96.Den – Neděle 28. června 2015

Už nikdy víc slzy ani bolest

Biblický text k zamyšlení: Zj 21, 1-7

Klíčový verš: „A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“ Zj 21, 4

Včera měla moje babička infarkt. Když jsem se to brzy ráno dozvěděla, okamžitě mi vyhrkly slzy a cítila jsem obrovskou tíhu, která svírala moje srdce. Myslela jsem na všechna ta nedělní odpoledne, která jsme trávili společně. Obvykle jsme si dávali šálek čaje a cítili jsme pohodu a příjemnou vůni speciálního sladkého zákusku, který babička často pekla. Ve skutečnosti jsem vždycky slibovala své starostlivé ‚Mama‘ (babičce), že se naučím, jak se tento kokosový zákusek peče. Nikdy jsem to neudělala. Právě teď, když jsem seděla tisíce mil daleko, zoufale jsem zatoužila po domově. Toužila jsem být se svou ‚Mama.‘ Tak ráda bych s ní strávila ještě nějaký čas, dala ji hlavu na klín a nechala se hladit ve vlasech. Tak ráda bych ji slyšela znovu zpívat a vyprávět znovu ty úžasné příběhy ze starých dob. Moje srdce touží být s ní a byla bych obětovala cokoliv, jen aby se mohlo její zjizvené srdce usmát. Najednou mi začalo být jasné, že takhle podobně myslí Bůh na mě.

V zahradě Eden Bůh mluvil s Adamem a Evou přímo (Genesis 2, 3). ‘Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru’ (Genesis 3, 8). S nezahalenou tváří Adam viděl Pánovu slávu a mluvil s Bohem a Kristem a anděly, v Ráji, bez jakékoliv opony mezi nimi. (Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 7). Nicméně, kvůli hříchu jsme ztratili privilegium být neustále s Otcem v Nebi. Přemýšlím o tom, kolikrát jsem v hněvu a zoufalství utíkala od svého Boha. Selhala jsem ve víře, v jeho zaslíbení a odmítala jsem si připustit Jeho ochotu obětovat Svého vlastního Syna pro moje spasení. Přesto, Otcovo srdce po mě touží. Bible říká: „Proto je mé nitro kvůli [Tobě – doplň svoje jméno] rozrušeno; jistě se nad [tebou] slituji, je Hospodinův výrok.“ Jer 31,20. Toužím po tom vidět svou babičku živou a veselou. Toužím ji být nablízku, aby mohla vidět ženu, jakou jsem se stala, aby věděla, že jsem se rozhodla jít po cestě do svého nebeského domova.

Když se blížíme ke konci těchto 100 dní modliteb, moje srdce hoří pro tento věčný nebeský domov. Toužím být se svým Otcem v Nebi. Toužím po tom, jak se budu radovat z naplnění Jeho zaslíbení že „bude přebývat [se mnou] a [já budu] jeho … a sám Bůh bude [se mnou] a bude [mým] Bohem.“ (Zj  21, 3). Toužím po tom dni, kdy Bůh setře každou slzu z [našich] očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly…. Já už se tak nemůžu dočkat toho dne, kdy můj nebeský Otec skutečně …„stvoří všechno nové“ (Zj 21, 4).

“V nebeském prostředí nemůže existovat bolest. Nebude už slz, pohřebních průvodů, ani stopy po smutku.”  Great Controversy (Velký spor věků), p. 676

Ještěže už to nemůže dlouho trvat, protože Ellen Whiteová nám říká, že „Brzy poté se na východě objeví malý černý obláček velikosti asi poloviny mužské dlaně. Bude to oblak, který obklopuje Spasitele a z dálky se jeví jako zahalený ve tmě. Boží lid bude vědět, že je to znamení Syna člověka. V uctivém tichu [budeme] sledovat, jak se přibližuje k zemi, jak je stále světlejší a nádhernější, až z něj bude velký bílý oblak, jehož základem je sláva podobná stravujícímu ohni, nad nímž se klene duha úmluvy. Pán Ježíš přijde jako mocný dobyvatel.

Great Controversy (Velký spor věků), p. 640-641

Hrozně se těším na tento den, kdy naše naděje na to, že uvidíme Toho, který nás tak miluje, bude nakonec naplněna.

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý Nebeský Otče, modlíme se, aby se Tvůj duch projevil na Generální konferenci hned od zahájení. Dovol Tvým andělům obklopit stadion a domovy všech, kteří to budou sledovat na internetu nebo skrze televizní přenosy po celém světě. Prosím, Otče, nech nás zakusit nové pomazání Duchem Svatým, stejně jako při Letnicích. Zatímco vyhlížíme a společně čekáme na návrat našeho Pána Ježíše Krista, pomoz nám držet se naděje na Tvůj druhý příchod. Ať naše srdce v nás hoří pro Tebe, pro Tvou přítomnost, v Ježíšově Jménu. Amen.

Napsala Shanter Alexander

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Podobně jako v dávných časech, kdy jako odpověď na modlitbu sestoupil oheň z nebe a pohltil oběť na oltáři, tak jsou odpovídány i naše modlitby, nebeský oheň vstoupí do našich duší. Světlo a moc Ducha Svatého bude naše” The Review & Herald, February 9, 1897

  1. Modlete se, aby Duch Svatý byl vylit v takovém bohatství na nastávající Generální konferenci, že všichni poznají, že toto je Boží církev a že On dělá velkou věc.
  2. Modlete se, aby toto setkání GK nebylo jen jedno z obyčejných pracovních setkání, ale čas duchovní obnovy, který osvěží srdce všech účastníků.
  3. Modlete se, aby každý z delegátů během tohoto Setkání prožil znovu svou zkušenost „první lásky“ a byl nadšený jít hlouběji v jeho vztahu s Ježíšem.
  4. Modlete se se za poslední detaily a plánování, které probíhá právě teď, aby všechno vyznělo ke slávě a úctě Boží.
  5. Modlete se za Řídící výbor Generální konference, složený z vedoucích, kteří budou rozhodovat, jak bude probíhat program každého dne (Program už je vytvořen, ale tento výbor ho má na starosti ho na každý den realizovat.)
  6. Modlete se za evangelizační série, které probíhají právě teď v San Antoniu s Markem Finleyem a Tedem Wilsonem. Modlete se, aby mnoho lidí přišlo za Pánem.
  7. Modlete se za děti a mládež, kteří budou na setkáních GK, aby viděli Ježíše v životech našich vedoucích a zatoužili následovat a znát Ježíše víc.
  8. Modlete se za moudrost v tom, kdo by měl být nominován do výboru. Tento výbor nominuje budoucího vedoucího GK a stejně tak další vedoucí pracovníky na GK, stejně jako mnoho vedoucích v divizích.
  9. Modlete se, aby byl Duch Svatý vylit na delegáty a vedoucí, kteří přijdou z vedení GK v Marylandu, aby jim Bůh dal božskou moudrost pro rozhodnutí, která se zde mají učinit.
  10. Modlete se za Ducha Svatého, aby byl vylit na Laické pracovníky, kteří přichází jako delegáti, aby jim Bůh dal zvláštní naplnění a požehnání.
počítadlo.abz.cz