90. den – Pondělí, 22. června 2015

Spojeni v poslání pro věčnost

Biblický text k zamyšlení: 1. Kor 12,12-31

Klíčový verš: “Neboť v jednom Duchu jsme byli my všichni pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden úd, ale mnoho údů.” 1. Kor 12,13-14

Když přemýšlím o jednotě, vzpomenu si na slavného Alexandra Velkého. Jeden z klíčových bodů úspěchu byl, že jeho armáda byla rozmístěna na bitevním poli způsobem, aby měl každý voják dostatek prostoru v bitvě, aby nikdo neomezoval někoho jiného. A přesto ačkoliv měl každý svůj vlastní prostor a pozici, zůstávali stále sjednocení, bojovali bok po boku a hleděli na svého velitele. Je zajímavé povšimnout si, že Alexander neřídil své vojáky z bezpečí ústraní. Zaujal své místo uprostřed své armády, bojoval a krvácel se svými vojáky. Není úžasné, že Kristus pro nás udělal to samé? Jak nádherné svědectví.

Inspirace nám říká: “Spolupráce a soulad mají zásadní význam k získání harmonické celistvosti a každý pracovník má vykonat práci jemu svěřenou Bohem, stát na jemu vyznačeném místě a doplnit nedostatky spolupracovníka.” (Evangelizace 34; Evangelism, 104).

A ještě na jiném místě píše sestra Whiteová: “Je Božím záměrem, aby Jeho dítky byly jedno. Cožpak nechtějí žít pospolu v tomtéž nebi? Je Kristus snad v sobě rozdělen? Může dát svým dítkám úspěch, dokud oni neodstranili všelikou zlobu a nesjednocenost a dokud nezasvětili svá srdce, mysl a sílu dílu tak svatému v očích Božích? Jednota posiluje, nesjednocenost oslabuje. Spojeni jeden s druhým, pracujíce v souladu pro záchranu lidí, budeme skutečně "Božími spolupracovníky". Ti, kteří nechtějí pracovat v jednotě, velice zneuctívají Boha. Nepřítel duší rád vidí, když jeden pracuje proti druhému. Takoví jednotlivci nutně potřebují pěstovat bratrskou lásku a dobrosrdečnost. Kdyby mohli poodhrnout oponu, která odděluje budoucnost a vidět výsledky své nejednoty, jistě by činili pokání..” (Rady pro církev; Counsels to the Church, p. 43).

Není jednoduché splynout v jednotu. Uvědomil jsem si, že když s někým nesouhlasím, mojí přirozenou reakcí často bývá, že se od nich distancuji místo toho, abych se pokusil najít základ, na němž bychom mohli společně pracovat, abychom naplnili svoje poslání. Ale je to Kristova metoda? Ne. Udivuje mne, že Kristus pracuje se slabými a chybujícími lidmi jako jsem já. Také mne udivuje, že je ochoten jít se mnou na to bitevní pole a stát mi po boku dokonce i tehdy, kdy vlastně bojuji proti Němu, aniž bych si to uvědomoval.

Jak úžasnému Pánu a Mistru to sloužíme. Modleme se, aby nám pomohl se sjednotit pro věčnost, sjednoceni, i když někdy musíme nastavit druhou tvář, dokonce i když musíme prolít jeden za druhého svou krev. Jan 15,13 nám říká: “Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele.”

Tak tedy znovu, když zápasíme o to, abychom se stali jedno, vzpomeňme na to, co je nejdůležitější. Upřeme svůj zrak na našeho velitele. Upřeme svůj zrak na naše poslání. Vyzdvihněme kříž. “A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě.” (Jan 12,32).

To je to, co nás udrží pohromadě!

Výzva k modlitbě ze srdce

Otče, pomoz nám být zaměření na Tebe, toho jediného, který nás může přivést dohromady. Přiznávám, že nemám takové myšlení jako Ty, náš nebeský veliteli, jak bych měl. Naneštěstí, když nastane rozpor mezi mnou a někým jiným, zaměřím se na problém a upřednostňuji si držet odstup než usilovat o jednotu. Nicméně, pomoz mi vidět věci tak, jak je vidíš Ty, a být ochotný přijmout ránu nebo nastavit tvář raději, než být pro někoho kamenem úrazu. Brzy přijdeš zpět a vezmeš nás do našeho domova v nebesích. Nauč nás, jak milovat jeden druhého už zde, abychom mohli žít v jednotě tam nahoře. V Ježíšově jménu. Amen.

Roman Ril

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. … Bez víry však není možné se Mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně HLEDAJÍ.” Žd 11,1,6

  1. Modlete se, aby během zasedání GK bylo všem zjevné, že Bůh slyší modlitby svého lidu a že výsledkem je požehnání neskonale větší, než jsme prosili nebo si dokázali představit.
  2. Modlete se, aby Bůh naplnil Almodome svou přítomností a aby, jakmile lidé vejdou dveřmi, pocítili moc Ducha svatého. 
  3. Modlete se, aby, až toto setkání skončí, účastníci i vedoucí byli inspirování modlit se se stejnou horlivostí a touhou za jejich vedoucí a sbory, až se vrátí domů do svých divizí, unií a sdružení, aby toto hnutí přímluvné modlitby (podpírání rukou těch, kteří jsou v úřadu – Ex 17,12) obletělo celý svět a napomohlo tak uvedení plného vylití Ducha svatého, které tak očekáváme.
  4. Modlete se, aby Bůh požehnal Ronovi Smithovi, předsedu Jižní unie v Severoamerické divizi, který bude mít jedno z našich ranních zamyšlení během zasedání.
  5. Modlete se, aby Bůh požehnal rozhovory a vzájemnou komunikaci, která bude probíhat ve výstavní hale kongresového centra, aby zde došlo k navázání mnoha spojení pro věčnost a pokrok díla.
  6. Modlete se za svědectví “Oslavy žně”, která jsou sbírány, aby se sdíleli na zasedání a aby mnoho dalších bylo inspirováno sdílet jejich Duchem svatým prodchnutá svědectví, jak došlo k oživení v jejich životech během uplynulých pěti let skrze studium Bible a modlitbu.
  7. Modlete se za ty mnohé misijní zprávy, které se zde budou sdílet, aby byl Bůh oslaven v každém Bodě.
  8. Modlete se, aby byli mnozí inspirováni stát se misionáři v dalekých místech (jako např. Středovýchodní a severní Afrika aj.), kde je nedostatek pracovníků.
  9. Modlete se za všeobecné dynamické uznání a duchovní nadšení pro misii církve, které vytlačí jakákoliv jiná témata diskuze.
  10. Modlete se, aby nadcházející setkání GK bylo bodem obratu v historii naší církve, který nás posune do závěrečného hnutí v přípravě na Ježíšův příchod.
počítadlo.abz.cz