1.Den – Středa - 25. března 2015

Prosit o to, co může udělat jenom samotný Bůh!

V Izajáši 55 je nám řečeno: „Nejsouť zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše“ (Iz 55,8.9).

Jelikož Boží moudrost a cesty mnohem převyšují ty naše, jak bychom si mohli vůbec myslet, že jsme takovými, jakými si nás povolal? Navíc, jak bychom mohli doufat, že bude pracovat v naší církvi tak, jak to zoufale potřebujeme?

Odpověď je: Naše jediná naděje je v moci Ducha svatého!

V knize Kristova podobenství Ellen Whiteová napsala: „Proste o Ducha svatého. Bůh stojí za každým slibem, který dal. S Biblí v ruce bychom se měli modlit: Vykonal jsem, co jsi mi uložil a nyní se odvolávám na tvůj slib: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám.“ (COL 147)

Ve Znamení doby, ohledně pozdního deště paní Whiteová pokračuje: „Ať křesťané s vírou prosí o zaslíbená požehnání, a dostanou je. Vylití Ducha svatého v době apoštolů bylo „jarním deštěm“ a jeho důsledky byly velice významné. Důsledky pozdního deště však budou ještě významnější.“ (The Signs of the Times, February 17, 1914).

Hledejme dnes Pána naléhavě, osobně, a společně jménem naší církve!

Výzva k modlitbě ze srdce:

Drahý Pane, právě jsme na začátku cesty 100 dnů modliteb. Někteří z nás s Tebou nechodili tak, jak bychom měli. Toužíme po hlubší zkušenosti, ale nejsme si jisti, jak a kde začít. Dnes chceme obnovit náš závazek oddanosti Tobě, a prosíme Tě, abys v našem životě vykonal to, co můžeš vykonat jedině Ty sám. Prosíme Tě také, abys nás povzbudil, abychom byli mocnými přímluvci za naše bratry ve vedení a za naši církev, a abys vylil Ducha svatého tak, jak jsi zaslíbil. Děkujeme Ti předem za to, co vykonáš a jak vyslyšíš tyto modlitby. Amen!

[Pozn.: Vyzýváme vás, abyste šířili informace o 100 dnů modliteb, aby se mohli připojit přátelé a rodina. Máme také některé pomocné zdroje, které si můžete stáhnout a vytisknout na : https://100daysofprayer.org/resources/. Zejména vás vyzýváme k vytištění podnětného dokumentu PDF „Promises for 100 Days of Prayer” (Zaslíbení pro 100 dnů modliteb“) na této straně se zdroji. Můžeme zaslat originál pro ty, kdo by ho chtěli přeložit.]

 

Modlitební Zaměření

1.      Proste o seslání pozdního deště Ducha svatého na zasedání Generální konference v roce 2015, která předznamená závěrečné hlasité volání a zmocní nás zakončit dílo tak, abychom mohli jít domů.

2.      Modlete se, aby účastníci docenili téma „Povstaniž! Zastkvěj se! Ježíš přichází!“ nejen jako týkající se církve všeobecně, ale jako pro každého z nás věřících, když hlásáme trojandělské poselství ze Zjevení 14.

3.      Modlete se, aby Bůh naplnil Almodone Svou přítomností a aby lidé, kteří vstoupí dovnitř, pocítili moc Ducha svatého.

4.      Modlete se, aby na tomto zasedání Generální konference nešlo jen o obvyklé projednávání záležitostí, ale o duchovní oživení, které všichni potřebujeme k tomu, abychom oslovili svět a přivedli ho k Ježíši.

5.      Modlete se, aby řečníci byli připraveni a pomazaní Duchem svatým, a aby srdce účastníků byla připravena vyslechnout poselství.

6.      Modlete se, aby simultánní tlumočení bylo přesné a probíhalo v moci Ducha svatého.

7.      Modlete se, aby setkání mládeže, dospívajících, studentů středních škol, žáků základních škol, dětí v mateřských školách, kojenců a batolat byla oživující zkušeností pro naše mladé lidi. A aby Bůh pomohl s přípravou učitelů.

8.      Modlete se, aby pracovníci a zaměstnanci v San Antoniu, kteří nejsou členy CASD, byli osloveni svědectvím našich životů.

9.      Modlete se, o zvláštní vylití Ducha svatého na vedení ECD (Východo-centrální africká divize), během příprav na Generální konferenci: Blasious Ruguri, Nthaniel Walemba, Jerome Habimana, a celý jejich tým.

10.  Modlete se za iniciativu Misie velkým městům, která probíhá v ECD.

počítadlo.abz.cz