95.Den - Sobota, 27. června 2015

Vpřed na kolenou

Bible pasáž k meditaci: Filipským 4: 1-23

Klíčový verš: "A pokoj Boží, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši." Fil. 4: 7

"Jak mohu zůstat věrný v pronásledování? Kde se budu skrývat, co budu jíst, jak přežiji tyto trampoty? "To může být děsivé přemýšlet o tom, co budeme dělat v čase konce, pokud nejsme zakořeněni v Kristu. Nicméně, konečné události historie země se blíží i nyní. Jak máme být připraveni postavit se této nadcházející krizi?

Pavel nám dává jeden významný klíč ve 4 kap. Filipským. Na konci 5 verše, naléhavě prohlašuje, že "Pán je na dosah ruky." Životní starosti v nás často zanechávají mnoho pocitů úzkosti, takže je příznačné, že Pavlova další slova jsou: "O nic nemějte starost, ale ve všech věcech skrze modlitbu a úpěnlivou prosbu s díkůvzdáním, prosby vaše známy budťe Bohu." (Filipským 4: 6) Jinými slovy, nebuďte znepokojeni Pán je na dosah ruky, ale modlete se o všechno! Prostředek proti jakékoliv úzkosti, zejména z obav o konci času, je modlitba! On zaslíbil, že to co přesně potřebujeme, a to včetně našich úvah o době konce a toho co my skutečně uvidíme v nadcházejícím závěrečném dění je: "a pokoj Boží, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši" (Filipským 4: 7).

V našem světě, s jeho neustálým zmatkem a otřesech, je naše potřeba pokoje, kterou můžeme očekávat pouze v čase stráveném na modlitbě. Pavel pokračuje v této pasáži a podotýká, že se naučil, být spokojený za všech okolností ", skrze Krista, který mě posiluje" (Fil. 4:13). Pamatujte si, že to přichází od muže, který byl kamenován, ztroskotal, byl bit, a uvězněn! Skutečně Pavel znal z osobní zkušenosti, že modlitba je klíčem k nalezení klidu a spokojenosti v době potíží! Není divu, že jej najdeme, jak se modlí a zpívá radostně, když byl o půlnoci vězněn, a když právě hleděl na mříže. (Skutky 16:25).

Peter také poznamenal, že modlitba je klíčem k překonání těžkostí na konci časů: "Ale konec všech věcí je blízko; proto buďme opravdu bdělý na svých modlitbách "(1 Petr 4: 7). Peter objevil u sebe zničující následky zanedbávání modlitby. Ježíš prosil Petra a jeho učedníky, "Bděte a modlete se", aby, jste nepřišli do pokušení" (Matouš 26:41), když byli na pokraji největší krize svého života. Ale Peter usnul dříve, než aby setrval na modlitbě, a předtím, než si uvědomil, co udělal, když zradil svého nejlepšího přítele a to ve chvíli, kdy ho Ježíš nejvíce potřeboval.

Inspirace nám říká: "Byl ve spánku, když jej Ježíš vyzval, aby ho následoval a modlil se, aby byl Peter připraven na jeho cestě k velkému hříchu. Všichni učedníci spali v této kritické hodině, a tak utrpěli velkou ztrátu "(Touha věků, str. 712) Jaké vítězství můžeme dnes ztratit, když budeme spát, když nás Bůh volá, abychom bděli a modlili se?

V Lukášovi 21:36, Ježíš výslovně předepisuje modlitbu jako klíč, která nám zůstává, abychom se osvědčili před koncem: "Bděte tedy, a modlete se, abyste byli hodni uniknout od všech věcí, které se budou díti, a postavit se před Synem člověka. "

Ellen White dostala vidění o době konce, v němž viděla, že to budou právě ti, kteří budou setrvávat na modlitbě, aby vydrželi. "Vzhledem k tomu, že modlící pokračovali ve svém opravdovém volání, včas poslal paprsek světla Pán Ježíš k nim, aby posílil jejich srdce a dal najevo svou podporu. Někteří z nich, jak jsem viděla, se nezúčastnili těchto vroucích modliteb. Zdálo se, že jsou lhostejní a lehkomyslní. Nebránili se temnotě kolem sebe, takže jí byli zahaleni jako v hustém oblaku… Viděla jsem, jak andělé Boží spěchají na pomoc těm, kteří s veškerou svou mocí se snaží odolat zlým andělům a nepřestávali trvale vzývat Pána. Ale andělé opustili ty, kdo se nesnažili sami o pomoc, a pak jsem je již neviděla. U všech se zdálo, že mají hluboký smysl své ubohosti a projevují kompletní podrobení se vůli Boží; neustále jako Jákob, každý z nich, a to bez výjimky, vážně prosili a zápasili za své vysvobození "(Rané spisy, str. 270, 272).

