91. Den – ÚTERÝ 23. ČERVna, 2015

Téma pro posledních 10 dní: Příprava pro Nebe

Biblický text k zamyšlení: Izajáš 65,17-25

Klíčový verš: „Vystavějí domy a budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce.” Iz 65,21 (ČSP)

Vzpomínám si na dobu, když jsem byla ještě dítě, mohlo mi být tak 10-12 let. Moje maminka se potýkala s vážnými zdravotními problémy, které jí působily mnoho bolesti. Aby mohla lépe překonat dny, kdy jí nejvíc trápily bolesti, často zavolala mé bratrance a sestřenice a mě dohromady a říkala nám: „Popovídejme si o tom, jak to bude vypadat v nebi.“ A tak jsem si v představách začala plánovat exotická nebeská dobrodružství. Ale jedna věc, která se mi na tomto snění líbila a působila mi největší radost, bylo budování mého nebeského domečku.

Ano, až dodnes si to pamatuji. Můj domeček byl vysoko na hřebenu hory s výhledem na překrásné jezero a údolí plné zářivých barev. Nepotřebovala jsem cestu dolů z hory, protože jsem mohla létat. Na mém horském domku bylo jedinečné, že měl stěny z průzračného dvojitého skla, skrze něž protékal jiskřivý proud dolů na úbočí hory. Zvláštní na tomto proudu bylo, že v něm plavaly různé nádherné exotické ryby. Moje zdi byly vlastně stále se měnící akvárium. Byly tam také ovocné stromy, které se nakláněly nad stěnami a nad stropem. Když jsem měla hlad, stačilo mi natáhnout se a utrhnout si, co jsem chtěla jíst. Moje sny pokračovaly stále dokola.

Mnozí se mohou smát bujné fantazii dítěte, ale zastavili jste se někdy a vážně uvažovali, jaký bude váš nebeský domov? Bude mnohem lepší, než o čem se nám může zdát. A opravdu věřím, že kdybychom strávili více času v úvahách o našem nebeském domově, mnohem méně času bychom investovali a plýtvali dočasným, pomíjivým potěšením na zemi.

Inspirace nám říká: „Někteří lidé z obavy, aby si život vykoupených příliš nezhmotnili, všechny Biblické zprávy o budoucím domově zduchovňují. Ježíš Kristus své učedníky ujistil, že odchází připravit pro ně příbytky v Otcově domě. Lidé, kteří přijímají učení Božího slova, mají určité informace o nebeských příbytcích. A přece „čehož oko nevídalo, ani ucho slýchalo, ani na srdce lidské vstoupilo, co jest, připravil Bůh těm, kteříž jej milují“ (1 K 2,9). Lidská řeč nedokáže popsat odměnu, která spravedlivé čeká. Pochopí ji jen lidé, kteří ji zakusí. Rozum smrtelného člověka nemůže pochopit slávu Božího ráje.” (Velký spor věků, GC 674)

Spíše než abychom uvízli v pozemských nížinách a plýtvali svou energií na poklady, které rezivějí a hnijí, připravujme se pro věčnost tím, že si budeme ukládat poklady v nebi, protože v Bibli je psáno: „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Matouš 6,19-21).

Následujících posledních 10 dní zamyšlení z těchto 100 dní modliteb bude zaměřeno na Přípravu pro Nebe. Je naší modlitbou, aby když prosíme za naši církev, jsme obrátili náš pohled k nebi, k našemu nebeskému ráji; k místu, kde „…Rozsáhlé nížiny tam budou stoupat ke krásným pahorkům a Boží hory zdvíhat své majestátné vrcholky. V pokojných rovinách, při živých tocích najde Boží lid, který byl na světě tak dlouho poutníkem a cizincem, svůj domov.“ (Velký spor věků, GC 675)

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý nebeský Otče, odpusť nám, že jsme příliš často dovolovali svému zraku uváznout v pozemských nížinách. Odpusť nám, že jsme se zaměřovali na dočasné spíše než na věčné poklady. Pomoz nám mít oči zaměřené na Tebe a na slavnou odměnu, kterou jsi připravil pro věrné! Víme, že nepřítel dělá všechno, co může, aby nám vzal odvahu a zkoušel nás, ale Ty jsi zaslíbil v Tvém Slově, že „utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena.“ (Ř 8,18). Prosím, pomoz nám vytrvat, dokud nás nepřivedeš bezpečně domů! V Ježíšově vzácném jménu, Amen!

Melody Mason

Citát pro e-mail:

„Bude možno realizovat nejvelkolepější díla, uskutečnit nejvznešenější tužby, splnit nejkrásnější cíle. Přesto stále zůstanou nové výšiny, které bude možno zdolávat, nové divy hodné obdivu, nové pravdy, které bude možno odhalovat, a nové úkoly, které budou rozvíjet síly mysli, duše i těla.“ (Velký spor věků, GC 677)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

 „Stejně jako v dávných dobách, když byla přinášena modlitba, sestoupil oheň z nebe, a pozřel oběť na oltáři, tak i v odpověď na naše modlitby, přijde nebeský oheň do našich duší. Bude nám dáno světlo a moc Ducha svatého.“ The Review & Herald, February 9, 1897

  1. Modlete se, aby Duch svatý byl vylit v tak velké míře na nastávající zasedání Generální konference, aby všem bylo zřejmé, že toto je Boží církev a Bůh v ní koná velké dílo.
  2. Modlete se, aby na tomto zasedání Generální konference nešlo jen o obvyklé obchodní záležitosti, ale o duchovní oživení, které občerství srdce všech účastníků.
  3. Modlete se, aby každý z delegátů prožil znovu svou „první lásku“, a byl vyzván k hlubšímu chození s Kristem během zasedání.
  4. Modlete se za poslední dodatečné detaily a plánování, které právě teď probíhají v zákulisí v hlavním sídle Generální konference, aby se všechno podařilo k Boží slávě a cti.
  5. Modlete se za Řídící komisi, složenou z vedoucích, kteří budou rozhodovat, jak bude vypadat každodenní program během zasedání (Program je už připraven, ale Řídící komise ho bude každý den realizovat).
  6. Modlete se za evangelizační sérii přednášek, která právě teď probíhá v San Antonio s Markem Finley a starším církve Tedem Wilsonem. Modlete se, aby mnoho lidí přišlo k Pánu Bohu.
  7. Modlete se za mládež a mladé dospělé, kteří se budou účastnit setkání během zasedání Generální konference, aby viděli, jak se Ježíš projevuje v životech našich vedoucích a zatoužili Ježíše více poznávat a následovat Ho.
  8. Modlete se o moudrost v tom, kdo by měl být zvolen do jmenovací komise. Tato komise bude jmenovat našeho příštího předsedu Generální konference a vedení v odděleních Generální konference, jakož i mnohé vedoucí na úrovni divizí.
  9. Modlete se, aby byl vylit Duch svatý na delegáty a vedoucí z ústředí Generální konference v Marylandu, a aby jim Bůh dal Boží moudrost pro přijímání rozhodnutí, která musí být učiněna.
  10. Modlete se, aby byl vylit Duch svatý na laické členy církve, kteří přijdou jako delegáti, aby je Bůh obzvláště naplnil Duchem a mocně jim žehnal!
počítadlo.abz.cz