D49. den – Úterý, 12. května 2015

Velké poslání a velké zanedbání

Biblický text k zamyšlení: Lukáš 24,44-49

Klíčový verš: “A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce; vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti.” Lukáš 24,49

V Matoušovi 28 nacházíme velké poslání, poslání, pro které nespočetné miliony položily svůj život. Bible nám jasně říká: “Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.” (v. 19-20).

Poslání je jasné – JDI! Většina křesťanů se v dnešní době točí kolem tohoto jediného příkazu. Je to příkaz, který převažoval také v raných letech mé služby. Ale až příliš často se na něco zapomíná. Předtím než vyrazíme dopředu, musíme na něco počkat. Musíme počkat na moc z výsosti.

Lukáš 24,49 nám říká, “A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce; vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti.”

Zatímco se my Adventisté těšíme na blízký příchod Krista, je tu něco, o co bychom měli o to víc usilovat, neboť bez tohoto daru se Kristus nikdy nevrátí. A to je vylití Ducha svatého. Neboť je to pouze Duch, který usvědčí svět z hříchu a připraví nás na Kristův brzký příchod. (Viz Jan 16,8)

Slovy pastora Rona Clouzeta: “Kristus se mnohem více zajímá o to, zda jsme hodni Jeho návratu, než bychom měli Christ is far more interested in our fitness for His return than we should be in the timing of His return” (Největší potřeba adventismu, by Ron E.M. Clouzet, str. 33). To je důvod, proč Kristovo poslední poselství k učedníkům, před tím než vystoupil do nebe, spíše než aby se zaměřovalo na jeho návrat, bylo: “Čekejte! Neopouštějte město Jeruzalém, dokud neobdržíte zaslíbený dar Ducha svatého. On přijde, ale čekejte na něj!”

Ellen Whiteová píše, “Právě nepřítomnost Ducha činí službu evangelia tak bezmocnou. Učenost, nadání, výmluvnost, každý přirozený nebo získaný dar lze mít; avšak bez přítomnosti Svatého Ducha žádné srdce nebude zasaženo a žádný hříšník nebude pro Krista získán. Na druhé straně, jestliže jsou spojeni s Kristem, jestliže vlastní dary Ducha, tak i ti nejbezvýznamnější a nejméně vzdělaní z Jeho učedníků budou mít moc, která osloví srdce. Bůh z nich učiní průtoky nejmocnějšího vlivu ve vesmíru.” (8. sv. Svědectví, str. 21).

To je úžasné zaslíbení! Zde vidíme, že Bůh není přijímač osob. On pouze hledá pokorné služebníky ochtoné spojit svou slabost s Jeho neomezenou silou.

Jsi ochotný dovolit Kristu být dnes tvou silou, když budeš svědčit druhým kolem tebe? Pokud ano, není zde žádné omezení pro to, co skrze tebe může Bůh vykonat!

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý nebeský Otče, když budeme pokračovat v modlitbách za naši církev a snažít se svědčit druhým kolem sebe, modlíme se za Tvoji pomoc, abychom nespěchali dopředu ve své síle pokoušejíc se konat Tvoji práci. Nemůžeme konat tuto práci bez Tebe. Potřebujeme, aby si nás naplnil a učinil z nás nádoby, které budou schopné být použity jako nástroj pro Tvou slávu. Prosím spoj svou sílu s naší slabostí. Chceme jít domů. Potřebujeme Tě, Ježíši. Ve Tvém drahocenném jménu, Ámen.

Melody Mason

(Melody je autorkou Odvaha žádat více: Boží klíč k vyslyšeným modlitbám a koordinátorkou 100 dní modliteb. Současně žije v Silver Spring, Maryland.Více o jejím životním příběhu se můžeš dočíst v prvních 10 dnech modliteb.)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Naše modlitby by měly být horlivé a vážné, jako byly prosby přítele v nouzi, který žádal o bochník chleba o půlnoci. Čím více žádáš, tím pevnější bude tvé duchovní spojení. Můžeš dojít do bodu, kde budeš mít větší požehnání, protože budeš mít větší víru. Bůh má nebe plné požehnání, které chce vylít na ty, kdo vážně hledají pomoc, kterou může dát jenom sám Pán.” Kristovo vítězství, Christ Triumphant, str. 54

  1. Modlete se za vylití Ducha svatého na všechny delegáty a účastníky zasedání GK v San Antoniu.
  2. Modlete se, aby každý účastník byl tažen k užšímu chození s Bohem a měl obnovené zaměření na studium Božího Slova a neopustil GK ve stejném stavu, v jakém přijel.
  3. Modlete se, aby se na zasedání GK nejednalo pouze pracovně jako obvykle, ale aby to bylo duchovní oživení, které nás zmocní k zasažení celého světa pro Ježíše. 
  4. Modlete se, aby Bůh přivedl do budoucna zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí; vedoucí, kteří budou poskytovat kristocentrické vedení, když Jeho církev bude naplňovat nebem dané poslání světu.
  5. Modlete se, aby Bůh požehnal zprávy z GK a komunikační tým, tak jako Adventist Review v podávání zpráv a potřebných údajů ze zasedání sledující světové církvi včas.
  6. Modlete se za jednotu a spolupráci jednotlivých mediálních aktivit Adventistů sedmého dne v naší celosvětové církvi, aby mohla poskytovat celosvětově ještě mocnější evangelizační důraz.
  7. Modlete se za osobní a pokračující celocírkevní důraz na denní čtení a následování Bible skrze “Oživení Božím Slovem”, stejně tak za následující program, který má přijít – “Věř Jeho prorokům”.
  8. Modlete se za upřímnou vděčnost za spisy Ducha proroctví a jejich plné přijetí v aplikaci na dnešní dobu, a aby vedení církve a členové četli tyto materiály pravidelně.
  9. Modlete se za hojné vylití Ducha svatého na vedení TED (Trans-evropskou divizi): Raafat Kamal, Audrey Anderson, Nenad Jepuravonic a jejich rodiny. (Modlete se za jejich delegáty!)
  10. Modlete se za větší podporu a zájem všech církevních členů a administátorů v udržení výchovy adventistů sedmého dne na našich školách v čisté podobě.
počítadlo.abz.cz