93.Den – Čtvrtek, 25. červen, 2015

On přichází rychle!

Biblická pasáž k zamyšlení: Zjev 22:6-12

Klíčový verš: “Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.” Zj 22:12

Janovo prohlášení: “Hle, příjdu brzo,” bylo dáno v kontextu uzavření doby milosti, poté co Ježíš uzavřel svoji službu v nebeské svatyni a říká:  “Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně - kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.” (Zj 22:11).

Pokud čtete Bibli, zjistíte, že není pochybnost o tom, že události posledních dnů ukazují, že se rychle blížíme k nastávajícímu příchodu Ježíše Krista, a že dveře milosti se brzy uzavřou.
Když sledujeme, jak narůstá ekumenické hnutí iniciované Římem a jak přivádí všechna velká světová náboženství, jako je Judaismus, Islám i většinu Protestantského světa dohromady, když vidíme ten rychlý pokles morálky, narůstající přírodní katastrofy, vystupňované násilí a stále více naplněných znamení, vnímáme, že se náš svět řítí vysokou rychlostí do propasti destrukce. To může být velmi strašidelné, pokud nemáme naše nohy zakotvené na pevné půdě.

Díky Bohu, i uprostřed duchovního a fyzického chaosu se také iniciuje hnutí Boží církve ostatku, jak se tisíce snaží porozumět Bibli a proroctvím do budoucna a mnozí se obracejí od radostí světa, aby chodili po úzké cestě. Je na čase, abychom dělali totéž.

Jak se blížíme konci, je důležité více, než kdy jindy, abychom se učili žít, jako vyzrálí Křesťané, kteří už se zbavili mléka miminek a naučili se jíst pevné duchovní jídlo.

V Židům 6:1-3 nám Bible říká, “Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu.

Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. ”

Ale jak bychom mohli dát stranou mrtvé skutky? Jak můžeme dojít k “dokonalosti”, jak nám Bible přikazuje, abychom byli připraveni pro naše nebeské domovy? Velmi jednoduše, my tohle nemůžeme dokázat sami. Musíme neustále hledat moc Ducha Svatého, který nám umožní růst a nadále nás povede (Jan 16:13) do vší pravdy. Musíme také obléci Boží zbroj (Efez 6:13-18). A nade vše, musíme stále toužit být spojení s Ježíšem, našim živým Kmenem a to každodenním stráveným časem s Jeho slovem a modlitbou. Jen toto spojení, poháněné mocí Ducha svatého nás přenese přes to, co má přijít. To jsou klíče, které nám pomohou zůstat silní v nastávajících krizích.
Je čas naplnit znovu naše lampy, tak aby se Olej Ducha svatého nikdy nevyprázdnil, když se připravujeme na příchod našeho Ženicha. Připravme se, On přijde brzy!

Modlitba ze srdce:

Úžasný Otče, pomos nám růst ve víře a důvěřovat ve Tvá zaslíbení, když se připravujeme na Kristův blízký příchod. Dej nám sílu, abychom jedli solidní duchovní pokrm, nejen pili mléko. Potřebujeme růst a zesílit v Tobě, abychom mohli stát pevně v přicházejících krizích. Nejvíce tě prosíme, abychom se nenechali zmalomyslnit a neochabli, jak přicházíme blíže k cílové rovince. Pomoz nám se Tě držet pevně až do konce. V Ježíšově jménu, Amen.

Carolyn Azo

“Bůh je potěšen, když na Něj máme nejvyšší požadavky, aby oslavili Jeho jméno. Mohou očekávat velké věci, mají-li víru v Jeho zaslíbení…“ DA 668

ZAMĚŘENÍ MODLITEB

  1. Modlete se, aby to, co se v naší církvi mohlo stat v roce 1901 stalo v tomto pokolení, a aby Boží Duch byl vylit a uschopnil nás pokořovat naše srdce, napravit zlé a v Boží moci dokončit Jeho dílo.
  2. Modlete se, abychom prožili “Zkušenost z horní místnosti”, jako to zažili učedníci o letnicích, abychom byli zmocněni a vybaveni k oslovení celého světa pro Krista, tak jako Pán uschopnil je.
  3. Modlete se za jednotu mezi delegáty a vedoucími během GC, která bude stat na úctě k Božímu Slovu, pokorné modlitbě, moci Ducha Svatého a na respektu k schváleným církevním pravidlům a procesům.
  4. Modlete se, aby nehledě na ta legislativní jednání GK, která se musí zvládnout dle stanov a protokolu, aby to nebyla jen běžná úřední jednání, ale duchovní oživení pro každého účastníka.
  5. Modlete se, aby Pán požehnal volby a aby ustanovil vůdce, které chce On do budoucna – vůdce, kteří nejvíce oslaví Jeho jméno a budou jednotně pracovat se svými kolegy a naplní misii celosvětové církve.
  6. Modlete se, aby Bůh silně chránil všechny delegaty a jejich rodiny, protože mnozí z nich stojí v čele slutby a Satan zuřivě hledá cesty, jak na ně mnoha způsoby zaútočit. Modlete se, aby Bůh vztyčil prapor proti těmto duchovním útokům proti našim rodinám.
  7. Modlete se za hudbu, která se bude hrát během GK. Bude zapojeno přes 4 tisíce hudebníků! Modlete se, aby každý vnímal své vystoupení jako příležitost opravdově oslavit Boha a ne sebe.
  8. Modlete se za vylití Ducha Svatého na SUD (Jiho Asiijskou Divizi), za jejich delegáty a vedení, jak se připravují na návštěvu GC.
  9. Modlete se za zvláštní vylití Ducha svatého na WAD (Západně-Centrálníl Africkou Divizi), za jejich delegáty a vedení při přípravách na GC.
  10. Modlete se za Misii pro města – momentálně probíhající iniciativu, aby jí Bůh pomáhal růst a aby se tak evangelium mohlo dostat všude k Jeho lidem.
počítadlo.abz.cz