66.Den – pátek 29. května 2015

Pýcha versus pokora

Biblický text k zamyšlení: Matouš 18, 1-5

Klíčový verš: „Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království Nebes.“ Matouš 18, 4

Kristus nám říká: „Amen, pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království Nebes“ (Matouš 18, 3). Toto byl v Kristově době velmi závažný výrok. Šokovalo to také Kristovy učedníky a všechny ty, kteří to slyšeli, protože to byl opak toho, co je učila jejich kultura. Přesto Kristus pokračoval: „Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království Nebes“ (Matouš 18, 4).

Uvažujme nad následujícími otázkami, které konfrontují pyšné a pokorné lidi. Zatímco budete přemýšlet, proste Boha, aby prozkoumal vaše srdce a odhalil pýchu, kterou může odstranit jedině On.

Pyšní, sobečtí lidé, versus pokorní, sebeobětaví lidé:

Toužíš být úspěšný, aby to ostatní viděli, nebo toužíš být věrný, aby mohla být zjevena Boží sláva?

Když se díváš na všechno to dobré, co děláš, cítíš, že jsi hoden spasení, nebo věříš, že jedině skrze krev Kristovu a Jeho zásluhu můžeš dostat spasení?

Cítíš se jistý a pyšný na to, co všechno znáš, nebo se cítíš pokořený tím, jak moc se musíš ještě učit?

Zaujímáš snadno obranný postoj a urážíš se, když jsi kritizován, nebo jsi schopný přijmout kritiku s pokorným, otevřeným srdcem, protože toužíš růst?

Máš sklony obviňovat ostatní z vlastních problémů, nebo za ně přijímáš osobní zodpovědnost?

Je pro tebe těžké říci: „Udělal jsem chybu, odpustíš mi?“ nebo rychle řekneš: „Promiň, zapomeňme na to“?

Máš pocit, že „Všechno musí být tak, jak chci já!“ nebo jsi ochotný podřídit se a toužíš, aby se naplnila Boží vůle Božím způsobem?

Snažíš se za každou cenu dokázat, že máš pravdu a zachovat si tvář, i když se mýlíš, nebo jsi ochotný nechat „pravdu pravdou“, i když ji máš?

Myslíš si, že jsi tak zaneprázdněný důležitými činnostmi, než aby ses staral o „malé lidi“ ve tvém životě, nebo se snažíš sloužit a pečovat o „malé lidi,“ dokonce i o ty „nejmenší?“

Přistihuješ se v tom, že chráníš svůj osobní prostor, čas a pověst, nebo dáváš štědře a dovoluješ Bohu, aby chránil tvůj prostor, čas a tvoji pověst?

Přemýšlíš vždycky jen o tom, co všechno bys mohl pro Boha udělat, kdybys dostal příležitost, nebo si uvědomuješ, že bez Boha nemůžeš dělat nic a že tvoje dobré snahy jsou ve skutečnosti jen špinavé hadry?

Toužíš po tom být uznávaný, oceňovaný, a vážený pro to, co děláš, nebo se spokojíš s tím být nenápadný, zatímco Bůh je oslaven a poctěn?

Přistihuješ se přitom, že hodně přemýšlíš nad tím, jak vypadáš a co si o tobě jiní myslí, nebo se spíše zajímáš o čistotu srdce a o to, co si o tobě myslí Bůh?

Myslíš si, že jsi v pohodě, zatímco tvoje církev a všichni okolo potřebují probuzení, nebo jsi ten první, kdo si uvědomuje, že potřebuje neustálé, každodenní oživení?

„Je jednoduché si myslet, že se před Bohem pokořujeme: ale pokora před lidmi bude jediným dostatečným důkazem, že naše pokora před Bohem je opravdová. Pokorný člověk necítí žádnou žárlivost ani závist. Dokáže chválit Boha, i když jsou ostatní upřednostňovaní a více požehnaní než on…. Dokáže unést, když jsou ostatní oslavovaní a on sám je opomíjen, protože se v Boží přítomnosti naučil říkat spolu s Pavlem: ‚Nejsem nic.‘ Obdržel pro svů život ducha Ježíšova, který neprosil za sebe, ani nehledal svou slávu.  (Andrew Murray, Humility and Absolute Surrender, str. 25, 27).

Pravá pokora, která v sobě nemá pýchu, ani z ní nečerpá sílu je vzácným darem, který může dát jedině Bůh. Je to právě Kristo-centrická pokora, kterou zoufale potřebujeme.

