38. Den – Pátek, 1.Května 2015

Klid nad každou bouří 

Biblická pasáž k uvažování: Izaiáš 26,1-6

Klíčový verš:  “Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje.” Izaiáš 26,3, ČSP

Hudson Taylor je jeden z prvních průkopníků vnitročínské misie a sloužil po léta jako misionář, aniž by si uvědomoval plný význam evangelia ve svém životě. Zmalomyslněn nad tíhou hříchu a svými mnohými nedostatky, toužil po pokoji, ale viděl před sebou pouze temnotu. Z času na čas pochyboval dokonce o tom, zda jej Kristus může spasit.

Ale jednoho dne v jeho domě zazářila pravda evangelia a Hudson se chytil plnosti toho, co Kristus nabízí. Ve své korespondenci se svou sestrou popsal vlastní zkušenost probuzení a vliv, který měla na jeho život.

Napsal: “Jak můžeme posílit víru? Ne tím, že o ní budeme usilovat, ale že odpočineme v tom, kdo je Věrný. Marně jsem usiloval o to, abych v Něm odpočinul. Ale už usilovat nebudu. Nezaslíbil snad, že ve mně bude přebývat – že mě nikdy neopustí a nezklame?… A to nejmilejší na tom je, pokud to tak můžeme říci, že je v Kristu něco milejší nad jiné, že Kristus přináší to opravdové naplnění pokoje. Už o nic nebojuji, protože si uvědomuji toto: On je schopen plnit svou vůli a jeho vůle je mou vůlí. Nezáleží na tom, kde a jak mne postaví, protože na tom nejjednodušším místě mi musí dát milost a na tom nejtěžším je Jeho milost dostačující.“ (V. Raymond Edman, Tajemství, která našli, str. 20)

Ti, kteří byli svědky revoluční změny života Hudsona Tylora, později ve svých svědectvích napsali.

„Byl to člověk, který nesl obrovská břemena, a přesto byl vyrovnaný a mírný. Byl názornou lekcí tichosti. Vybral z nebeské banky každý halíř svého denního příjmu – ‘Můj pokoj vám dávám. ‘ Nic co nepobuřovalo Spasitele, nebo nepodněcovalo Jeho ducha, nepobuřovalo ani jeho. Přestože byl obklopen miliony lidí, neznal shon nebo spěch, vzrušení nervů nebo mrzutost ducha. Znal pokoj převyšující každé pomyšlení, bez něhož nemůže udělat nic.“ (Edman, str. 20).

Hudson Taylor se stal živým příkladem toho jak žít v pokoji - v pokoji nad bouří. To je pokoj, ve kterém žil Ježíš a pokoj, který chce dát i nám.

V Kristových podobenstvích je nám řečeno: „I když přijdou těžké, nepochopitelné zkoušky, nedopusťme, aby nás připravily o vnitřní pokoj. Když s námi budou lidé zacházet nespravedlivě, nesmí to v nás vyvolat zášť. Kdybychom podlehli myšlence na pomstu, uškodíme sami sobě. Podlomíme svou důvěru v Boha a zarmoutíme Ducha svatého. Po boku nám stojí svědek, nebeský posel, který kolem nás vybuduje ochranný val proti nepříteli. Zahalí nás záře Slunce spravedlnosti, kterou satan nedokáže proniknout” (str. 171, 172 angl.).

Bez ohledu na stres nebo bouře, kterým dnes čelíme, bez ohledu na spoustu zodpovědností vyžadujících si naší okamžitou pozornost, se modleme, abychom byli pod ochranou paprsků Kristovy spravedlnosti!

Modlitební výzva ze srdce:

Drahý nebeský Otče, děkujeme Ti za sladký pokoj, který nám dáváš, když k Tobě obrátíme naše srdce a náš zrak. Ty jsi zaslíbil, že nás nikdy neopustíš a nikdy se nás nezřekneš. Zaslíbil jsi, že poneseš naše břemena, když Ti je odevzdáme. Při tom co se i nadále modlíme o vylití Tvého Ducha Svatého na naší církev, Tě žádáme, abys vylil do našich srdcí svého Ducha pokoje a odpuštění, Ducha pokory a lásky jednoho k druhému. Pomoz nám, abychom byli trpěliví a odpustili jeden druhému pády, a i když bychom nemuseli souhlasit s tím či oním, tak nám pomoz, abychom i přesto jednali jeden z druhým v lásce bez pokrytectví. Chraň nás před útoky od nepřítele a před tím aby nás oloupil o dar Tvého pokoje. Děkujeme Ti, Otče. V Ježíšově jménu, Amen.

Napsala Melody Masonová

(Melody je autorkou „Odvaha žádat více: Božské klíče k zodpovězeným modlitbám“ a koordinátorkou 100 dní modliteb. Momentálně žije v Silver Spring, Marylandu, U.S.A.)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

„Jakmile půjde trojandělské poselství vpřed s hlasitým voláním, bude země ozářena Boží slávou a na Jeho lid bude vylit Duch Svatý. Odměna slávy byla shromažďována pro závěrečné dílo trojandělského poselství. Ani jedna vyslaná modlitba za naplnění zaslíbení a o seslání Ducha Svatého nebyla oslyšena. Každá modlitba byla uchovávána, aby mohla zaplavit nebeským vlivem nastřádané světlo do celého světa.“ Dopis sestře Henritě, 19. července, 1899

1.      Modlete se za to, aby byl pozdní déšť vylit na Boží církev při zasedání GK. Neznáme Boží načasování, ale známe Boží zaslíbení. Takže se modleme, dokud nebude vylit! (Ať je raději dříve vylit než později!)

2.      Modlete se za to, aby skrze nás, kteří stojíme na konci času, zaznělo Boží prorocké poselství do celého světa bez prodlení.

3.      Modlete se za to, abychom osobně zpytovali svá srdce a nedovolili, aby mezi nás a Krista vstoupil hřích kompromisu a mohli tak být efektivní v díle těchto posledních dnů.

4.      Modlete se za to, aby Duch ryzí pokory a pokojného, kristovského chování, vládl při všech vystoupeních a diskuzích během setkání a abychom měli lásku a respekt jeden k druhému.

5.      Modlete se, aby Bůh naplnil Alamodome* svou přítomností aby jakmile lidé otevřou dveře, vnímali přítomnost moci Ducha Svatého.

6.      Modlete se, aby byl každý z účastníků přiveden k užšímu chození s Kristem a oživil své zaměření na studium Božího svatého slova, a aby odcházeli ze setkání GK jako jiní lidé, než na setkání přišli.

7.      Modlete se, aby bylo příhodné počasí a aby nebylo účastníkům “příliš horko” při jejich přemisťování tam a zpět mezi místem setkání a ubytováním.

8.      Modlete se, aby Bůh požehnal tým komunikace při GK a tým zpravodajství Adventist Review, které pravidelně podávají zprávy a potřebné fakty ohledně setkání s celosvětovou církví.

9.      Modlete se za delegáty a vedoucí kazatelského oddělení a za delegáty a vedoucí duchovní služby církve z celého světa.

10.   Modlete se, abychom si všichni uvědomili, že jsme Kristovýma rukama a nohama pro trpící a tak potřebný svět.

*budova, kde se bude setkání GC konat, pozn. př.

počítadlo.abz.cz