

Jednu věc mít na mysli

Biblické verše k zamyšlení: Efezským 4,1-7

Základní verš: „…usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.” (Efezským 4,3)

Když jsem dnes studoval list Efezským, zjistil jsem, že opakovaně čtu stále dokola stejnou pasáž. Ve skutečnosti byla moje Bible protkána tímto textem celý den, kapitolou Efezským 4. „Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“ (Ef 4,1-3)

Tato pasáž je tak jednoduchá a přitom velice komplexní. Ty i já jsme nazýváni jako vyvolení a Pavel připomíná, že jsme tu proto, abychom jednali s druhými tak, jako Kristus jednal s námi… s jemností a láskou. Měli bychom zachovat jednotu Ducha ve svazku pokoje. Ale jak taková jednota vypadá, když máme tak mnoho rozdílných názorů a úhlů pohledu na to, jak by se věci měly dít?

Ellen Whiteová nám na to dává letmý pohled: „Jsme zajedno ve víře v základních pravdách Božího slova. A jednu věc musíme mít nepřetržitě na mysli, že soulad a spolupráce musí být udržovány bez zkompromitování jediného principu pravdy.“

Zní to mocně. Pokračuje varováním: „A zatímco nepřetržitě vykopáváme pravdu jako skrytý poklad, buďme opatrní na to, jak se stavíme k novým a sporným otázkám. Známe poselství určené celému světu. Přikázání Boží a svědectví Ježíše Krista jsou těžištěm naší práce. Vlastnit jednotu a lásku k druhému je pro nás velkým úkolem, na který bychom se měli zaměřit” (Poselství kazatelům /Pastoral Ministry/, s. 30).

Hmm. Vážné poselství. Uchování si lásky a jednoty se vůbec nemusí zdát jako snadný úkol v době jako je tato, ale Bůh nás nežádá o nemožné. To On nikdy nedělá. On nás prostě žádá, abychom poskytli to, co máme, aby mohl pracovat na nemožném skrze nás. Vždyť je to Jeho církev, Jeho práce. On uskuteční svoje cíle, jestliže Mu to dovolíme.

Jsem pokořen při pomyšlení, že Bůh důvěřoval nám a důvěřoval mně skrze Jeho Ducha. Že je ochoten mě vést svým Slovem, že mě chce použít, abych vedl ostatní k poznání pravdy, kdo je Ježíš. Ať to zůstane naším cílem. Ať to zůstane naším posláním. Ať jsme sjednoceni Jeho láskou.

Modlitba měnící srdce:

Nebeský Otče, potřebujeme, abys zasáhnul a pomohl nám, protože my si nemůžeme sami pomoci. Ocitáme se na křižovatce mnoha cest. Potřebujeme Tvého Ducha svatého, aby nás vedl a provázel při všem našem konání a jednání, aby provázel naše myšlenky a kontroloval naše jazyky. Modlíme se, aby na nás byl vylit Tvůj Duch mírnosti, abychom byli trpělivými a schopnými nést utrpení jeden druhého jako nikdy předtím. Aby nám vidění paní Whiteové „Co by mělo být“ v konečném důsledku pomohla, Pane! My Tě zoufale potřebujeme! V Ježíšově předrahém jménu se modlíme. Amen.

Napsal Kat Taylor

Citát k rozeslání mailem: „Kristus je sjednocujícím článkem zlatého náhrdelníku, který váže věřící společně k Bohu. Nesmí nastat žádné oddělení se v tomto posledním čase zkoušky.“ (Vybraná poselství, sv. 3, s. 21)

MODLITEBNÍ CÍLE

„Chcete mít, ale nemáte… Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“ (Jakub 4,2 a Jan 16,24)

  1. Modli se za zkušenost v Horní místnosti pro návštěvníky setkání GC. Ano, obchodní záležitosti musí být vyřešeny, ale též modlitba by měla být znát v každé oblasti, že Bůh pracuje a je přítomný mezi svým lidem.
  2. Modli se za čas strávený studiem Bible a modlitbami za vedoucí i laiky naší církve, aby dovolili Bohu plně nás jako církev vést podle Jeho vůle.
  3. Modli se, aby hudba na GC setkání dělala čest Bohu a přitahovala lidi blíže k Ježíši, a byla odrazem toho krásného hudebního chóru, na který se můžeme společně těšit v nebesích.
  4. Modli se za Mathilde Frey, bývalou profesorku výkladu Starého zákona a biblických jazyků na semináři Adventistického mezinárodního institutu vyšší školy (AIIAS) na Filipínách. Bude vést jedno z ranních zamyšlení během setkání.
  5. Modli se za to, aby si delegáti udělali čas na studium, modlitbu a předem se připravovali na důležité diskuze, které se budou konat během Obchodních setkání týkajících se vysvěcování i jiných citlivých témat. Modli se, aby všichni pokorně následovali vedení Ducha svatého v těchto záležitostech.
  6. Modli se za zdraví delegátů, návštěvníků a vedoucích, když cestují a připravují se, aby měli sílu a jasnou mysl při setkáních.
  7. Modli se za 5K Fun Run (běh pro radost), kterého se budou mnozí účastnit, aby Bůh žehnal a chránil nás během této události, když budeme společně sportovat.
  8. Modli se, aby delegáti věnovali zvláštní pozornost výběru jejich stravy a životního stylu během setkání, aby jejich imunitní systém a myšlení nebylo zkompromitováno žádným způsobem kvůli mnoha důležitým rozhodnutím, které je třeba udělat, a budou mít vliv budoucnost naší církve.
  9. Modli se, aby jídla byla zdravá a dobře chutnala, a dělala čest Bohu.
  10. Modli se za zaměstnance, kteří nepatří k církvi adventistů a budou nám sloužit, abychom na ně udělali dobrý dojem, aby mnoho z nich toužilo vědět více o Bibli a pravdě.
počítadlo.abz.cz