92.Den – středa, 24. červen 2015

Jsme připraveni setkat se s naším ženichem?

Biblický text k zamyšlení: Matouš 25,1-13

Klíčový verš: „Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách.“ Matouš 25,4

Jsem kazatel Adventistů sedmého dne. Každý den se modlím a studuji svou Bibli. Znám a celým srdcem věřím Biblickým pravdám, které držíme v úctě. Nedávno mi však došlo, že toto všechno mi dává jenom 50% šanci, že budu připraven pro Ježíšův brzký návrat. Kde jsem k této „statistice“ došel? U samotného Ježíše.

V Matoušovi 25, Ježíš vypráví podobenství o 10 pannách. Všechny mají čistou víru (panny – Zjevení 14,4). Všechny mají Biblickou pravdu (lampy – 119,105). Však pět z nich jsou moudré a pět nerozumné. Pět z nich bude s Ježíšem, zatímco ostatních pět od Ježíše uslyší strašná slova: „Neznám vás.“ Stojí za všechno, mít jistotu, že Ježíše známe – že jsme součástí moudrých panen. Která jediná věc odlišuje moudré a nerozumné panny? Moudré panny mají dostatek oleje.

Co představuje v tomto podobenství olej? V Zachariášovi 4 je neuvěřitelné vidění, ve kterém byl svícen a olej neustále proudil od obou stromů po stranách do každé svíce. Klíčový bod vidění je v 6. verši: „Ne silou ani mocí, ale mým Duchem, praví Hospodin zástupů.“ Jediná věc, která se o nás postará během konce, je dar Ducha Svatého. Potřebujeme pro sebe znát Bibli, potřebujeme následovat jeho přikázání, ale pokud Ježíše nebudeme znát intimně – skrze naplnění Duchem Svatým – pak jsme jenom nerozumnými pannami s formou zbožnosti.

„Pošetilé družičky (panny) v podobenství nepředstavují pokrytce. Váží si pravdy, brání pravdu, přitahuje je to k lidem, kteří pravdu vyznávají, nepodřídili se však působení Ducha Svatého. Nepadli na ´Skálu´ - Ježíše Krista, jejich stará povaha se neroztříštila.“ COL 411 Musíme Duchu Svatému dovolit, aby konal hlubokou, proměňující práci. Musíme znát Ježíše jako Spasitele z hříchů již dnes, protože zítra pak už nebudeme mít naději pro věčnost.

„Duch Svatý působí na lidské srdce podle toho, jek člověk po něm touží a nakolik mu dovoluje vytvářet novou povahu. Lidé znázornění pošetilými družičkami se spokojují s povrchní změnou. Neznají Boha, neseznámili se s Jeho povahou, nejsou s Bohem spojeni, proto nevědí, jak Mu důvěřovat, jak k Němu vzhlížet a jak žít. Jejich služba Bohu se zvrhává na pouhou formu.“ COL 411

Jako Adventisté sedmého dne žijící na samotném prahu věčnosti, nastává čas, kdy bychom se měli přesvědčit a ujistit, že Boha známe do hloubky, prakticky a proměňujícím způsobem. Nemáme čas na to, aby naše pozornost byla odváděna na něco jiného v životě.

Jak to vypadá prakticky? Jeden z nejlepších příkladů jsou ti, kteří upřímně očekávali Ježíšův návrat v roce 1844. Ellen Whiteová, jež byla součástí tohoto hnutí, popisuje konstantní, bdělý postoj těch, kteří věřili: „Pečlivě a vážně ti, kteří přijali poselství, přistupovali k době, kdy, jak doufali, se měli setkat se svým Pánem. Každé ráno cítili, že jejich prvním úkolem je si zajistit důkaz Božího přijetí…Jistota spasitelova souhlasu byla potřebnější více než denní chléb, a když mrak zatemnil jejich mysle, nenalezli odpočinutí, dokud nebyl odmeten pryč…“
(Dějiny vykoupení 298)

Jaký příklad! Učím se, že taky nemůžu skončit ten každodenní ranní čas s Ježíšem, dokud si nejsem jist, že mě nic neodděluje od Jeho milující přítomnosti. Bez tohoto obnovení (Skutky 3,19.20), nemohu jít vstříc svému dni. Je toho tolik v sázce. Musím vědět, že mám ve své lampě olej – musím být naplněn Duchem Svatým!