Nemůže to být jasnější. Klíčem těch, kteří chtějí obstát na konci, není hromadění potravin nebo najít si perfektní skrýš. Místo toho, klíčem je rozvíjení pevného spojení s Kristem, skrze naléhavé, srdcervoucí a vytrvalé modlitby. Slíbil nám, že naše srdce budou neustále střežena pokojem Božím a že Bůh nám přinese spravedlnost v odpověd na naše seriózní modlitby!

Modlitba měnící srdce

Otče v nebi, my můžeme vidět, že konec je blízko. Děkujeme ti, že se nemusíme starat o to, jak to dokončíš. Děkuji, ze nás učíš, že naše nejdůležitější potřeba je držet se Tebe v upřímné modlitbě. Prosím, dej nám upřímné zanícení pro modlitbu. Pomoz nám, aby se modlili, jako když na tom závisí náš život, protože tomu tak opravdu je. Děkuji za slib tvé odpovědi a pomáhej nám tak dlouho, abychom neustávali v modlitbě! Děkuji, že nemusíme mít strach z potíží v době konce, protože víme, že nám dáš sílu v nich obstát! Ve jménu Ježíše, Amen.

Od pastora Zac Page.

ZAMĚŘENÍ MODLITEB

"Mluvme s vírou a odvahou v době čekání na Pána… Nepochybujte, jinak se to stane zvykem, který zničí víru. Jednání nebeského Otce se může zdát, temné a tajemné a nevysvětlitelné; přesto mu máme věřit." Na nebesích, s. 73

1. Modlete se, že budeme mít "zážitek horní místnosti" jako učedníci o Letnicích během zasedání GC, a že budeme mít zmocnění zasáhnout celý svět pro Krista jako učedníci. Je čas jít domů!

2. Modlete se, aby každý účastník zažil, obnovil své zaměření na studium svatého Božího slova a na modlitbu, a neopouštěl zasedání GC ve stejném stavu, v jakém sem přišel.

3. Modlete se za růst 35 nových unijí, které budou voleny během zasedání. Tyto všechny jsou vytvořeny od roku 2010. (Bůh opravdu funguje!)

4. Modlete se za staršího Ted Wilsona, G. T. Ng a Robert Lemona, aby jim Bůh dal moudrost, jak připravit své zprávy shrnující těchto posledních pět let.

5. Modlete se za každé z obchodních setkání, aby proběhly bez problémů a obchodní body, které jsou na pořadu jednání, byli splněny včas a účinným způsobem, který bude skutečně oslavovat Boha.

6. Modlete se, aby delegáti a účastníci měli čas na návštěvu modlitební místnosti v Alamodome zasedací místnost F během zasedání.

7. Modlete se, aby počasí v San Antoniu bylo snesitelné a ne příliš horké pro účastníky, kteří prochází tam a zpět mezi zasedacími prostory a jejich motely.

8. Modlete se za zvláštní vylití Ducha svatého na divizi NSD (Northern Asia-Pacific Division) za jejich vedení a delegáty, kteří jsou zplnomocněni činit Bohem inspirovaná rozhodnutí, (ta, která budou ctít Boha) na nadcházejícím zasedání.

9. Modlete se za zvláštní vylití Ducha svatého na divizi EUD (Inter-European Division)  za jejich vedení a delegáty, kteří jsou zplnomocněni činit Bohem inspirovaná rozhodnutí, (ta, která budou ctít Boha) na nadcházejícím zasedání.

10. Modlete se za naše členy církve a vedoucí aby přijali zdravotní poselství, a to nejen teoreticky, ale v praktickém každodenním životě, aby tak mohli sloužit Pánu s celým svým srdcem, myslí a tělem v plné míře.

počítadlo.abz.cz