74.Den – sobota, 6. června, 2015

Můj neviditelný Přítel

Biblické verš k zamyšlení: Jan 14,15-18

Základní verš: „…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky.“ (Jan 14,16)

„Ach, jak bych Tě rád viděl, objal Tě a přitiskl hlavu na Tvoji hruď,“ mluvil jsem jednoho dne sám k sobě v tichu myšlenek, když jsem přemýšlel o neviditelném Příteli, který slíbil nás utěšit.

„Prosím, Pane, obejmi mě! Vím, že jsi tady,“ zašeptal jsem znovu, když mi slzy začaly padat na tváře. Byla to obtížná doba. Tvrdé zkoušky přemáhaly moje srdce. Unavený a zemdlený jsem poklekl na kolena a prosil jsem svého neviditelného Přítele o utěšení. Poté jsem pocítil Jeho ruku kolem ramen, jak vysušuje moje slzy a posiluje mě. Jaká sladká zkušenost je poznání, že On je blízko.

Zatímco my ne vždy cítíme Jeho přítomnost, jako jsem toho dne cítil já, máme však ujištění, že nejsme nikdy sami. On je Tím, kdo jde vždy s námi, Tím, kdo nikdy neselže.

Bible nám říká: „…a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky.“ (Jan 14,16)

Musím přiznat, že v předešlých letech jsem příliš nerozuměl roli Ducha svatého, a toho, jak On osobně ovlivňuje můj život. Ale během odcizování se přátelům, jsem začínal chápat pravdu.

Dosud si pamatuji na kazatele, který mluvil. Hovořil o Duchu svatém a představoval nám Ho jako osobu, jako přítele. To kázání jsem nikdy nezapomněl, ale od té doby se můj život změnil. Od toho času jsem Ho každý den prosil o přítomnost ve větší míře. Nebyl jsem spokojený jen s Jeho malou přítomností. Chtěl jsem být naplněn a přetékat, takže když jsem prosil Otce o Ducha, žádal jsem o dvojnásobnou, trojnásobnou nebo čtyřnásobnou porci. A jaké nádherné dny nastaly, když Bůh na tuto modlitbu v mém životě odpovídal.

Bible nám říká, že Duch svatý zastává mnoho rolí v našich životech, podle Božího Slova. Například, On obnovuje (Jan 3,5), On ukazuje, co je hřích, spravedlnost a soud (Jan 16,8-11), On nás uvádí do veškeré pravdy (Jan 16,13), On oslavuje Ježíše a učí nás (Jan 16,14.15), On nás naplňuje mocí (Skutky 1,8), On nás posvěcuje (1 Korintským 6,11.17) a On v nás přebývá (1 Korintským 3,16). Tato božská osoba trojice nás činí úplnými, bez Něj nemůžeme dělat nic. Proto potřebujeme být nově pokřtěni každý den.

Mám dobré zprávy. Pro ty, kdo hledají, Bůh slibuje naplnění: „Ráno co ráno, když poslové evangelia pokleknou před Pána a obnovují svoje sliby posvěcení, udělí jim přítomnost svého Ducha s Jeho oživující a posvěcující mocí. Když jdou vpřed vstříc denním povinnostem, mají ujištění, že neviditelné zastoupení Ducha svatého jim umožní být ‚pracovníky společně s Bohem‘.“ (Skutky apoštolů /Acts of the Apostles/, str. 56)

V minulosti jsem nechápal, že potřebuji Ducha svatého. Nyní si nedokážu představit život bez Něho. Jestliže mě začne stahovat svět a ztratím Jeho přítomnost třeba jen na několik okamžiků, bezprostředně potom si všimnu ztráty a začnu zoufale toužit po Jeho návratu. Ten, který byl kdysi vzdálený a nepochopený v mém životě, se nyní stal mým nejbližším přítelem. On chce být také tvým přítelem!

Modlitba měnící srdce:

Drahý Otče, nemáme slov, abychom Ti poděkovali za krásné, skutečné zaslíbení Ducha svatého, ale můžeme přijmout vírou a nadějí, že Ho obdržíme pokaždé, když přijdeme před Tvůj svatý trůn. To je důvod, proč Tě v této chvíli prosíme, abys nás naplnil svým Duchem, tím jediným, který nás může provést na cestě, která vede k Tobě. Děkuji Ti, Pane, za to, že jsme Ho obdrželi. Nežádáme o málo. Chceme více. Mocný Duch svatý nás vede k úplné pravdě, utěšuje nás v časech bolesti, usvědčuje nás z hříchu, obnovuje naše hříšná a sobecká srdce, a zároveň s odpuštěním nám dává sílu, takže můžeme dojít velkému vítězství tohoto dne v Ježíšově jménu. Děkuji Ti za naslouchání našim modlitbám, náš milující Otče. Amen.

Napsal Carolyn Azo

Host, spolupracovník z oddělení komunikace v Jihoamerické divizi.

Citát ke sdílení se: „Denně obdržel /Ježíš/ nový křest Duchem svatým. V ranních hodinách nového dne Ho Pán probouzel ze spánku, a Jeho duše i Jeho rty byly pomazány milostí, kterou mohl předávat dalším“ (Kristova podobenství /Christ’s Object Lessons/, s. 139).

MODLITEBNÍ CÍLE

“Seslání Ducha svatého na církev je to, na co se v budoucnosti těšíme, ale je privilegiem církve obdržet Ho již nyní. Hledej jej, modli se za něj, věř mu. Musíme jej mít, a nebesa čekají na to, aby jej mohla udělit.“ (The Review and Herald, 19. března, 1895)

  1. Modli se za takové mocné vylití Ducha svatého na setkání GC, z kterého by bylo všem zřejmé, že Bůh pracuje ve své církvi.
  2. Modli se za to, aby všichni delegáti a návštěvníci dali přednost tomu strávit čas u Ježíšových nohou každé ráno před tím, než stráví čas ve službě – ne ve spěchu, ale věnovali čas, který potřebují k tomu, aby byli silní v Pánu.
  3. Modli se za lidi, kteří opouští setkání GC během obědových přestávek a na večer, aby namísto mluvení o sporných nebo obchodních diskuzích, chválili Boha za to, jak pracuje, stejně jako za to, co dělá v jejich vlastních srdcích a životech.
  4. Modli se, aby Boží duch vedl diskuze v programu v důležitých tématech, jako jsou: stvoření, základy víry, ordinace žen, politická témata, učení církve, atd.
  5. Modli se, aby speciálně vyhrazené časy modliteb během setkání byly hluboce smysluplné a nápomocné všem návštěvníkům.
  6. Modli se za mladé lidi a mladé dospělé, aby se účastnili GC setkání, aby viděli, jak se Ježíš promítá do životů našich vedoucích a toužili následovat a znát Ježíše více.
  7. Modli se za bezpečí a zdraví delegátů i vedoucích, když se připravují na cestu do San Antonia.
  8. Modli se za vylití pozdního deště na delegáty EUD (Středoevropské divize) a MENA (Středovýchodní a Severo-africké unie), aby udělali správná rozhodnutí na GC 2015 – Bůh je zná všechny jménem.
  9. Modli se za Marka Finleye a evangelizační série, které on, Elder Wilson a další, budou vést v San Antoniu před setkáním GC – aby to bylo obzvláště požehnáno Duchem svatým. Modli se, aby se místní sbory aktivně podílely a pozvaly svoje přátele a sousedy na tato setkání.
  10. Modli se za zvýšenou účast a oddanost všech církevních institucí co se týká evangelizačního rozsahu, aby podpořili nadcházející misii církve.
počítadlo.abz.cz