4. Den - Sobota 28. březen 2015

Boh sa o teba stará !

Ale aj vlasy vašej hlavy všetky sú spočítané. Nebojte sa teda! Vy ste drahší nad mnoho vrabcov.  (Luk 12:7)

Potom ako sa  rozhodneme prijať Ježiša, začína sa naša nebeská cesta. Aj keď sme jedinými veriacimi v našej rodine alebo v našej komunite (obci), nie sme sami. V skutočnosti sa napojíme na telo veriacich, ktoré obklopuje celý svet. Ale táto cesta k nebu nie je vždy jednoduchá a vyžaduje vieru na každom kroku.

Keď Abrahám začal svoju cestu viery, nevedel kde pôjde a či bude mať syna. Boh zavolal na Abraháma jednej noci a spýtal sa ho či môže spočítať hviezdy. A Hospodin ho vyviedol von a riekol: Nože pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol: Tak bude tvoje semä. (Gen 15:5)

Zatiaľ čo Abrahám nemohol spočítať hviezdy, je nám povedané, že náš Boh vie nie len spočítať všetky hviezdy, ale tiež nazýva všetky menom (Žalm 147: 4.). Ak Boh pozná hviezdy po mene,  o koľko viac pozná každého z nás podľa mena?

Niekedy v nasledujúcom týždni si skúste vyhradiť pár chvíľ, kedy sa môžte pozrieť na hviezdnaté nebo a pripomenúť si akému veľkému Bohu to slúžime. Hoci On je Bohom nebies, stará sa dnes o naše potreby.

Modlitebná výzva k srdcu:

Drahý Otče, my vieme že si stvoril hviezdy a roztiahol si nebesia svojou veľkou mocou. My tiež vieme, že sa staráš o každého jedného z nás. Ukáž nám ako sa máme modliť, ako chodiť vierou, ako žiť pre teba dnes a v nasledujúcich týždňoch. Ukáž nám ako pokračovať v modlitbe. V tvojom drahom mene. Amen.

 

Modlitební Zaměření

1.      Modliť sa za vyliatie Ducha Svätého na predstaviteľov cirkvi, aby nasledujúce stretnutie Generálnej konferencie bolo bodom obratu v histórii našej cirkvi.

2.      Modlite sa, aby cirkevní predstavitelia a členovia mali zvýšený pocit naliehavosti a uvedomili si, že žijeme v posledných časoch a že Ježíš príde skoro.

3.      Modlite sa, aby pokoj a radosť prišla na každého keď vstúpi do Almodome každý deň.

4.      Modlite sa za Božie požehnanie pri stretnutiach žien a modlitebných seminároch pri zasadaní Generálnej konferencie.

5.      Modlite sa, aby audio-vizuálne vybavenie fungovalo správne  a aby ľudia mohli počuť, bez ohľadu na to kde sedia.

6.      Modlite sa, aby Boh pre budúcnosť priviedol do popredia zbožných, učenlivých a pokorných lídrov, lídrov ktorí budú poskytovať Kristocentrické vodcovstvo, zatiaľ čo Jeho cirkev plní nebom dané poverenie na tomto svete.

7.      Modlite sa za vyliatie "neskorého dažďa" na Inter- Európsku divíziu a lídrov z Juho Africko- Indickej Oceánskej divízie (Southern African-Indian Ocean Division):  Bruno Vertallier, Gabriel Maurer, Norbert Zens (Inter-Európska), Paul Ratsara, Solomon Maphosa, Goodwell Nthani a ich tými.

8.      Modlite sa za misiu v mestách, ktorú iniciovali tieto divízie

9.       Modlite sa zvýšenie  účasti a oddanosti v evanjelizácii, všetkými cirkevnými inštitúciami, ktoré podporujú pokračujúce poslania Cirkvi.

10.  Modlite sa za zvýšenie dôrazu na malé skupiny a aby sa všetci členovia cirkvi podieľali na vydávaní osobného svedectva a hlásali Božiu veľkú pravdu v týchto posledných dňoch histórie.

počítadlo.abz.cz