57.Den – středa, 20. května 2015

Trápit se za duše

Biblický text k zamyšlení: Exodus 32,30-34

Klíčový verš: „Nuže, jestli sejmeš jejich hřích, bude dobře, jestli ne, vymaž mě ze své knihy, kterou jsi napsal.“ Exodus 32, 32

Jsem ochotný trpět, aby někdo jiný mohl najít spasení? Jsem ochotný zemřít, aby byla nějaká jiná duše zachráněna? Nebo se více zajímám o sobecké zisky, které přijdou s novými lidmi do mého sboru?

Když Izraelité postavili zlaté tele, Bůh řekl Mojžíšovi, že vyhladí celý národ a z Mojžíše nechá povstat nový. (Exodus 32:10). Upřímně řečeno, kdybych byl Mojžíš, dovedu si představit, že bych byl tak frustrovaný z pošetilostí Izraelců, že bych asi souhlasil s Božím návrhem. Ale Mojžíš měl v srdci tak neuvěřitelně hlubokou lásku pro svoje tvrdohlavé lidi, že se začal vážně přimlouvat v jejich prospěch.

Znovu se podívejme na tento příběh:

Mojžíš právě sestoupil z hory Sinaj, kde strávil 40 dní bez jídla a vody, ale než aby se zabýval svými vlastními osobními zájmy nebo na zdravím, okamžitě se začne postit a modlit za lidi. „Když jsem ležel před Hospodinem těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí (kdy jsem padl, protože Hospodin řekl, že vás chce vyhladit),…. Já jsem zůstal na hoře jako poprvé čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Hospodin mě vyslyšel také tentokrát. Hospodin tě již nechtěl zničit.” (Deuteronomium 9,25; 10,10).

To je opravdovost, obětavost pro duše, kterou si mohu jen stěží představit! Nakonec Mojžíš na hoře strávil 80 dnů v půstu a modlitbě, a jenom jednou rychle sestoupil proto, aby rozdrtil zlaté tele.

Ale ještě dojemnější je sebeobětavá Mojžíšova modlitba. „Nuže, jestli sejmeš jejich hřích, bude dobře, jestli ne, vymaž mě ze své knihy, kterou jsi napsal.“ Exodus 32, 32 . Wow! Mojžíš miloval Izraelity do takové míry, že byl ochoten vzdát se svého věčného života pro jejich záchranu, kdyby to bylo možné. Když čtu o takové lásce k ztraceným duším, uznávám, že potřebuji nové srdce. Potřebuji, aby Bůh změnil mé srdce se sobeckými ambicemi ohledně duší na srdce plné sebeobětavé lásky! Teprve potom mohu mít takový Kristovský zájem o ztracené.

"Hospodin, Bůh Izraele sleduje každého pracovníka, aby zjistil, zda je opravdový, zda cítí ve svém srdci starost o duše… Kdyby měli všichni takový zájem, jaký měl Knox, když volal, "Dej mi Skotsko, nebo zemřu! "- což je zápas s Bohem, který nebude odmítnutý, - Pán by spolupracoval s jejich snahami, a dal by jim tyto duše." Gospel Workers (Služebníci evangelia) p. 297

Bůh touží po tom, abychom se odvážili žádat o duše! Jako odpověď na Mojžíšovu modlitbu dal dvěma milionům Izraelitů novou šanci, a v odpovědi na modlitbu Johna Knoxe proměnil Skotsko. Co udělá, když ty i já budeme naplněni mučivou starostí o ztracené? Jak bude pracovat, když budeme milovat lidi natolik, že budeme opravdově zápasit v modlitbě za jejich záchranu?

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý Otče, odpusť nám, že v opravdovosti nezápasíme a netrápíme se v modlitbách za ztracené. Odpusť nám náš nedostatek nesobecké lásky. Přirozeně nedokážeme milovat, nebo se takto modlit. Proměň prosím naše srdce. Naplň nás Kristovou láskou, která je ochotna vzdát se všeho, aby zachránila jednoho tvrdohlavého hříšníka. Změň dnes naše srdce, abychom milovali druhé tak, jako Kristus miloval nás! Děkujeme za naplnění Duchem Svatým a proměnění našich srdcí, zatímco budeme pokračovat ve vytrvalé modlitbě za naši církev! V Ježíšově jménu, Amen.

Napsal Zac Page

(Zac je pastor sboru Templeton Hills v Templetonu, v Kalifornii. On a jeho manželka, Leah, jsou sedm let ženatí a mluví na setkáních o oživení a modlitbě.)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Máme ukázat světu i všem nebeským bytostem, jak si vážíme podivuhodné Boží lásky k hříšnému člověku a že očekáváme stále větší a větší požehnání z Boží nekonečné plnosti.” Christ Object Lessons (Kristova podobenství), p. 299

  1. Modlete se, aby účastníci GK prožili zkušenost z Horní Místnosti. Ano, povinnosti musí být splněny, ale modlete se, aby bylo zcela zřetelně jasné a nezapomenutelné, že Bůh pracuje a je přítomný mezi Jeho lidmi.
  2. Modlete se, aby všichni delegáti a účastníci (a každý z nás), měli svou denní osobní procházku s Kristem, a nedovolili zaneprázdněnosti brát ze svého času s Bohem, a to i během setkání GK, protože pokud přerušíme toto spojení, nebudeme mít sílu v dobách pokušení.
  3. Modlete se, aby Bůh vedl a požehnal v rozhodnutích o všech otázkách na pořadu jednání, a to jak ty malé i velké.
  4. Modlete se, aby se nikdo nesnažil manipulovat agendou nebo setkáními, ale aby Duch Svatý mohl působit na srdce a řídit tento proces. Bůh může udělat to, co si nedokážeme představit, pokud se Mu plně odevzdáme!
  5. Modlete se, aby hudba na setkání GK vzdávala Bohu čest a přitáhla lidi blíže k Ježíši, aby nás připravovala na čas nebeského chválení, kdy budeme všichni shromážděni v nebeských nádvořích.
  6. Modlete se za Boží požehnání pro setkání žen a speciální modlitební semináře, které budou nabízeny během přestávek na setkání GK.
  7. Modlete se, aby plocha se stánky v Convention Centru byla místem Božího zvláštního působení na srdce a sloužila pro setkávání a navazování vztahů prospěšných pro misii a evangelizaci, které bude mít věčný dopad na miliony životů po celém světě.
  8. Modlete se, aby neadventističtí pracovníci v Alamodome cítili Boží lásku a přítomnost ve všech adventistech, a vedlo je to k tomu, aby se chtěli dozvědět víc.
  9. Modlete se za Ducha svatého, aby byl vylit na vedení a delegáty MENA (Unie Středního Východu a Severní Afriky), aby je Bůh vybavil pro ještě větší práci v jejich části světa.
  10. Modlete se za vylití Ducha svatého na vedoucí a delegáty SAD (Jihoamerické Divize), aby mohli připravit více svých členů k získávání duší pro Krista.
počítadlo.abz.cz