18. Den – sobota 11. dubna 2015

Více než sobotní kázání

Biblická pasáž k meditaci: Jakub 1:21-27

Klíčový verš: “Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe.” Jakub 1:22 ČSP

Jako mladá matka jsem se naučila na základě těžkých životních zážitků to, že je to čtení Bible, díky kterému jsem si mohla vybudovat opravdové spojení s Ježíšem. Když jsem vstala pozdě z postele a neudělala si na Něj čas, zjistila jsem, že jsem ochabovala na síle odolávat pokušení. Naštěstí mě Bůh naučil, že trávením času nad Jeho Slovem se přibližuji k nebesům.

Nicméně, i když miluji Boží Slovo, tak “Nestačí Boží slovo jen vyslechnout nebo si je přečíst. Kdo chce mít prospěch z Bible, musí přemýšlet o Pravdě, kterou obsahuje. Opravdově a s modlitbou má poznávat smysl biblických pravd” (Kristova podobenství, str. 59-60 angl.).

Na začátku mé Bible jsem si napsala podobnou myšlenku: “Pouhý poslech sobotních kázání, opětovné čtení Bible nebo její výklad verš za veršem neprospěje nám ani těm, kteří nás poslouchají, nepromítneme-li pravdy Bible do svého života (Cesta ke zdraví a životní harmonii, str. 514 angl.).

Jakub 1:22 nám říká, “Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe.” ČSP

A zde je to tajemství. Máme nejen Bibli číst a uvažovat nad ní, ale měli bychom ji také promítnout do našeho každodenního života. To jsou klíče, které odemknou sílu moci, kterou v této Boží nádherné knize najdeme!

Modlitební výzva ze srdce

Drahý nebeský Otče, při tom co se radujeme z další soboty, pomoz nám nejen poslouchat to, co dnes bude kazatel kázat. Pomoz nám nejen meditovat nad slovy zapsanými na stránkách naší Bible. Raději nám pomoz, jak tato slova učinit součástí našeho každodenního života, neboť proto jsi nám je dal. Chceš, abychom byli činitelé Slova a nejen posluchači. Uč nás tomu, co to znamená při tom, co pokračujeme v růstu a modlitbách za naši církev. Amen.

Napsala Sue Gilmore, Michigan, U.S.A.

Modlitební Zaměření

“Boží milost je nutná nejen na počátku, ale i na každém kroku našeho postupování. Jedině Boží milost může toto dílo dokonat. Nemáme čas, abychom bezstarostně odpočívali… Můžeme sice mít určitou míru Ducha Božího, ale modlitbou a vírou máme vždy usilovat o větší dar Ducha.” Svědectví pro kazatele, str. 507, 508 angl.

1.      Modlete se za vylití pozdního deště na Boží církev při setkání GK. Neznáme Boží načasování, ale známe Jeho zaslíbení. Proto pokračujme v prosbách, dokud pozdní déšť nepřijde! (A kéž je to raději dříve než později!)

2.      Modlete se za to aby “TO CO MOHLO BÝT” v roce 1901, se stalo v roce 2015 k urychlení Ježíšova příchodu. (Viz video TO CO MOHLO BÝT, …MŮŽE BÝT. https://vimeo.com/124572932, pozn. př.)

3.      Modlete se za to, aby skrze nás, kteří stojíme na konci času, zaznělo Boží prorocké poselství do celého světa bez prodlení.

4.      Modlete se za to, aby Duch ryzí pokory a pokojného, kristovského chování, vládl při všech vystoupeních a diskuzích během setkání a abychom měli lásku a respekt jeden k druhému.

5.      Modlete se, aby program s účinkujícími na podiu všech setkání, včetně “pracovních jednání,” byl veden Duchem Svatým a aby tato setkání proměňovala život a nebyla pouze pracovními jako obvykle. 

6.      Modlete se, aby si delegáti a vedoucí oddělili čas ke společné modlitbě a navštívili modlitení místnost v místnosti Almodome F.

7.      Modlete se, aby bylo příhodné počasí a aby nebylo účastníkům “příliš horko” při jejich přemisťování tam a zpět mezi místem setkání a ubytováním.

8.      Modlete se za zaměstnance Almodome (místo, kde bude setkání GK probíhat, pozn. př.), kteří nejsou adventisty sedmého dne, aby vnímali Boží lásku a přítomnost mezi všemi adventisty a aby je to vedlo k touze po větším poznání.

9.      Modlete se za zvláštní vylití Ducha Svatého na delegáty WAD (Západo-Středoafrická divize) a SPD (Jiho-Pacifická divize), kteří přijdou na GK – Bůh zná jejich jména.

10.  Modlete se za následná setkání, která dnes probíhají v San Antoniu, Alamodome a za bratra Wilsona a další, kteří budou kázat. Modlete se za evangelizační sérii v San Antoniu, kde bude kázat Mark Finley aby se mnoho nových členů přidalo k víře. 

počítadlo.abz.cz