39. Den – Sobota - 2. května 2015

Objevení opravdové radosti

Biblický text k zamyšlení: Žalm 16,8-11

Klíčový verš: “Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho.” Žalm 16,11

Už jsi někdy viděl křesťany, kteří se zdáli být neustále smutní? Ztěží se smějí a zatímco vyznávají, že slouží Kristu a drží se mnohých vysokých standardů, nezdá se, že by měli příliš radosti. Možná jsi ty takovým člověkem?

Naneštěstí jsem takovým člověkem bývala právě já. Velmi zřídka jsem se smála. Nebyla jsem celou dobu smutná, ale jednoduše jsem nevěděla, jak být šťastným člověkem. Dokonce moje rodina mi říkávala, “Potřebuješ se vice smát, Raluco!”

Avšak jednoho dne se věci začali měnit. Bůh se chopil mého srdce. Ukázal mi, jak moc mne miluje a jak moc touží trávit se mnou čas na modlitbě. Přitahována jeho láskou jsem s Ním začala trávit více a více času. Výsledkem bylo, že jsem nemohla už více udržet svou radost. Ve svém srdci jsem měla radost a pokoj jako nikdy předtím.

Pár měsíců potom jsem se setkala s kamarádkou, kterou jsem neviděla od střední školy. Díky její reakci jsem si poprvé uvědomila, jak viditelná je změna v mém životě. Nemohla uvěřit, že jsem to skutečně já, s takovým obrovským úsměvem na tváři.

Ellen Whiteová nám v Touze věků říká: “Když se Boží Duch zmocní srdce, změní celý život. Člověk se zbavuje hříšných myšlenek, zříká se zlých skutků; na místo hněvu, závisti a hádek nastupuje láska, pokora a pokoj. Smutek se mění v radost a ve tváři se zrcadlí nebeské světlo . . . Odevzdá-li se člověk s vírou Bohu, Bůh mu požehná. Síla, kterou lidské oko nevidí, přetváří člověka v novou bytost k Božímu obrazu.” (ang.str. 173).

Na jiném místě je napsáno: “Ti, kdo přebývají v Kristu, budou šťastni, veselí a radostní v Bohu.” (Svědectví pro církev, sv. 4, str.496; 4T, ang. str. 625).

Dnes mohu s radostí říct: “Radost v Pánu je mojí silou!” A co ty?

Výzva k modlitbě ze srdce:

Drahý Otče, děkujeme ti za to, že nám dáváš radost a pokoj do našich srdcí. Děkujeme ti, že ve Tvé přítomnosti je plnost radosti. Modlíme se, aby si nám pomohl odevzdat Ti celou svou bytost, abychom se mohli radovat ve Tvém spasení. Když Tě dnes uctíváme, pomoz nám být šťastnými, veselými a radostnými křesťany. Prosíme, aby to nebyla maska, ale aby to vycházelo z opravdového vztahu s Tebou. Modlíme se, aby si v nás pěstoval radost, ovoce Ducha svatého. Kéž v nás přebývá Tvůj svatý Duch a kéž na našich tvářích druzí vidí radost nebes. V Ježíšově jménu. Amen.

By Raluca Ril

(Raluca je spolu se svým manželem autorkou materiálů k 10 dnům modliteb v horní místnosti na rok 2015-16. Spolu se svým manželem současně slouží jako misionáři v Německu.)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Jsme povoláni ke spolupráci s Bohem. Pán má zvláštní ohled na ty, kdo jsou vyvolení a věrní, kdo k Němu volají dnem I nocí. Může se zdát, že zkoušky a utrpení pokračují a Bůh se na ně neohlíží. Zpoždění se může zdát dlouhé, ale jejich modlitby nejsou marné. Neboť on je nakonec pomstí a to způsobem, který vůbec neočekávají, když bude dosažen ten nejtěžší bod zkoušky. Neexistuje žádné nebezpečí, že by Bůh zanedbal naslouchat modlitbám svého lidu. On bude věrný svému slovu. Tím nebezpečím je, že zkoušený a pokoušený lid zmalomyslní a nebude vytvalý v modlitbě…” Znamení doby; Signs of the Times, May 21, 1896, par. 7

1.      Modlete se za vylití Ducha svatého na všechny delegáty a účastníky na zasedání GK v San Antoniu 2015

2.      Modlete se za to, abychom si všichni uvědomili, že jsme na konci času a Boží prorocká zvěst musí znít bez otálení do celého světa.

3.      Modlete se, aby se na zasedání GK nejednalo pouze pracovně jako obvykle, ale aby to bylo duchovní oživení, které nás zmocní k zasažení celého světa pro Ježíše.

4.      Modlete se, aby duch opravdové pokory, tichosti a Kristu podobného chování převládal v našich prezentacích a diskuzích a abychom milovali a respektovali ty, kteří se mohou lišit ve svých názorech.

5.      Modlete se za Boží požehnání na setkání žen a na modlitebních seminářích na setkání GK.

6.      Modlete se, aby Bůh požehnal a vedl svědectví, která spolu budeme každý den sdílet. Modlete se, aby tato svědectví povzbudila lidi k životu pro Krista a k získávání lidí pro Boha.

7.      Modlete se, aby místo se stánky v kongresovém centru bylo místem zvláštního Božího působení na lidská srdce a Boží prozřetelnosti pro misii.

8.      Modlete se za vedení Institutu Ellen Whiteové a delegáty a vedení Institutu pro biblické bádání na GK napříč církví, aby vedoucí udržovali silný důraz na Boží Slovo a sdílení ze spisů EGW.

9.      Modlete se za osobní a pokračující celocírkevní důraz na denní čtení a následování Bible skrze “Oživení Božím Slovem”, stejně tak za následující program, který má přijít – “Věř Jeho prorokům”.

10.  Modlete se za úžasnou sklizeň duší jako výsledek zasetých semen během “Projektu distribuce Velkého sporu věků”, který zasáhl přes 140 milionů lidí

počítadlo.abz.cz