54. Den Neděle - 17.Května 2015

 

Povolaný za Zdravotného misionára.

Biblická pasáž pre rozjímanie: Iz 52:7-10

Kľučový verš: Aké krásne na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Bôh kraľuje! (Iz 52:7)

Už ste niekedy premýšľali nad tým, žeby vás Boh povolal ako misionára? No nie za tradičného misionára, ale za lekárskeho misionára.

Ellen Whiteová napísala: „Dostali sme sa do doby, kedy každý člen cirkvi by mal chopiť lekársko-misijnej práce.“ (Rady o výžive a pokrmoch, org. s. 455)

Ak budem úprimná, tak som túto pasáž čítala už mnohokrát, ale z nejakého dôvodu som si ju naozaj osobne nechcela vziať k srdcu. Avšak, asi pred rokom mi môj snúbenec (ktorý je teraz môj manžel) otvoril oči k tomu, že táto pasáž je pre všetkých z Božej cirkvi, vrátane mňa.

Ako sme viac študovali Bibliu a Ducha prorockého, stále viac sme si uvedomovali, že je veľa chorých okolo nás a nemali sme ani tušenie ako im pomôcť. Zistili sme že nastal čas, aby sme sa zúčastnili na nejakom lekársko-misijnom školení.

Samozrejme, to sa stalo, ako keby sme už teraz neboli dosť aktívny v službe. V tom čase sme boli dosť zapojení v biblickom vyučovaní, boli sme vedúci modlitebných skupín, cestovali sme, boli sme rečníci a predstavovali sme prezentácie na rôzne témy. A to intenzívnejší ako novomanželský pár. Ale Boh nás začal usviedčať, že nám chýba jeden z najdôležitejších aspektov služby, a to byť riadne vyškolení a vybavení ako "zdravotnícki misionári", aby sme mohli pomáhať ľudom po fyzickej stránke, tak dobre ako po duchovnej.  Takže toho roku na jar 2015, sme urobili veľký skok viery. Nechali sme všetko čo sme robili v Nemecku, a práve teraz sa zúčastňujeme lekársko-misijnej školy, tu v Spojených štátoch.

Ako sme sa naučili, stať sa zdravotným misionárov nie je zložitý proces. Každý sa to môže naučiť, aj keď nemajú žiadne zdravotné zázemie. Avšak, je to tak dôležité, pretože v budúcnosti, to môže byť jediný spôsob, ako budeme môcť svedčiť ostatným.

V knihe Evanjelizácia od Ellen Whiteovej sa píše: „Čoskoro už nebudeme môcť pracovať v ostatnej misijnej  službe, ale v zdravotno-misijnom diele... Ty nikdy nebudeš služobníkom evanjelia až do kedy sa neukáže tvoj záujem o lekársko-misijnú prácu, evanjelium zdravia, požehnania a posilnenia. (p.523)

A na inom mieste je povedané: „Zdravotno-misijné dielo je priekopníkom evanjelia, sú to dvere cez ktoré mohla pravda pre túto dobu nájsť vstup to mnohých domácností. Boží ľud musí byť pravým zdravotným misionárom, pretože sa tak učia slúžiť potrebám duše aj tela....Ako chodia dom od domu nájdu prístup do mnohých sŕdc. Mnohí budú získaní, takí ktorí by inak nikdy nepočuli posolstvo evanjelia.  (Rady pre cirkev, org. s. 308)

Len si predstavte, o koľko silnejšie svedectvo budeme mať nad ostatné, ak sa budeme nielen snažiť nakŕmiť ľudí duchovne, ale taktiež zmierniť utrpenie. Koľko ďalších sŕdc bude otvorené pre evanjelium?

Tak ako nás Boh vyzval, tak i my chceme vás vyzvať k modlitbám a prosbám, aby vám Boh ukázal ako sa môžete stať "zdravotnými misionármi", tí ktorí slúžia zraneným a trpiacim vo svojom okolí. Nech nám Boh pomôže, aby sme sa všetci stali Jeho rukami a nohami a prinášali nádej a uzdravenie!

