56. den – Úterý, 19. května, 2015

Povoláni od nejnepatrnějšího k službě nejposlednějšímu

Biblický text k zamyšlení: Matouš 25,31-40

Klíčový verš: “Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.” Matouš 25,40 ČSP

Pán Ježíš nám zřetelně v Matouši 27:19 říká, “Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…” Říká jasně, že všichni jeho následovníci, nejen někteří, mají jít v jeho šlépějích vpřed.

Takže, co vše potřebuji k tomu, abych mohl získávat duše pro Krista? Toto mě vždy zneklidňovalo, když jsem přemýšlel nad tím, jak se nehodím pro práci pro Krista. A navíc jsem vyběrčí daní. Vzpomínám ale při tom všem na muže a ženy, které si Ježíš vybral, aby jej následovali, učili se od něj a sloužili Mu. Vybral si prostitutku, rybáře, nečisté, vyběrčího daní… ano, dokonce mě si vybral!

Někdo z nás má vzdělání, někdo ne. I přesto nás chce Pán Ježíš, jsme-li ochotní, použít!

"Všemi přednostmi, které nám Bůh dal, ať už je to vzdělání, dobré způsoby, ušlechtilost, křesťanská výchova či náboženská zkušenost, máme podle svých možností sloužit těm, kterým se těchto darů nedostalo. Jsme-li silní, máme podpírat slabší. " (Touha Věků, str. 440 angl.).

On nás nepovolal k tomu, abychom byli zachráněni v našem pohodlí. Povolal nás, abychom oslovili každého člověka, kterého nám pošle do cesty. A to zahrnuje i toho nejposlednějšího. Tím jak reagujeme na chudé kolem nás, na hladové a opuštěné, opravdově ukazujeme světu, jak milujeme Ježíše. Matouš 25,40 nám říká, že když se Pán Ježíš vrátí, tak oddělí ovce od koz. (To znamená, že oddělí věrné od nevěrných). Co tedy určuje, v jaké budeme skupině? - To, jak se staráme o Jeho děti.

“Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.” (Matouš 25:40).

Ať už se tedy cítíš jako ten nejnepatrnější, nebo jsi povolán k oslovení toho nejposlednějšího, tak ucti Boha dary, které Ti dal. Poprosme jej o to, abychom byli věrní!

Výzva k modlitbě ze srdce:

Nebeský Otče, my víme, k čemu jsme povoláni. Víme, že Ti máme sloužit tím, že budeme sytit hladové, odívat nahé, navštěvovat opuštěné ve vězení a mnohem více. Ale není to Pane Bože jednoduché. Potřebujeme Ducha Svatého, aby nás vedl a dodal nám víry, lásky, a naděje a posílil nás při práci pro Tebe. Tento svět je stále temnější a temnější, a my chceme jít domů. Jsme zde, Pane. Od nejnepatrnějšího k oslovení toho nejsposlednějšího Tě prosíme, abys nás uschopnil ke službě a práci ke Tvé slávě. Modlíme se v Ježíšově jménu. Amen.

Napsala Kat Taylorová

(Kat pracuje na plný čas ve vládní agentuře v Kansasu, U.S.A., ale její opravdové srdce a touha je ve službě. Je vedoucí modliteb a také členkou vedoucího týmu 100 dní modliteb.)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

Musíme se více modlit, chceme-li růst v duchovním životě. Když bylo poselství pravdy poprvé zvěstováno, jak mnoho jsme se modlili. Jak často bylo slyšet modlitbu v komůrce, ve stodole, v zahradě nebo v lese. Častokrát jsme trávili hodiny opravdové modlitby dva nebo tři a prosili o zaslíbení. Častokrát byl slyšet pláč a pak hlas díkučinění a píseň chvály. Dnes je den Hospodinův blíže, než když jsme my uvěřili a měli bychom být opravdovější, horlivější a zapálenější, než v oněch počátečních dnech. Naše nebezpečí jsou větší nyní než tehdy.Svědectví pro církev, sv. 5 str. 161, 162 angl.

  1. Modlete se, abychom byli PŘIPRAVENI na zvláštní vylití Ducha Svatého při setkání GK v San Antoniu. Je nám řečeno, že nebe touží vylít své požehnání. Nepřijali jsme jej pouze proto, že po něm netoužíme a nejsme na něj připraveni.
  2. Modlete se za ducha jednoty v Kristu mezi delegáty a účastníky, která přesáhne jakékoliv rozdíly v názorech a aby účastníci pokorně přijali jakýkoliv výsledek, který nebude ve shodě s jejich vlastním přesvědčením a aby tak vyzvedli a vytvořili jednotu Boží církve.
  3. Modlete se za to, aby mezi námi byli Boží andělé a pokud to bude potřeba, mluvili na setkáních a přinesli tak moudrost a jasnost k daným věcem a tématům.
  4. Modlete se, aby Boží andělé bděli nad vchodem haly setkání a chránili od nehod a jakékoholiv úrazu delegáty, vedoucí a všechny účastníky.
  5. Modlete se, aby jídla byla chutná a zdravá aby vedoucí měli během setkání zdraví a sílu.
  6. Modlete se, aby bylo příhodné počasí a aby nebylo účastníkům “příliš horko” při jejich přemisťování tam a zpět mezi místem setkání a ubytováním.
  7. Modlete se, aby Bůh požehnal týmu komunikace a týmu Adventist Review, v předávání zpráv o setkání celosvětové církvi.
  8. Modlete se za zvláštní seslání Ducha Svatého na vedení a delegáty NSD (Severoasijsko-pacifické divize), který by je na setkání GK zmocnil k božsky inspirovaným rozhodnutím (které oslaví Boha).
  9. Modlete se za zvláštní seslání Ducha Svatého na vedení a delegáty EUD (Inter-evropské divize), který by je na setkání GK zmocnil k božsky inspirovaným rozhodnutím (které oslaví Boha).
  10. Modlete se za naše členy církve a vedoucí, aby přijali zdravotní poselství ne pouze jako teorii ale do svého praktického každodenního života, abychom mohli s plnou kapacitou sloužit Bohu z celého svého srdce, mysli i síly.
počítadlo.abz.cz