89. den – neděle, 21. června 2015

Uzdravení v jednotě

Biblický text k zamyšlení: Izajáš 61,1-3

Klíčový verě: Izajáš 61,1 “Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře.”

Poslední příspěvek, který jsem napsala, nazvaný Svoboda odpuštění, vyvolal více reakcí, než jsem si kdy dokázala představit. Jako výsledek jsem došla k zdrcujícímu uvědomění, že toto může být doba, kdy naše církev bude zlomená více než kdy předtím.

Zranění uprostřed naší církevní rodiny jsou hlubší, než si uvědomujeme. A když shledáme, že se jako tělo věřících hašteříme o každodenních tématech, je zřejmé, že nepřítel napáchal mezi námi mnoho škod a hlubších zranění v našich srdcích. Ať už to jsou naše děti, které zbloudily z posvátné cesty, naše rozdělená manželství, nenávist, sebevraždy, zneužívání nebo sexuální nemorálnosti, které přikrývají Kristovo světlo. Prakticky se dusíme v plášti temnoty, který je zakořeněný v našem zoufalém stavu bolesti a nejednotnosti jako těla.

Ve své každodenní práci přicházím často tváří v tvář do kontaktu s nevysvětlitelnou bolestí, která odvádí ze srdce samotnou touhu po životě. Na všech stranách jsem svědkem zranění a zoufalství.

Avšak stále znovu si připomínám slova našeho Pána v Izajáši 61,1-3, že mým povoláním pro tento život (a rovněž i tvým) je být zdrojem uzdravení a naděje pro ty, kteří se topí v zoufalství. Bůh poslal každého z nás, abychom ovazovali rány zlomeným v srdci. Tím jsou míněni ti, kteří byli zraněni svými blízkými nebo dokonce vyhnáni z jejich společenství. Povolal nás, abychom vyhlásili svobodu (právoplatným) zajatcům nepřítele. To jsou ti, kteří se vědomě podílejí na věcech, které u Pána vyvolávají nelibost. Když jsou uvězněni nepřítelem bez jakékoliv síly se osvobodit, naše modlitby jim mohou pomoci se osvobodit! Bůh nás také povolá k tomu, abychom nabízeli naději těm, kteří jsou zdeptáni a přejí si umřít, protože se cítí tak osamělí v tomto krutém světě.

Oběti války jsou na všech stranách. To je důvod, proč Bůh potřebuje, abychom se jako tělo církve spojili v modlitbě, aby byli vysvobozeni zajatci temnoty, vězni fyzického, emocionálního a sexuálních zneužívání, a mnohem víc.

Měli bychom také zpytovat svá srdce a uvidíme, jestli jsme někým také úmyslně nebo dokonce nevědomě nepohrdli a nedrželi ho na okraji našeho církevního společenství. Jsme povolání k tomu, abychom nabízeli naději a uzdravení, odvahu a lásku rovněž i těmto lidem. Když se za ně modlíme, shledáme, jak se naše averze vůči nim ztrácí. Ano, je čas, aby tyto bariéry byly odstraněny a mohlo se začít dít uzdravení.

Sesta White nás nabádá: “Pro křesťany nebyla učiněna žádná opatření, aby se od sebe odtáhli. Pomocí jednoty a lásky máme zjevovat Kristův charakter.” (Review and Herald, April 27, 1897, par. 7).

Pokud máme být sjednoceni v naplňování našeho poslání, které uvítá vylití Ducha svatého, a máme-li účinně nabízet naději a uzdravení umírajícímu světu, musíme Bohu dovolit, aby uzdravil zranění mezi námi. Musíme se společně sejít v jednotě a lásce a vidět jeden druhého tak, jak nás vidí Kristus. Tento čas jednoty přinese uzdravení a potom vyjdeme vpřed s novou silou a mocí jako sjednocené tělo a naše sbory opět začnou vzkvétat.

Výzva k modlitbě ze srdce:

Milující Pane, odpusť nám, že jsme nechali odvést svou pozornost od našeho poslání světskými zájmy v našich individuálních životech. Hašteříme se mezi sebou tak moc, že jsme ztratili ze zřetele Tvoji výzvu sloužit zraněným uvnitř naší vlastní církevní rodiny. Také jsme ti nedovolili uzdravit bolest v našich vlastních srdcích. Sjednoť nás, Pane, v poslání Izajáše 61, abychom se stali Tvými služebníky, kteří slouží těm, kdo se trápí v našich sborech. Kéž dostaneme krásnou korunu místo popela, olej radosti místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Spoj nás v jedno u nohou kříže, ať obdržíme Tvé uzdravení, takže budeme moci sdílet tuto naději uzdravení se zbytkem světa. V Ježíšově jménu. Amen.

Shanter Alexander

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“U lidí je to nemožné, ale ne u Boha, neboť u Boha je možné VŠECHNO.” Mark 10:27

  1. Modlete se za vylití Ducha svatého na všechny delegáty a účastníky zasedání GK v San Antoniu 2015, tak že budou usvědčeni, aby odložili všechnu pýchu, zlé řeči a dožadování se být zvoleni do konkrétních pozic, ale aby raději v pokoře hledali Boží požehnání – nejvyšší nebeskou čest – dokonce i kdyby před nimi byli upřednostněni jiní.
  2. Modlete se, aby každé ráno, když budou delegáti přicházet do Almodome, pocítili sladkou přítomnost Pána a snažili se chovat a vést své rozhovory způsobem, který vpravdě oslaví Boha.
  3. Modlete se, aby Bůh dosadil na vedoucí místa (nebo je tam ponechal) konkrétních oddělení vedoucí, kteří jej nejvíce oslaví v podporování misie církve na ústředí GK.
  4. Modlete se, aby Bůh požehnal zprávy z GK a komunikační tým v podávání potřebných faktů během zasedání a aby zároveň hledali, jak přinést Bohu slávu a čest a všem těm, kteří to budou sledovat.
  5. Modlete se za zaměstnance a ty, kteří pracují za oponou na plánování a logistice pro zasedání GK v San Antoniu, aby spoléhali na Boží sílu (a ne na jejich vlastní), že dá každý detail dohromady.
  6. Modlete se za osobní a pokračující celocírkevní důraz na každodenní čtení a následování Bible skrze “Oživeni Božím Slovem.“
  7. Modlete se za vroucí vděčnost a plné přijetí spisů Ducha proroctví v aplikaci pro dnešní dobu, a aby vedoucí a členové pravidelně četli tyto materiály.
  8. Modlete se za program pro mládež a děti, aby byl pro naše mladé lidi opravdu povznášející a poháněl je k tomu, aby vyhledávali užší chození s Bohem.
  9. Modlete se za větší podporu a zájem všech členů církve a administrátorů ve školení mladých lidí, aby se stali misionáři a plánovali pro věčnost raději než, aby žili sami pro sebe a pro svět.
  10. Modlete se, aby byly tisíce inspirovány k modlitbám za naši církev během těchto 100 modliteb, aby neviděli konec zasedání jako čas, kdy se mají přestat modlit, ale aby se jejich modlitby zvětšovali s horlivostí, dokud se Ježíšův slib plného vylití Ducha svatého nenaplní a On se vrátí v oblacích slávy.
počítadlo.abz.cz