82.Den – Neděle - 14. června 2015

Jedine Ježíš, ten ukrižovaný

Biblický text k zamysleniu: 1. Korintským 2,1-5

Kľúčový verš: „Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami krome Ježiša Krista, a toho ukrižovaného.“ 1. Kor 2,2

Niekoľko týždňov do medzinárodnej rečníckej cesty, začal som si polovične sťažovať Bohu, že som sa snažil konať Jeho dielo, ale s neskorím spaním, skorím stávaním a hektickými dňami… začal som byť úplne vyžmýkaný a vyčerpaný. A to nie len fyzicky, ale i moja duša sa cítila vyprahnutá. Vedel som, že by to tak nemalo byť.

Jeho odpoveď na moju modlitbu prišla, keď som bol niekde okolo 22. míle z 33 míľovej horskej prechádzky v juhoamerických horách. Ideš na to nesprávnym spôsobom. Našepkával mi Jeho Duch k môjmu srdcu. Konáš dielo kvôli dielu samotnému, a to ťa vždy vyžmýka. Konať z lásky – to je niečo iného. Zmyslom tvojho života nie je práca. Zmyslom tvojho života je Ježíš Kristus.

Prečo sú niekedy tie najjednoduchšie veci tými najprenikavejšími zjaveniami?

Ako osviežujúca voda mi prišlo na myseľ Zjavenie 4,11. „Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci, a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené. “ O tom je život! Jeho sláva. Vyvyšovanie Jeho mena. A tu je to prenikavé osvieženie pre dušu, keď som iba Jeho…celý Jeho, iba Jeho. Keď život a práca sú z lásky – z lásky, ktorá je silnejšia než smrť.

My ako cirkev máme úlohu – priniesť evanjelium tomuto svetu a činiť učeníkov zo všetkých národov. (Matúš 28:19-20). Nie je to ľahká úloha. Ale kedysi bola doba, keď evanjelium „bolo zvestované každému stvoreniu, ktoré je pod nebom“ (Kol. 1:23), ešte proti väčším nepriazniam než dnes čelíme my. Čo uschopnilo, aby sa to mohlo diať? Apoštol Pavol to zhrnul takto: „Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami krome Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného.“ „Ale pravda aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho Pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista“ (1 Kor. 2:2, Fil. 3:8). Mienka, reputácia, pohodlie, vyhýbanie sa ťažkostiam, pýcha, popularita – nie, nič také. Ježíš Kristus. Ten ukrižovaný. Všetko ostatné je smeti.

Sláva!

Naše poslanie nemôže byť završené nami samotnými. Ale naša poslanie môže byť dokončené, keď všetko okrem Ježíša, toho ukrižovaného sa stane smetím prostredníctvom oživujúcej moci Svätého Ducha. Keď v Ňom nájdeme náš spoločný poklad, našu jedinú cennosť, tak v pokore pred Ňím zahodíme naše mienky, naše pohodlie, naše snahy, naše reputácie. Náš spoločný cieľ, naša jednota v misia spočíva v našom spoločnom želaní počítať všetko za stratu pre Ježíša. Vyjadrené slovami Božieho písma; naše odhodlanie poznať nič iné okrem Krista. Bez tohto spôsobu odovzdania, sme len ovce roztrúsené na horách.

 

Môj pohľad na službu a misiu sa radikálne zmenil. Mojim želaním je, aby sme všetci spoločne  boli v Ňom. Ó Pane, prijmi slávu, česť a mocnosť!

Výzva k modlitbe zo srdca:

Drahý nebeský Otče, tak ako to povedal Pavol, „Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami krome Ježiša Krista, a toho ukrižovaného.“ (1 Kor. 2:2). Nech to sa stane naším stredobodom! Nech to je tým kľúčom, ktorý zoradí všetky veci na správne miesto. Nech je vyvýšená tvoja sláva a česť. Amen.

Nataša Neblett

Citáty pre email:

„Boží ľudia sú 'spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, v ktorom každé stavänie prístojne dovedna pojené rastie v svätý chrám v Pánovi' (Ef. 2:19-21). Božie deti sú jednotným celkom, ktorý predstavuje Jeho kríž ako centrum pozornosti. Všetci ktorí veria sú jedno v Ňom“ (Vybrané Posolstvá zväzok 3, str. 21)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

„Je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná?“ Genesis 18,14

  1. Modlete se, aby byl Duch Svatý na zasedání Generální konference vylit tak mocným způsobem, že, když lidé přijdou Alamodomu, budou cítit velmi silně Boží přítomnost.
  1. Modlete se, aby téma „Povstaň, zař, Ježíš přichází“ (Arise, Shine, Jesus is coming) pro všechny Adventisty sedmého dne, kteří budou zasedání přítomni, získalo nového významu a abychom byli přivedeni k tomu, abychom vyšli a rozšiřovali Evangelium do dáli a šíře, zatímco dveře doby zkoušky jsou stále otevřeny.
  1. Modlete se, za shromáždění v sobotu 4. července, kdy bude pohled zaměřený na církev v misii. Modlete se, aby Bůh vedl přímo všechny řečníky a ty, jež budou prezentovat, stejně tak i hudbu, kterou budeme provozovat, aby byla pravou oslavou Boží cti.
  1. Modlete se, aby Bůh dal moudrost jmenovacímu výboru, ve kterém se budou jmenovat například předseda GK, výkonný tajemník, pokladník, pro dalších 5 let.
  1. Modlete se, aby si Bůh vedl to, kdo má být místopředsedou GK pro dalších 5 let.
  1. Modlete se, aby Bůh přivedl pro budoucnost především zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí; vedoucí, kteří budou zajišťovat Kristo-centrické vůdcovství a tím Jeho církev uplatní její nebesy dané zmocnění v tomto světě.
  1. Modlete se, za diskuse a volby, které budou prováděny pro technické změny zřízení Generální Konference a některých pravidel, aby tyto změny byly jasné a opravdu bylo změněno jen to, je nezbytné, aby organizace mohla probíhat mnohem hladčeji.
  1. Modlete se za Shiana W. O´Connora, předsedu Kajmanských ostrovů v IAD, který nám bude sloužit jedním z ranních zamyšlení během tohoto zasedání.
  1. Modlete se za zprávy z divizí, které budou podávané každého večera, aby Bůh požehnal jejich plány a přípravy ke sdílení s celosvětovou církví, jak v jejich divizi Bůh pracoval během minulých pěti let.

Modlete se za děti delegátů a návštěvníků, kteří budou na zasedání, aby mohli přijít blíže k Bohu, když budou navštěvovat jejich mládežnické aktivity a shromáždění.

počítadlo.abz.cz