42. Den – Úterý - 5. května 2015

Jak budu chutnat? / Jakou budu mít chuť?

Biblický text k přemýšlení: Matouš 5,1-14

Klíčový verš: „Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí potlačena.“ Matouš 5,13

„Jsi Adventista?“ zeptal se mě vůdce partičky. V té chvíli jsem si přál jenom jediné, a to, abych se mohl vypařit. Byl jsem nevyspělý, neobrácený student a právě jsem použil některá hodně neslušná slova k tomu, abych řekl některým mladým výrostkům, aby opustili moje auto. Když zjistili, že navštěvuji místní Adventistickou školu, onen vůdce zmínil někoho, kdo zná ty, kteří tam chodí, a pak se mě zeptal, jestli jsem taky Adventista. Ač jsem v tom období sotva chodíval do sboru, vzpomínám si, jak příšerně jsem se cítil za to, jak jsem reprezentoval svoje křesťanství.

Moje jednání toho dne zanechalo v ústech těch mladých vnímavých myslí hodně špatnou chuť. Pravdou je, že na lidi svém okolí nějak působíme, ať už chceme nebo ne. Ježíš to ilustroval skrze metaforu soli: „Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí potlačena.“
Matouš 5,13

Takže, jaká chuť je zanechána v ústech těch, kteří byli v mém okolí? Působí to na ně tak, že chtějí více poznat Boha, nebo se raději s odporem otočí? Je pravda, co píše Ellen Whiteová: „Nejsilnějším argumentem ve prospěch evangelia je milý a laskavý křesťan.“(MH 470) Já, upřímně, sám o sobě nejsem moc laskavý. Když mě někdo pořádně štve, mám velkou tendenci na to nějak adekvátně reagovat a bránit se. Ale Bůh nám zaslíbil, že když jsme plni Ducha Svatého, budeme také nést ovoce Ducha Svatého. A toto ovoce chutná skvěle!

Jen si představte ten dopad, který budete mít na nekřesťany ve sféře vašeho vlivu, když reakcí na zlost vašeho šéfa bude trpělivost; když jste radostni, i když se vaše auto pokazí nebo se problémy jen hromadí; když se vaše cestovní plány musí změnit kvůli ochrance u letištní brány, na kterého všichni nadávají, zatímco vy zachováte klid atd. Samozřejmě, že takto jednat sami ze sebe neumíme, ale můžeme je vykonat právě tehdy, když jsme naplněni Duchem Svatým, který začal pracovat na tom, aby náš charakter byl podobný tomu Kristovu.

Inspirace nám říká: „Kdybychom se pokořili před Bohem a byli laskaví, zdvořilí, něžní a soucitní, pak by bylo sto obrácených k pravdě, kde nyní je pouze jediný.“ 9T, 189

Chci, aby každý okolo mne chtěl poznat Ježíše, protože okoušejí Jeho ovoce v mém životě. Modleme se, ať neseme více ovoce Kristova Ducha, aby svět skutečně mohl okusit a vidět, „že Hospodin, je dobrý.“ (Žalm 34,9)

VÝZVA K MODLITBĚ ZE SRDCE

Otče v nebi, my Tvému úžasnému a laskavému charakteru nestačíme. Ale Ty sis nás vybral, abychom nesli ovoce (Jan 15,16), proto prosíme, vnes dnes ovoce Ducha do naších srdcí. Učiň nás těmi, kdo budou překypovat Tvou dobrotou, aby každý, se kterým přijdeme do kontaktu, poznal, že jsme jiní. Ježíši, žij v nás již dnes, aby naši sousedé, kolegové, přátelé a rodina mohli ochutnat a vidět, že Ty jsi dobrý! Prosíme, naplň nás Svým Duchem Svatým! V Ježíšově jménu, Amen.

Zac Page

Zac je kazatelem ve sboře Templeton Hills, v Templetonu v Kalifornii. Se svou ženou, Leou, jsou spolu sedm let a hovořívá na modlitebních setkáních a setkáních pro oživení.

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

„Máme příliš malou víru. Omezujeme Svatého Izraelského. Měli bychom být vděčni Bohu, že se sklonil, aby každého z nás použil za svůj nástroj. Na každou opravdovou
prosbu u víře za cokoliv přijde odpověď. Snad nebude právě taková, jakou jsme očekávali; ale jistě přijde-ne snad jakou jsme předvídali, ale včas, kdy ji nejvíce potřebujeme. ” Gospel Workers, p. 52 (1892)

  1. Modlete se, aby „Co mohlo být“ v roce 1901 se mohlo stát v roce 2015 pro uspíšení Ježíšova návratu.
  2. Modlete se, aby Duch Svatý skutečně vedl každý bod programu na zasedání Generální Konference a aby mezi námi bylo mnoho modliteb, včetně vyznávání, pokory, sladění se, nesobecké služby a zaměření se na misii, pro všechny účastníky, zvláště pak pro vedoucí.
  3. Modlete se, aby toto nadcházející shromáždění Generální Konference bylo bodem zvratu v historii naší církve.
  4. Modlete se, abychom mohli získat „Zkušenost Horní místnosti“ jako získali učedníci o Letnicích během toho, co byli sejití, a abychom byli posilněni k získání celého světa pro Krista, jako byli oni.
  5. Modlete se, aby Bůh naplnil Alamodome (budova, kde se bude konat Generální Konference) svou přítomností a dříve, než lidé projdou dveřmi, již cítili moc Ducha Svatého.
  6. Modlete se, aby Bůh vedl všechny výbory, porady, atd. 
  7. Modlete se, aby Bůh přivedl do “přední linie” především zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí; vedoucí, kteří budou zajišťovat Kristo-centrické vůdcovství a tím Jeho církev uplatní její nebesy dané zmocnění v tomto světě.
  8. Modlete se, aby měli v mládeži, u starších i mladších děti, i malých dětí ve školkách oživující zkušenosti. A aby Bůh pomohl připravit organizaci jejich setkání.
  9. Modli se za vylití Ducha Svatého na Teda N. C. Wilsona (předsedu), G. T. Ng (tajemník), a na Robert E. Lemona (pokladník) na Generální Konferenci, stejně jako na všechny delegáty, příchozí z centrály GK.
  10. Modlete se za místopředsedy GK: Delbert Baker, Lowell Cooper, Geoffrey Mbwana, Armando Miranda, Pardon Mwansa, Michael Ryan, Benjamin Schoun, Ella Simmons, and Artur Stele; za ně i za jejich rodiny.
počítadlo.abz.cz