Dny Modliteb

73.Den – pátek, 5. června, 2015

Prázdnota pro Ducha svatého Biblické verše k zamyšlení: Jan 3,1-16 Základní verš: „Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ (Jan 3,8) „Nemyslíš si, že je na čase zbavit se té krabice?“ otázala se Leah. Teprve včera...

72.Den – Čtvrtek, 4. červen 2015

Žízníš? Biblický text k zamyšlení: Matouš 3,1-11 Klíčový verš: „Já křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm.” Matouš 3,11 Jeho slova náhle zněla mou pamětí jako zvon; jasný,...

71. Den – STŘEDA 3. června 2015

Nové téma pro dalších 10 dní: Hlad po Duchu svatém! Biblický text k zamyšlení: Jóel 2,15-32 Klíčový verš: „I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.” Jóel 2,28 Během těchto...

70. den – Úterý, 2. července 2015

Pokorní vedoucí jsou nejlepšími rádci Biblický text k zamyšlení: 1. Pt 5,5-11 Klíčový verš: “Stejně se vy mladší podřiďte starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ´Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. ´“ 1. Pt 5,5 Hledáte někoho, kdo vás naučí, jak být...

69. den – Pondělí, 1. červen 2015

Svoboda odpuštění Biblický text k zamyšlení: Římanům 8,18-26 Klíčový verš: “A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.“ Římanům 8,26 BSP Nikdy nezapomenu na ten...

68. Den – Neděle, 31. května 2015

Pokorné odpuštění, které získalo vesnici pro Krista Biblická pasáž k uvažování: Lukáš 6:27-36 Klíčový verš: “„Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.” Lukáš 6:27 Jednou jsem četla o tom, jak by mělo vypadat odpuštění. Bylo tam napsáno toto:...

67.Den – sobota, 30. května, 2015

Velké požadavky víry, větší pokora Biblické verše k zamyšlení: Luk 17,5-10 Základní verš: „Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‚Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.’” (Luk 17,10) Jednoho rána jsem se modlil: „Děkuji Ti, Otče, že jsi mi...

66.Den – pátek 29. května 2015

Pýcha versus pokora Biblický text k zamyšlení: Matouš 18, 1-5 Klíčový verš: „Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království Nebes.“ Matouš 18, 4 Kristus nám říká: „Amen, pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království Nebes“ (Matouš 18, 3)....

65.Den – Čtvrtek 28 květen 2015

Mám trám v mém vlastním oku? Biblická pasáž pro meditaci: Matouš 7: 1-6 Klíčový verš: "A proč hledíš na smítko, které je v oku tvého bratra, ale trám, který je ve tvém vlastním oku nevidíš?" Matouš 7: 3, Za ta léta, jsem čelil spoustě zkoušek a soužení, za které jsem často obviňoval druhé. Znovu a...
počítadlo.abz.cz