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý nebeský Otče, nemůžeme získat pravou pokoru v naší vlastní síle. Je to dílo, které můžeš udělat jedině Ty. Prosím pomoz nám, abychom viděli sami sebe tak, jak nás vidíš Ty, odkryj naši pýchu, samolibost a aroganci. Přiveď nás do nového, hlubšího vztahu s Tebou. Proměň nás skrz naskrz! V Ježíšově jménu, Amen.

Od Melody Mason

[Jestli se chcete podívat na celý seznam Pýcha versus Pokora, prosím klikněte zde. Pokaždé, když si procházím tento dokument, jsem znovu usvědčena z toho, jak moc jsem na sebe stále pyšná. Také jestli jste nečetli včerejší poznámku za zamyšlením, které napsala Kat, povzbuzuji vás k tomu, abyste si s modlitbou přečetli “Odstraňování Trhlin: Hodnocení Srdce”, klikněte zde Sekce "Dokumenty" -  Krasa pokory. Modlím se, aby vás tyto texty usvědčily a inspirovaly tak, jako mě. - Mel]

Extra citát do mailu: “Křesťanský život může být popsán pouze na základě Ježíše Krista, a pokud tvůj život, jako Křesťana stále vyjadřuješ svými vlastními termíny – svou osobností, svou silou vůle, svým obdarováním, talentem, penězi, svou odvahou, studiem, odhodláním, obětováním, nebo svým čímkoliv – potom ačkoliv můžeš mít Křesťanský život, ještě ho nežiješ.” (Ian Thomas)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Kristus učinil opatření, aby Jeho církev byla proměněným společenstvím, osvíceným nebeským světlem, mající slávu Imanuele. Jeho záměrem je, aby každý křesťan byl obklopen duchovním ovzduším světla a pokoje. Neomezeně může být užitečný ten, kdo zapomíná na sebe a nechává působit ve svém srdci Ducha Svatého a žije životem cele zasvěceným Bohu.”  Testimonies to the Church 8 (Svědectví pro církev, svazek 8), p. 19

  1. Modlete se, abychom byli PŘIPRAVENI na zvláštní vylití Ducha Svatého na setkání GK v San Antoniu. Bylo nám řečeno, že nebe čeká na vylití požehnání. Jen proto, že po tom netoužíme a že nejsme připraveni, jsme ho ještě neobdrželi.
  2. Modlete se za ducha jednoty v Kristu mezi delegáty a účastníky, který přesáhne všechny rozdíly v názorech a aby všichni účastníci pokorně přijali i ty výsledky, které nebudou v souladu s jejich osobními přesvědčeními tak, aby dokázali udržet jednotu Kristovy církve.
  3. Modlete se, aby andělé byli mezi námi a promlouvali na setkáních, kdykoliv to bude třeba, aby do problémů vnášeli moudrost a srozumitelnost.
  4. Modlete se, aby andělé chránili brány a haly, aby zde nedošlo k žádné nehodě nebo škodě delegátům, vedoucím pracovníkům, ani účastníkům.
  5. Modlete se, aby jídlo bylo zdravé a dobře chutnalo, aby byli vedoucí zdraví a měli dostatek síly během těchto setkání.
  6. Modlete se, aby počasí v San Antoniu bylo přijatelné a účastníkům, kteří budou přecházet mezi motely, a hlavním dómem nebylo velké horko.
  7. Modlete se, aby Bůh požehnal Komunikační tým a časopis Adventist Review při pravidelném podávání zpráv a důležitých informací o setkání světové církve.
  8. Modlete se za zvláštní vylití Ducha Svatého na Delegáty pro Službu rodinám při GK (2), kteří přijdou z Marylandu, aby Bůh zvláštním způsobem pracoval v jejich srdcích během setkání GK.
  9. Modlete se za zvláštní vylití Ducha Svatého na Delegáty pro Účetní službu při GK (11), kteří přijdou z Marylandu, stejně jako za ty, co přijdou z celého světa, aby Bůh vylil zvláštní duchovní požehnání do jejich životů během tohoto setkání.
  10. Modlete se za členy i vedoucí naší církve, aby společně přijali zdravotní poselství, nejen jako teorii, ale v praktickém každodenním životě, abychom mohli sloužit Bohu celým srdcem, celou myslí a tělem v plnosti.
počítadlo.abz.cz