94.Den – Pátek, 26. červen, 2015

Príprava na prenasledovanie!

Biblická pasáž pre rozjímanie:  1 Petr 4:7-19

Kľúčový verš:  Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec. (1 Pet 4:12)

Od doby, kedy som bola malé dievčatko, si spomínam, ako ma moji rodičia učili o skúškach a o prenasledovanie, ktoré má prísť na Boží ľudu v posledných dňoch. Nebola to pre mňa desivá vec. V skutočnosti, spomínam si, ako som čítavala príbehy kresťanských mučeníkov, ako: Waldénsky, Ján  Wycliff, Hus a Jeroným a iných, ktorí verne stáli o Ježiša, a ako výsledok zaplatili najvyššiu obeť, svoj život. Ich neohrozená odvaha a viera ma inšpirovali, a vždy som sa modlila, aby mi Boh dal takú odvahu, ak by som bola niekedy vyzvaná čeliť smrti kvôli Kristovi.

A  zatiaľ čo mnoho kresťanov po celom svete trpí pre svoju vieru aj dnes, väčšinu svojho života tu na Západe, som obklopená pokojom, nie prenasledovaním. Prečo je to tak ?

"Apoštol Pavel napsal:„A takž i všickni, kteříž chtějí zbožně živi býti v Kristu Ježíši, protivenství míti budou.“ (2 Tm 3,12) Proč, jak se zdá, pronásledování do značné míry přestalo? Jedinou odpovědí je, že se církev přizpůsobila měřítkům světa, a proto nevzbuzuje nepřátelství. Náboženství, které dnes běžně sledujeme, nevykazuje čistotu a svatost, jakou vykazovala křesťanská víra v době Krista a apoštolů. Je to důsledek ducha kompromisů s hříchem, je to důsledek lhostejnosti vůči velkým pravdám zjeveným v Písmu, důsledek nedostatku opravdové zbožnosti mezi křesťany. Proto je dnes křesťanství ve světě zdánlivě tak populární. Až znovu ožije víra a moc prvotní církve, ožije i odpor a znovu se rozhoří oheň pronásledování." (Velký Spor Vekov str. 48 org.)

Áno, zaspali sme, som však presvedčená, že Boh  prebúdza svoj ľud aj teraz,  keď som videla, ako oživenie biblickej zbožnosti prebieha v srdciach mnohých ľudí. V rovnakej dobe, duchovné prenasledovanie sa zdá byť rastúce a to sa deje čím sme bližšie a bližšie k domovu. To by nás však nemalo prekvapovať! Skôr ako sa strachovať, poďme radujme sa a zdvihnite hlavy s vedomím, že naše vykúpenie sa priblížilo.

Pamätajte si, že ten istý Boh, ktorý dal odvahu a silu ranno cirkevným mučeníkov a dá nám silu keď to budeme potrebovať (Deut 33,25). Ale musíme pripraviť sami seba a svoje rodiny. Ako sa pripraviť?  Tým, že pripravujeme naše srdcia!

"Kresťania by mali byť pripravený na to, čo skoro vypukne na svete ako ohromujúce prekvapenie. Túto prípravu by malo tvoriť  usilovné štúdium Božieho slova a snaha prispôsobiť svoj život jeho prikázania. Niktorí, iba tí, ktorí majú opevnenú myseľ pravdami biblie obstoja v poslednom veľkom konflikte " ( Last Day Events, p. 66)

Vidíte, kľúč k príprave na zomieranie v budúcnosti je naučiť sa zomrieť dnes; zomierať sám sebe, svojim plánom a snom, zomrieť pozvaniam sveta, a žiť len pre Kristova. Potom, keď budeme študovať Jeho Slovo, ukladať Jeho  zasľúbenia v našom srdci (to je najlepšie predzásobenie!). A ako sa učíme žiť z viery skrze modlitbu (veľa času v modlitbe, zápasiť pre spásu druhých), budeme rásť a budeme silnejší a silnejší, keď priľneme k Ježišovi. V nadchádzajúcich dňoch to nebude ľahké. Poďme očistiť pravdu!  Boh sľubuje, že On bude vidieť skrze nás, ak budeme lipnúť na nom! Nemôžme čakať, že sa budeme v ohni učiť tieto lekcie viery a dôvery. Poďme sa to učiť ešte dnes!