VÝZVA K MODLITBĚ ZE SRDCE

Pane Ježíši, chceme Ti dovolit, abys nás připravil pro svůj brzký příchod! Odpusť nám, že jsme spokojeni s dílem, vykonaným povrchním srdcem, že máme jenom formu zbožnosti. Prosíme, naplň nás svým Svatým Duchem. Pomoz nám Tě znát a Tvůj charakter. Dej nám odhodlání, abychom neopouštěli svůj čas o samotě s Tebou bez toho, abychom věděli, že naše hříchy jsou přikryty Tvou krví a že jsme Tebou přijati. Děkujeme, že nás toužíš naplnit svým Duchem. Prosíme, dej nám do našich lamp olej! Amen.

Zac Page

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

„Jedni doufají ve vozy, druzí zase v koně, my však připomínáme jméno Hospodina, našeho Boha.“ Žalm 20,8

  1. Modlete se, aby byl Duch Svatý na zasedání Generální konference vylit tak mocným způsobem, že, když lidé přijdou Alamodomu, budou cítit velmi silně Boží přítomnost.
  2. Modlete se, aby byl Duch Svatý nad naší církví vylit tak mocným způsobem, že se ve svých srdcích pokoříme, budeme činit pokání a smíříme se navzájem mezi sebou, abychom mohli jít vpřed v moci a dokončit dílo.
  3. Modlete se, aby téma „Povstaň a zazař, Ježíš přichází“ pro všechny Adventisty sedmého dne, kteří budou zasedání přítomni, získalo nového významu a abychom byli přivedeni k tomu, abychom vyšli a rozšiřovali Evangelium do dáli a šíře, zatímco dveře doby zkoušky jsou stále otevřeny.
  4. Modlete se, za shromáždění v sobotu 4. července, kdy bude pohled zaměřený na církev v misii. Modlete se, aby Bůh vedl přímo všechny řečníky a ty, jež budou prezentovat, stejně tak i hudbu, kterou budeme provozovat, aby byla pravou oslavou Boží cti.
  5. Modlete se, aby Bůh dal moudrost jmenovacímu výboru k tomu koho jmenovat pro klíčové pozice ve vedení Generální Konference (od předsedy, tajemníka, pokladníka, po vedoucí v různých odděleních) stejně jako ve vedení divizí.
  6. Modlete se, aby Bůh přivedl pro budoucnost především zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí; vedoucí, kteří budou zajišťovat Kristo-centrické vůdcovství a tím Jeho církev uplatní její nebesy dané zmocnění v tomto světě.
  7. Modlete se, za diskuse a volby, které budou prováděny pro technické změny zřízení Generální Konference a některých pravidel, aby tyto změny byly jasné a opravdu bylo změněno jen to, je nezbytné, aby organizace mohla probíhat mnohem hladčeji.
  8. Modlete se za to, aby se mnozí přihlásili a zúčastnili v nových iniciativách programu Oživení a Reformace, které budou spuštěny, jako např. Důvěřujte Jeho prorokům a Spojeni v modlitbách.
  9. Modlete se za zvláštní vylití Ducha Svatého na vedoucí a delegáty ECD (Východo-centrální Africká divize) v jejich duchovní přípravě na zasedání GK.
  10. Modlete se za požehnání Ducha Svatého pro vedoucí a delegáty ESD (Euro-Asijské divize) v jejich duchovní přípravě na zasedání GK.
počítadlo.abz.cz