84.Den – úterý, 16. června 2015

Chybějících 300

Verše k zamyšlení: Skutky 1,14 – 2,4

Základní verš: „Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.” (Skutky 2,1)

Všechno to začalo před rokem a půl, když moji modlitební partnerku, Mirandu Godfreyovou, napadlo začít se probouzet brzy ráno pro extra modlitbu. Rozhodli jsme se pozvat několik dalších přátele kazatele, aby se zapojili do naší „NÁRAZOVÉ /PUSH/“ iniciativy (NÁRAZOVÉ znamená: „Modlit se, dokud se něco nestane.“)

Základní součástí byla společná modlitba na Googlu minimálně jedenkrát za týden. Během této doby společných modliteb jsem pocítil, jak Duch svatý působí na moje srdce více a více hlouběji. Navíc se tito přátelé kazatelé stali mými nejlepšími přáteli, jelikož nás Bůh skrze modlitbu přivedl do větší jednoty.

V Matouši 18,19-20 Ježíš slibuje Svoji přítomnost, když se sjednotíme na modlitbě. Na základě tohoto slibu v Matouši 18 píše Ellen Whiteová: „/Tento/ slib je učiněn za podmínky, že jsou k Bohu vysílány společné modlitby církve, a jako odpověď na tyto modlitby můžeme očekávat jejich větší naplnění, než jaké přichází jako odpověď na soukromou modlitbu. Vliv modlitby bude přímo úměrný k jednotě členů a jejich lásce k Bohu i k sobě navzájem.“ (9. Vydání Rukopisů /Manuscript Releases/, číslo 748, s. 303) nebo (Dopis 32, 1903, s. 5)

Dle Písma, když je Boží duch vylit při našich vlastních osobních modlitbách, je tím mocněji vylit, když se modlíme společně s ostatními. Jaký to dar!

Naštěstí učedníci pochopili moc sjednocení se na modlitbě díky Ježíšovu příkladu a učení. Poté, co vystoupil do nebe, šli do horního pokoje a ihned se začali modlit.

Bible nám říká: „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu…“ (Skutky 1,14). A po deseti dnech naléhavých proseb, konečně přišel Duch s mocí. Klíčem k tomu je, že přijde pouze k těm, kdo „byli všichni shromážděni na jednom místě“ (Skutky 2,1).

Nevyslovitelnou tragédií Letnic je, že přes 300 Kristových následovníků chybělo. Pouze 120 jich bylo shromážděno ke společné modlitbě, a pouze 120 bylo v pokoji naplněno Duchem nehledě k faktu, že je v 1. Korintským 15,6 řečeno, že u Kristova nanebevstoupení bylo přítomno 500 následovníků.

Nevím, jak ty, ale já nechci být mezi těmi chybějícími, když bude pozdní déšť vylit.

Samotná Ellen Whiteová vyzývá: „Říkám vám, musíme být pokřtěni Duchem svatým. On je tu pro nás, a my ho musíme mít. Žijeme v té části pozemské historie, kdy se musíme setkávat, abychom se modlili za zvláštní požehnání pro nás osobně, a potom budeme v Kristu a skrze Krista vítězi. Jsme příliš snadno spokojeni s omezeným, zvláštním a jen občasným požehnáním!“ (Manuscript Releases, sv. 2, s. 24)

Budeme jednotní v modlitbě za tento dar? Necháme naše já stranou a půjdeme sjednoceni? Nebuďme spokojeni pouze s požehnáním jednou za čas. „NARÁŽEJME“ /PUSH/ dokud se něco nestane.

Modlitba měnící srdce

Otče, toužíme po větší síle svědčit o Tobě. Prosím, přiveď nás k takové jednotě, jakou měli učedníci v horním pokoji. Dej nám opravdovou touhu ke společné modlitbě, ať se dožadujeme slibu, že ty nám sešleš svého Ducha. Pomoz, aby ani jeden z nás nechyběl v tomto modlitebním kruhu. Nic není tak důležité jako toto. Pomoz nám udělat tyto modlitby hlavními prioritami nad vším ostatním! Prosím, sjednoť nás v Tvojí lásce a naplň nás vylitím tak dlouho očekávaného pozdního deště! V Ježíšově jménu. Amen.

Napsal kazatel Zac Page

MODLITEBNÍ CÍLE

Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm.“ (2. Paralipomenon 16,9)

  1. Modli se za mocné vylití Ducha svatého na tomto setkání GC, aby bylo všem zřejmé, že Bůh v církvi působí, a že On slyší naše vytrvalé modlitby.
  2. Modli se, aby pro všechny delegáty a návštěvníky bylo prioritou strávit čas u Ježíšových nohou každé ráno před tím, než stráví čas ve službě – ne ve shonu, ale aby si udělali čas, který je třeba k tomu, aby byli posíleni v Pánu.
  3. Modli se za speciální misijní sbírku, která bude vybírána během poslední soboty 11. července, aby mohla financovat nově rozjeté misijní projekty po celém světě:
  4. Modli se za speciální zprávy v sobotu ráno v 11 hodin, 11. července, které oznámí zvolený předseda Generální konference.
  5. Modli se za setkání v sobotu odpoledne 11. července, které bude zaměřeno na „Církev v misii“, aby všem přítomným bylo znovu požehnáno v misii, ke které Bůh povolává každého z nás, abychom se stali její součástí.
  6. Modli se za závěrečný večerní program dne 11. července, nazvaný „Mise v pohybu“, formálně známý jako „Přehlídka národů“, aby byl oslaven Bůh.
  7. Modli se za zvýšenou účast a oddanost v evangelizaci veřejnosti všemi církevními institucemi, stejně jako o podporu služebností, jelikož ty podporují nadcházející misii církve.
  8. Modli se, aby Duch svatý vedl diskuze na programu v důležitých tématech, jako jsou: Stvoření, Základy víry, Ordinace žen, Problematika zásad a příkazů, atd., aby je Bůh vedl.
  9. Modli se, aby čas vyhrazený na modlitby v setkáních byl hluboce smysluplný a nápomocný všem přítomným.
  10. Modli se, aby když lidé opouští setkání GC během obědových přestávek a večerů, aby namísto mluvení o nesouhlasných nebo obchodních záležitostech, chválili Boha za to, jak On působí, stejně jako za to, co dělá v jejich vlastních srdcích a životech.
počítadlo.abz.cz