70. den – Úterý, 2. července 2015

Pokorní vedoucí jsou nejlepšími rádci

Biblický text k zamyšlení: 1. Pt 5,5-11

Klíčový verš: “Stejně se vy mladší podřiďte starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ´Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. ´“ 1. Pt 5,5

Hledáte někoho, kdo vás naučí, jak být úspěšný ve službě? Pro lidi, kteří usilují o úspěch na plné čáře, je typické, že tíhnou k těm, kteří se zdají být populární, silní, talentovaní, učení, dobře známí, bohatí a zjevně úspěšní. Tyto věci samozřejmě nejsou špatné, pokud jsou pod Boží kontrolou, ale jsou tyto dary opravdu tím pravým tajemstvím úspěchu a síly ve službě?

V knize Služebníci evangelia je nám řečeno: „Viděla jsem, že silou dětí Božích je jejich pokora. Když jsou malí ve svých vlastních očích, Ježíš bude jejich silou a jejich spravedlností a Bůh požehná jejich práci.“ (Služebníci evangelia, Gospel Workers, 1892, p. 365).

V knize Touha věků je nám také řečeno: „Pokora srdce je síla, která dává následovníkům Krista vítězství“ (p. 301).

Když se podíváme do Písma, najdeme zde Ježíše, jak nám říká, abychom se od Něho naučili jednu věc: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci, a naleznete odpočinutí svým duším.“ (Matouš 11,29).

Ježíš neučil dovednostem jako je veřejný projev nebo jak si udržet náskok před našimi vrstevníky. Neučil nás, jak předvést zázraky nebo jak přitáhnout pozornost davu. On nás jednoduše pozval, abychom se od Něho učili pokoře a tichosti. Proč? Protože ví, že když jsme pokorní, když vidíme, jak moc Ho potřebujeme, jak zoufale potřebujeme být na Něm závislí, budeme těmi pravými kanály, skrze které bude moci být vylita Boží moc. Neboť právě když jsme pokorní, je v nás Bůh nejlépe vidět a nejlépe se odráží v našich životech.  

Víte, milí přátelé, s uplynulými lety se učím stále víc a víc, že úspěch v naší práci pro Boha nám nepřinesou naše schopnosti, náš talent, naše výmluvnost. Jediné, na čem záleží, je naše závislost na Něm a Jeho síle. „To, co je tak potřebné k práci v dnešní době, nejsou peníze, talent nebo schopnost výmluvnosti, ale víra ozdobená pokorou.“ (Rady spisovatelům a vydavatelům, Counsels to Writers and Editors, p. 108).

Takže když hledáte silného duchovního učitele, než abyste se dívali po někom, kdo se zdá být vždy středem pozornosti a kdo se zdá být nejvíce populární, dívejte se po někom, kdo následuje příklad Ježíše, kdo je vůdcem-služebníkem, kdo odráží Jeho charakter, kdo nevyhledává pozornost nebo potlesk, ale kdo věrně pracuje v zákulisí, i když se zrovna nikdo nedívá. O Kristu je řečeno: „Kristus se nikdy nedal unést projevovaným nadšením, ani se nenechal znechutit kritikou nebo zklamáním. I v největším protivenství a v nejkrutějších mukách projevoval statečnost a odvahu.“ (Touha věků, str. 230; The Desire of Ages, p. 330). Takového vůdce nejvíce potřebujeme.  

 

Výzva k modlitbě ze srdce:

Drahý Otče, tak moc Ti děkujeme za příklad pokory v Ježíši a v tom, jak žil svůj život jako vůdce. Pomoz nám, než abychom vyhledávali první místa, vyhledávali raději místo u Jeho nohou. Uč nás, co to znamená být tichý a pokorného srdce. Uč nás, co to znamená čekat na Něho, být věrný a konat dobře svou práci, i když se nikdo nedívá a neprojevuje o to zájem. Jsme od přirozenosti pyšní a není to jednoduché jít po té vedlejší cestě, ale protože chceme být použiti pro Tvé království, pomoz nám naučit se dát sami sebe stranou a hledat nejdřív Ježíše. Uč nás, jak s Tebou máme pokorně chodit! V Ježíšově jménu, Amen.

Raluca Ril

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

"Ve velké krizi svého života, odešel Jákob stranou, aby se modlil. Byl naplněn touhou, která ho zcela ovládala, touhou po změně charakteru… to, o co Jákob marně bojoval ve své vlastní síle, bylo získáno díky pevné víře a odevzdání sama sebe." Synové a dcery Boží, Sons and Daughters of God, p. 127

  1. Modlete se, aby srdce byla připravena obdržet vylití pozdního deště a abychom si nenechali ujít toto požehnání kvůli „laodicejskému duchu“ nebo kvůli kompromisu s hříchem.
  2. Modlete se, aby měl Bůh volnou ruku pracovat během zasedání GK a abychom jako lidé nebránili Jeho práci našimi pochybnostmi a nevírou!
  3. Modlete se, abychom neshody a rozdíly řešily tak, že strávíme ještě více času na modlitbě a studiem Božího Slova, tak jako to dělali naši průkopníci.
  4. Modlete se, aby nás evangelium změnilo a osobně nás utvářelo, abychom každý měli osobní a živé každodenní chození s Bohem, které překoná jakoukoliv událost v našich životech.
  5. Modlete se, aby pokora a láska jeden k druhému, dokonce i v těžkých dobách, byla těm, kteří nás pozorují, důkazem, že Kristus je v našich srdcích, neboť nám Bible říká, že my jsme Jeho učedníci, jestliže se milujeme navzájem.
  6. Modlete se, aby agenda GK byla vedena Bohem a vše plynulo hladce a aby ta setkání byla vedena vhodným a efektivním způsobem.
  7. Modlete se za mládež a mladé lidi, kteří se budou účastnit, aby byli ještě více usvědčeni tím, co to znamená být Adventistou sedmého dne v posledních dnech.
  8. Modlete se za vylití Ducha svatého na delegáty oddělení žen při GK (2), kteří přijedou z Marylandu, aby jim Bůh dal moudrost k rozhodnutím, které je třeba učinit a aby jim požehnal, když povedou setkání žen během zasedání.
  9. Modlete se za vylití Ducha svatého na delegáty oddělení mládeže při GK, kteří přijedou z Marylandu, aby jim Bůh dal moudrost při vedení naší mládeže v průběhu zasedání.
  10. Modlete se, aby Bůh konal svou každodenní práci v našich srdcích, když se modlíme za vedení GK a nadcházející zasedání, neboť i když se neplánujeme zasedání zúčastnit, jsme součástí Boží církve a každý má velmi důležitou roli tam, kde se nachází!
počítadlo.abz.cz