28. Den – úterý 21. dubna 2015

Odvaha žádat mnohem více!

Biblická pasáž k uvažování: Efezkým 3:14-21

Klíčový biblický verš: “Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet.” Ef. 3:20, ČSP

Alexandr Veliký byl mocným dobyvatelem a králem, a i přesto, že žil o mnoho let dříve než Kristus (asi 300 let př. Kr.), tak jeho pověst je známa až dodnes.

Alexandr byl nejen velkým dobyvatelem, ale také soucitným vládcem. Každoročně oddělil jeden den, který pojmenoval jako “soucitný den.” Příběh vypráví, že v tomto vyjímečném dnu náhodně vybral ve svém království různé lidi, kterým dovolil k němu přijít se speciální prosbou.

Většina jej prosila o jídlo, oblečení, peníze nebo léky. Ale jednou přišel muž, který žádal o mnoho více! Žádal o palác, ale nejen o ledajaký palác. Chtěl ho mít kompletně zařízený včetně veliké hodovní síně, kde by se mohli sejít k jídlu všichni jeho přátelé. Všichni byli zcela v údivu, když král tuto žádost schválil.

Když se jej pak zeptali, proč schválil tak šokující žádost, král odpověděl: „Tento muž byl prvním člověkem, díky kterému se cítím jako král. Proto jen jemu mohu schválit takovou prosbu!“

Tento příběh na mě opravdově zapůsobil, protože mi připomíná velkého Boha, kterému sloužíme a od kterého tak málo žádáme. A začala jsem se sama sebe ptát, proč se tak často spokojíme s povrchním požehnáním, zatímco sloužíme Králi vesmíru. Divila jsem se, proč jsme si zvykli na to, že tak tak duchovně „přežíváme“, zatímco Bůh čeká na to, aby nám daroval více bohatství a hloubky v našem chození s Ním. Myslím si, že mnoho křesťanů, adventistů sedmého dne, si zvykli na to být duchovními trpaslíky, zatímco nás, jako moderní Izrael, Bůh povolává k tomu, abychom se stali duchovními obry, kteří budou stát v trhlinách a budou se přimlouvat za ztracené.

Bůh je ochoten a čeká na to, aby mohl působit mocným způsobem, ale nedostatek naší víry ve skutečnosti omezuje Jeho dílo v našich životech. Ve skutečnosti je nám řečeno: „Každý chybný krok dítek Božích je způsoben nedostatkem víry.“ (Patriarchové a proroci, str. 657 angl.)

Nedovolme tedy již, aby nás naše pochobnosti omezovaly, ale důvěřujme Bibli, která nám říká: „Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet.“ (Efezkým 3:20, ČSP)

Modlitební výzva ze srdce

Drahý nebeský Otče, při pokračování v těchto 100 dnech modliteb, pomoz nám, abychom měli odvahu žádat o více! Pomoz nám, abychom měli odvahu žádat o více v našem osobním chození s Tebou a pomoz nám, abychom měli odvahu žádat o více pro naši církev. Potřebujeme to, co můžeš dát jenom Ty. Potřebujeme, aby jsi na nás mocně působil. Odpusť nám náš nedostatek víry a odpusť nám, že Ti předkládáme modlitby s malými žádostmi. Odpusť nám, že Tě omezujeme tím, že pochybujeme o Tvém Slovu. Děkujeme Ti Ježíši za to, že nám dáš nové srdce a nový pohled na velikost toho kdo jsi. Že nejsi pouhým pozemským Králem, ale že jsi Králem vesmíru. Milujeme Tě! Amen!

Napsala Melody Masonová

(Melody je autorkou „Odvaha žádat více: Božské klíče k zodpovězeným modlitbám“ a koordinátorkou 100 dní modliteb. Momentálně žije v Silver Spring, Marylandu, U.S.A.)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“‘Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli věci, o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích.’” Jak vzácné zaslíbení! Věříme mu? Jakých úžasných výsledků bychom dosáhli, kdyby společné modlitby stoupali k Bohu v živé víře! Ježíš je připraven vzít tyto žádosti a přinést je před svého Otce se slovy, ‘Znám tyto osoby jménem. Pošli odpověď na jejich modlitby; neboť jsem vyryl jejich jména do svých dlaní.’” Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, str. 152 angl.

1. Modlete se za to, aby byl pozdní déšť vylit na Boží církev při zasedání GK. Neznáme Boží načasování, ale známe Boží zaslíbení. Takže se modleme, dokud nebude vylit! (Ať je raději dříve vylit než později!)

2. Modlete se za to aby “TO CO MOHLO BÝT” v roce 1901, se stalo v roce 2015 k urychlení Ježíšova příchodu. (Viz video TO, CO MOHLO BÝT, …MŮŽE BÝT. https://vimeo.com/124572932, pozn. př.)

3. Modlete se za to, aby skrze nás, kteří stojíme na konci času, zaznělo Boží prorocké poselství do celého světa bez prodlení.

4. Modlete se za to, aby Duch ryzí pokory a pokojného, kristovského chování, vládl při všech vystoupeních a diskuzích během setkání a abychom měli lásku a respekt jeden k druhému.
5. Modlete se, aby program s účinkujícími na podiu všech setkání, včetně “pracovních jednání,” byl veden Duchem Svatým a aby tato setkání proměňovala život a nebyla pouze pracovními jako obvykle.

6. Modlete se, aby Bůh naplnil místnost Alamodome svou přítomností, aby jakmile lidé otevřou dveře, vnímali přítomnost moci Dcuha Svatého.

7. Modlete se za zaměstnance Almodome (místo, kde bude setkání GK probíhat, pozn. př.), kteří nejsou adventisty sedmého dne, aby vnímali Boží lásku a přítomnost mezi všemi adventisty a aby je to vedlo k touze po větším poznání.

8. Modlete se, aby bylo příhodné počasí a aby nebylo účastníkům “příliš horko” při jejich přemisťování tam a zpět mezi místem setkání a ubytováním.

9. Modlete se za zvláštní vylití Ducha Svatého na Gilberta Wari (předseda západo-středoafrické divize) a Blasious Ruguri (předseda východo-středoafrické divize) a Paula Ratsara (předseda jiho-africké a indickooceánské divize) a všechny předsedy unií, sdružení a misií ve svých divizích.

10. Modlete se za členy po celém světě, aby rozpoznali vážnost doby, ve které žijeme a srovnali si své životy před Kristem.

počítadlo.abz.cz