Modlitebná výzva k srdcu:

Drahý Nebeský Otče, povedal si nám, aby sme sa očakávali  prenasledovanie a skúšky, a ešte keď to prežívame máme často otázky či ni nás opustil? Odpusť nám Otče za to, že máme takú slabú a váhavú vieru. Vieme, že časy pred nami budú ťažšie, ako si dokážeme predstaviť, ale ty sľubuješ , že od nás nikdy neodídeš a nikdy nás neopustíš. Nauč nás, ako sa ťa držať s vierou, ktorá nebude kolísať bez ohľadu na naše zdanie alebo pocity, bez ohľadu na to, ako veľmi sa svet snaží,a by sme sa prispôsobili. Nauč nás spoliehať sa na samotné Tvoje Slovo (Iz. 08:20). Urob náš silnými, aby  sme sa mohli postaviť a ctiť Teba! Pomôž nám, aby sme boli verní až do samého konca. Modlíme sa v Ježišovom mene, Amen!

Melody Manson

Biblický verš: Rim 8:18.

Zameranie modlitieb:

Tvoje modlitby môžu vychádzať s naliehavosťou, že nebudú odmietnuté. Toto je viera! (In Heavenly Places, p. 73 )

Dobrý je Hospodin tým, ktorí očakávajú na neho, duši, ktorá ho hľadá. (Plač 3:25)

  1. Modlite sa za hojné vyliatie Ducha Svätého na tomto zasadaní Generálnej konferencie , aby bolo evidentné všetkým, že Boh pracuje v svojej cirkvi. A aby On počul naše nepretržité modlitby.
  2. Modlite sa, aby všetci delegáti a zúčastnení mali prioritu stráviť čas každé, pri Ježišových nohách, predtým ako sa vydajú do služby – neuponáhľať ten čas, lebo ho potrebujú aby boli silní v Pánovi.
  3. Modlite sa za špeciálne sobotňajšie posolstvo, ktorá bude sprostredkované G.T.Ng, ráno 4. Júla. Nech ho Boh žehná a hovorí skrze neho.
  4. Modlite sa za špeciálnu zbierku na misiu, ktorá bude zhromaždená v priebehu finálneho zasadania v sobotu 11. júla, na financovanie tisíce mládežou- riadených misijných projektov po celom svete.
  5. Modlite sa za uzatvárajúci večerný program v sobotu 11. júla  s názvom "Mision on Move" , predtým známy ako" Parade of Nation ",aby bol Boh oslávený.
  6. Modlite sa, aby tí, ktorí budú opúšťajú pozície vedenia mohli odísť elegantne, a tých, ktorí vstupujú noví do vedúcej pozície robili tak pokorne, uznávajúc, že nič môžu robiť sami od seba, ale len skrze Božiu moc!
  7. Modlite sa za jasnosť myslenia a cieľu pre delegátov, počas dôležitých stretnutí a rozhodovaní.
  8. Modlite sa, aby keď budú ľudia opúšťať Almonde počas obedných prestávok a po večeroch, namiesto sporných diskusií a rozhovoroch o biznise chválili Boha za dielo, ktoré koná. Rovnako dobre ako v ich vlastných srdciach a životoch.
  9. Modlite sa za vyliatie Ducha svätého na IAD (Inter-American Division) vedenie a ich delegátov, aby si pripravili svoje srdcia pre nadchádzajúce zasadanie.
  10. Modlite sa za vyliatie Ducha svätého na NAD (North American Division), vedenie a ich delegátov, aby si pripravili svoje srdcia pre nadchádzajúce zasadanie.
počítadlo.abz.cz