Výzva k modlitbe zo srdca: 

Drahý Pane, ďakujeme ti, že si nám ukázal ako sa priblížiť ľudskému srdcu. Ďakujeme ti za Pána Ježiša, ktorý bol tým najlepším a najväčším zdravotným misionárom. A ďakujem ti za všetky jednoduché prírodné prostriedky, ktoré si nám dal k užívaniu. Ďakujem že si nás povolal, aby sme boli tvojimi spolupracovníkmi v zmierňovaní utrpenia a bolesti sveta a prinášali ľudí bližšie k tebe. A nauč nás Otče, slúžiť ľudom tak ako im ty slúžiš. Nauč nás ako pomáhať trpiacim, prinášať telesné, duševné a duchovné uzdravenie. A pomôž nám stať sa misionármi podľa tvojho srdca. V Ježišovom mene. Amen!

Racula Ril

Pridaný citát: „Niektorí si úplne neuvedomujú, že je dôležité pre misionárov byť taktiež aj zdravotnými misionármi. Služobník evanjelia bude dvakrát tak úspešný vo svojej práci, pokiaľ  vie, ako liečiť chorobu .... Služobník evanjelia, ktorý je taktiež aj zdravotným misionárom,bude môcť liečiť telesné neduhy, a bude oveľa účinnejším pracovník, ako ten, kto to robiť nemôže. Jeho práca ako služobníka  evanjelia bude oveľa kompletnejšie. (Evanjelizácia, org. s. 519)

Modlitebné zameranie: 

Musíme sa modliť, aby Boh odpečatil prameň živej vody. A my sami musíme prijať živú vodu. Poďme sa zo skrúšenými srdciami, v tomto neskorého dažďa, modliť čo najvážnejšie, aby sprcha Božej milosti mohla na nás dopadnúť. Na každom stretnutí sa venujme tomu, aby naše modlitby stúpali vyššie, Boh nám totiž v tomto čase, veľmi často vštepuje vrelosť a vlahu do našich duší. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 508)
 

  1. Modlite sa, aby to čo sa mohlo stať v roku 1901 v našej cirkvi, stalo v tejto generácii a aby Duch svätý bol vyliaty na nás, aby nás dal silu pokoriť naše srdcia, napraviť krivdy a dokončiť Jeho dielo s mocou.
  2. Modlite sa za to, aby sme mohli mať „Skúsenosť hornej miestnosti“, akú mali apoštolovia na Letnice a aby sme boli zmocnení a vybavení ako oni, získať celý svet pre Krista.
  3. Modlite sa, aby Boh na zasadanie GK priviedol ľudí, ktorých tam chce on mať a aby zúčastnení (lídri aj laici) boli obrátení, oživení alebo vyzvaní k hlbšiemu chodeniu s Kristom počas zasadania GK.
  4. Modlite sa, aby rečníci boli pripravení a pomazaní Duchom svätým  a aby srdcia zúčastnených boli pripravené počuť posolstvo.
  5. Modlite sa, aby delegáti aj lídri sa našli čas na spoločné modlitby a aby navštívili  miestnosť v  Alamodome Meeting Room F.
  6. Modlite sa, aby stretnutia mladých, mládeže, juniorov, škôlkarov a i detí v jasliach boli oživujúcim zážitkom pre mladých ľudí. A aby Boh pomohol pripraviť personál.
  7. Modlite sa, aby Duch svätý bol vyliaty na delegátov Juho-Azájskej Divízie, aby mohli plánovať a pripravovať sa na GK
  8. Modlite sa, aby bol Duch svätý špeciálne vyliaty na delegátov a lídrov Západo-Centrálnej Africkej Divízie, aby mohli plánovať a pripravovať sa na GK.
  9. Modlite sa za celosvetovú jednotu v každom zbore, založenej na úcte k Božiemu slove, pokornej modlitbe a  moci Ducha svätého, úcte a prijatie cirkevnej taktiky a postupu. A tiež do plného zapojenia v hlásaní troj anjelského posolstva zo Zjavenia 14. a štyroch anjelov zo Zjavenia 18.
  10. Modlite sa za väčšiu podporu a záujem zo strany všetkých členov cirkvi a aby administrátori udržiavali adventistické vzdelávanie v čistej forme.
počítadlo.abz.cz