68. Den – Neděle, 31. května 2015

Pokorné odpuštění, které získalo vesnici pro Krista

Biblická pasáž k uvažování: Lukáš 6:27-36

Klíčový verš: “„Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.” Lukáš 6:27

Jednou jsem četla o tom, jak by mělo vypadat odpuštění. Bylo tam napsáno toto: „Odpuštění je vůně, jíž fialka potřísní botu, která ji rozdrtila.“

Bible nám říká: „Jestliže ten, kdo tě nenávidí, hladoví, nakrm ho chlebem, jestliže žízní, napoj ho vodou, neboť mu nahrneš řeřavé uhlí na hlavu a Hospodin ti odplatí.“ (Přísloví 25:21, 22).

I přesto, že je to velmi moudrý biblický concept, tak to není to, co vidíme kolem sebe. Nicméně, nedávno jsem prožila jednu zkušenost.

Prožili jsme jí v jihovýchodní Asii, kde jsme pracovali pro služebnost ASAP, a dělali jsme tam interview s biblickými pracovníky a zakladateli modliteben. A právě tam jsem se setkala s Phillem.

Phill byl po nehodě na motorce. Kupodivu se mu nic nestalo. Narazil do něj jiný motorkář. Motorky byly zničené, ale jemu se opravdu nic nestalo. Ten kdo do něj narazil, byl opilý starosta ze sousední vesnice.

Phill mohl být na starostu naštvaný a mohl po něm chtít zaplatit škody, ale místo toho se jej zeptal: “Co pro vás mohu udělat? Starosta mu hrubě odpověděl: “Oprav mi motorku a zaplať mi za škodu!“

Phill mu beze slova částku zaplatil. Ale tím to neskončilo. Šel starostu navštívit a hledal možnosti jak mu a jeho rodině pomoci, jako třeba poorat pole. Phill byl tak milý a udělal pro starostu tolik věcí, že se lidé z vesnice nestačili divit.

Říkali Phillovi: “Náš starosta je velmi hrubý a zlý člověk. Proč pro něj děláš takové pěkné věci? Nikdo se s ním nechce už přátelit!” Byli jeho reakcí úplně ohromeni.

Výsledek toho všeho bylo to, že Phill nakonec pozval lidi z vesnici na přednášky o Pánu Ježíši. Byla to vesnice, kde se snažil lidi oslovit už dlouhou dobu, ale bez úspěchu. Ale nyní Bůh otevřel dveře.

Popravdě se mi svěřil přes jeho překladatele, že už s některými vesničany studuje Bibli, a někteří jsou už dokonce připravováni ke křtu. Jen si pomyslete – kdyby jednal při nehodě tak, jak by se chovala pravděpodobně většina z nás tak, že by si hájil svá práva a chtěl odškodné, nikdy by nebyl schopen tuto vesnici oslovit.

Bible nám říká: “Nemstěte se sami, milovaní... neboť je napsáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Ale: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a má-li žízeň, dávej mu pít; když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu.‘Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Římanům 12:19-21)

Výzva k modlitbě ze srdce:

Drahý Pane Ježíši, při tom co se i nadále modlíme za naši církev, tak Tě prosíme, abys nám dal lásku a odpuštění vůči jeden druhému a k těm, kteří zranili naši pýchu, naše srdce a možná naše těla. Není jednoduché odpustit a jednat v lásce vůči těm, kteří nás raní, ale prosím uč nás tomu, co to znamená opravdově odpouštět, tak jak jsi odpustil nám. A uč nás tomu, co to znamená jít extra míli v lásce i když není v dohledu okamžitá odměna, a i přesto, že nám někdo plivne do tváře. My jsme plivali do Tvé tváře, když jsme Tě ukřižovali, a i přesto jsi nám odpustil a miluješ nás. Tak nám prosím pomoz konat tak jak jsi konal Ty s vědomím toho, že naše odměna je pro nás přichystaná v nebi. V Ježíšově jménu, Amen.

Napsala Melody Masonová

“Pro pokorné a věřící duše je Boží dům na zemi branou do nebes. Chvalozpěv, modlitba a Kristovými zástupci pronesená slova jsou Bohem určené prostředky, aby připravily lid pro církev tam nahoře a na ony vznešené bohoslužby, kterých se nemůže zúčastnit nic nečistého. Svědectví pro církev, sv. 5, str. 491 angl.

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

  1. Modlete se za to, aby byl pozdní déšť vylit na Boží církev při zasedání GK. Neznáme Boží načasování, ale známe Boží zaslíbení – Zach 10:1 (Ať je raději dříve vylit než později!)
  2. Modlete se, aby setkání GK nebylo pouze běžné pracovní jednání, ale duchovním oživením, které nás zmocní k oslovení světa Ježíšem.
  3. Modlete se, aby z toho co se bude dít při setkání v létě, členové církve po celém světě, že je moc v tom když Boží lid upřímně v jednotě hledá Boha… a aby bylo zjevné, že Bůh odpověděl na tyto mnohé modlitby tím cokoliv koná. Ať je Bůh oslaven!
  4. Modlete se za přesahující ocenění a duchovní nadšení pro misii církve, které nahradí jakékoliv jiné téma diskuze.
  5. Modlete se, aby Bůh požehnal a vedl při tom, co se budou každý den sdílet speciální svědectví. Modlete se, aby tato svědectví povzbudila lidi k životu pro Ježíše a oslovení lidí pro Boha osobním a praktickým způsobem.
  6. Modlete se za technické logistické záležitosti, které umožňují to, aby program dobře probíhal a aby Pán Bůh vedl a požehnal každý detail.
  7. Modlete se, aby audio-vizuální zařízení dobře fungovalo a aby lidé dobře slyšeli, ať už budou sedět kdekoliv.
  8. Modlete se za simultální překlady a aby byly zmocněny Duchem Svatým.
  9. Modlete se za vylití pozdního deště na vedení a delegáty GK Planned Giving and Trust (3), kteří přijdou z Marylandu, aby měli moudrost při setkání GK.
  10. Modlete se za vylití pozdního deště na vedení a delegáty GK veřejných záležitostí a náboženské svobody (3), aby Bůh vedl jejich myšlenky a plány, když se připravují na setkání GK.
počítadlo.abz.cz