Den 97 – pondělí, 29. června 2015

Zpívání v nebeském chóru

Biblické verše k zamyšlení: Žalm 146,1-10

Základní verš: „Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.” (Žalm 146,2)

Na jakou věc se nejvíce těšíš, když se dostaneš do nebe? Je to průchod perlovou branou? Je to procházka zlatými ulicemi? Je to rozhovor s patriarchy nebo trávení času s Ježíšem?

Jedna z věcí, na kterou se skutečně těším nejvíce, nehledě k tomu, že budu v přítomnosti Ježíše, je připojení se k andělům ve zpěvu chval Bohu. V minulých několika letech mě Bůh učil stále více o důležitosti chválení Ho, že abych byl schopen zpívat chvály společně s anděly v nebeských dvorech, potřebuji se již nyní naučit zpívat Mu chvály. Ve „Svědectví“, svazku 5 se říká: „Celá nebesa se sjednocují v chválení Boha. Učme se již nyní píseň andělů, abychom ji mohli zpívat, až se připojíme k jejich zářícímu zástupu.“ (s. 318)

Když přemýšlíme o zpívání chval, automaticky dojdeme k závěru, že zřejmě potřebujeme mít pěkný hlas. Ale já věřím, že to není jen o pěkném hlasu a schopnosti číst text písně. Je to o postoji našeho srdce a učení se chválit Boha v obtížných i dobrých obdobích. Je to všechno o vlastnictví Ježíšova charakteru.

Potřebujeme se již tady naučit, jak děkovat a chválit Boha, jestliže chceme velebit Boha tam.

Nebylo pro mě vždy snadné chválit Boha. Byla doba, kdy bylo mnohem snadnější vidět negativní věci, vidět, co se neděje dobře, vidět sklenici napůl prázdnou namísto napůl plnou, vidět pouze trny na růžích. Ale když jsem byl přitahován blíže k Bohu, učil mě vzdávat Mu chválu nezávisle na okolnostech.

Ellen Whiteová nám v knize „V nebeských příbytcích“ /In Heavenly Places/ říká: „Začněme vychovávat naše jazyky k chválení Boha, cvičme naše srdce, abychom mohli Bohu zpívat…“ (s. 95). Když jsem pochopil, že „chválit Boha v plnosti a upřímnosti srdce je stejně tak povinností jako modlit se“ (Křesťanská služba /Christian Service/, s. 213), začal jsem Ho velebit, když jsem se ráno probudil, když jsem cestoval, i když jsem šel spát. Naštěstí se náš mozek rychle učí novým návykům, proto je první věcí, na kterou si vzpomenu, když se ráno probudím, chválení našeho Pána.

A jak je to u tebe? Učíš se už nyní chválit Boha za všech okolností tak, aby ses jednoho dne mohl připojit k andělům v nebi?

Nebe může začít již tady, protože „Duše může vystoupit blíže k nebesům na křídlech chvály. Bůh je v nebeských dvorech uctíván písněmi a hudbou, a když vyjádříme naši vděčnost, přibližujeme se bohoslužbě nebeských bytostí“ (Cesta ke Kristu /Steps to Christ/, s. 104)

Modlitba měnící srdce

Drahý nebeský Otče, děkujeme Ti za moc chval, která nám dovoluje přibližovat se již nyní nebesům. Děkujeme Ti, že se budeme jednoho dne moci připojit k andělům v nebeském chóru nad námi. Prosíme o tom, abys nám pomohl učit se, jak Tě již zde opravdově uctívat, nehledě k okolnostem, s poznáním, že Ty jsi stále s námi i v těch nejtemnějších obdobích, a že brzy přijdeš, abys nás vzal domů. Těšíme se na den, kdy Ti budeme moci osobně poděkovat za to všechno, co jsi pro nás udělal. Přijď brzy, Pane Ježíši. V Tvém drahém Jménu! Amen.

napsala Raluca Ril

MODLITEBNÍ Zaměření

„Neřekl jsem ti snad, že pokud budeš věřit, uvidíš slávu Boží? Proč bys měla pochybovat o mojí síle? Jaký důvod k odporu mých požadavků? Máš moje slovo. Jestliže věříš, uvidíš slávu Boží. Přítomné překážky nemohou zabránit práci Všemohoucího.“ (Touha věků /Desire of Ages/, s. 535)

  1. Modli se za zkušenost v Horní místnosti pro návštěvníky setkání GC. Ano, obchodní záležitosti musí být vyřešeny, ale též modlitba by měla být znát v každé oblasti, že Bůh pracuje a je přítomný mezi svým lidem.
  2. Modli se za čas strávený studiem Bible a modlitbami za vedoucí i laiky naší církve, aby dovolili Bohu plně nás jako církev vést podle Jeho vůle.
  3. Modli se, aby v závislosti na výsledku, který bude na Setkání učiněn, členové po celém světě viděli, že existuje síla v tom, když Boží lid hledá Boha s dychtivostí a v jednotě… a že ze všeho toho, co Bůh dělá, bylo zřejmé, že Boží pomoc je odpovědí na mnoho opravdových modliteb. Ať je Bůh oslaven!
  4. Modli se za celkové dynamické uznání a duchovní nadšení pro misii v církvi, které nahradí jiná témata k diskuzi.
  5. Modli se za to, aby si delegáti vyhradili čas ke studiu a modlitbě, a předem se připravovali na důležité diskuze, které se budou konat během Obchodních setkání, týkajících se vysvěcování a jiných citlivých záležitostí. Modli se, aby všichni pokorně následovali vedení Ducha svatého v těchto věcech.
  6. Modli se, aby byl v srdcích delegátů a návštěvníků duch chvály za to, co Bůh udělal a dělá pro svoji církev.
  7. Modli se za delegáty a návštěvníky, kteří právě cestují, aby se mohli účastnit GC setkání, aby s nimi Bůh po cestě soucítil a dal jim zdraví.
  8. Modli se za vylití pozdního deště na vedoucí a delegáty SID (Jihoafricko-indické divize /Southern African-Indian Ocean Division/), aby měli moudrost při nadcházejícím setkání GC.
  9. Modli se za vylití Ducha svatého na vedoucí a delegáty SPD (Jihopacifické divize), aby Bůh vedl jejich myšlenky a plány, když se budou připravovat na nadcházející Setkání.
  10. Modli se, aby delegáti věnovali zvláštní pozornost výběru jejich stravy a životního stylu během setkání, aby jejich imunitní systém a myšlení nebylo zkompromitováno žádným způsobem kvůli mnoha důležitým rozhodnutím, které je třeba udělat, a budou mít vliv budoucnost naší církve.
počítadlo.abz.cz