86.Den – čtvrtek 18. června 2015

Největší volba, která ovlivní naši Věčnost

Biblický text k zamyšlení: Kaz 4, 9-12

Klíčový verš: „Lépe je dvěma než jednomu, neboť mají lepší mzdu za svou námahu. A jestliže někdo přemůže jednoho, dva před ním obstojí. A trojitá šňůra se nepřetrhne snadno.“ Kaz 4, 9.12

Věřím, že existují dvě život-ovlivňující rozhodnutí, která v životě děláme. Volby, které ovlivní nejen náš život, ale i život jiných a náš věčný osud. První volba je KOMU budeme sloužit! (Bohu nebes, nebo bohu tohoto světa!) Druhá volba je, s kým spojím svoji životní dráhu – jinými slovy – koho si vezmu.

Předtím, než jsme se s manželem potkali, byli jsme oba velmi zaměstnaní našimi služebnostmi; Já byla v modlitební službě a on ve službě vedení studia Bible a ve vedení vydavatelství. Stejně jako jsme byli celkem zaneprázdnění, byli jsme také docela nezávislí.

Proto, když jsme začali uvažovat o možnosti vztahu, jedna z prvních otázek, kterou jsme se ptali sami sebe, byla: Budeme efektivnější při práci pro Pána společně, nebo samostatně? Když se vezmeme, bude nás naše služba spojovat?

Od samého počátku jsme byli rozhodnutí, že budeme v našem vztahu pokračovat jedině, když budeme moci pracovat v jednotě a dělat více pro Pána tím, že budeme pracovat společně, než bychom mohli udělat odděleně. Jak jsme mohli udělat tak pevné rozhodnutí? Protože jsme se oba rozhodli už dávno předtím, než jsme se potkali, že úcta k Bohu a práce pro Něj je důležitější, než mít partnera. Nakonec, manželství je dočasné požehnání, na čem ale skutečně záleží, je záchrana duší pro věčnost.

V knize Adventní domov, Ellen Whiteová píše o výběru životního druha,

 „Uvažujte o každém postoji. Hlídejte vývoj povahy každého jednotlivce, s nímž zamýšlíte sdílet svůj životní běh…. Položte si otázky:  Přiblíží mne toto spojení k nebesům? Posílí moji lásku k Bohu?  Učiní mně užitečnějším v tomto světě?” (p. 45)

Takže jsme začali prosit Boha za příležitosti k tomu, abychom společně sloužili, abychom viděli povahu jeden druhého a zjistili, jestli můžeme spolupracovat efektivně a v jednotě. Skrze modlitby a v průběhu času začalo být jasné, že Bůh nás jistě vedl, abychom pracovali společně, jako muž a žena, a tak jsme se posunuli dál.

Nyní je to rok, co jsme se vzali. Samozřejmě, museli jsme udělat spoustu změn. Samozřejmě jsou i věci, kterých jsme se museli vzdát, abychom se přizpůsobili jeden druhému a pracovali spolu efektivněji. Ale zatímco pokračujeme v pokorné odevzdanosti Bohu a jeden druhému, Bůh nám dal skvělou lásku a jednotu mezi sebou. A jaké je to požehnání sdílet život a službu s někým, kdo má stejné cíle a stejné touhy sloužit a ctít Boha. Rozhodně to stojí za to vzdát se všeho sobeckého, každé překážky, abychom mohli prožít tuto jednotu.

Když toužíme vidět jednotu v církvi, prvně musíme začít s jednotou doma. Ellen Whiteová píše, „Práce na sjednocení musí začít nejprve v rodině. Potom se rozšíří na sousedy, jak ty nejbližší, tak i ty vzdálené.“  Adventist home (Adventní domov), p. 37

A když se rodiny sjednocují v jejich práci pro Boha, potom může církev Boží pracovat společně k dokončení jejího velkého poslání. „Nejpřesvědčivější důkaz o Ježíšově poslání, který můžeme dát světu, je dokonalá jednota… Naše schopnost zachraňovat duše je přímo úměrná naší jednotě s Kristem” Our High Calling (Naše vysoké povolání), p. 170

Wow! Modleme se za tuto jednotu, abychom mohli zažít tu moc! To dává smysl celému životu!

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý nebeský Otče, Děkujeme Ti, že Tvůj Duch svatý je schopen proměnit naše srdce a pomoci nám dát stranou sobeckost, pýchu a cokoliv, co by nám bránilo pracovat v jednotě jako manžel a manželka. Děkujeme Ti, že nám také pomůžeš dělat to stejně také v církvi, aby naše misie, kterou jsi nám svěřil, mohla být dokončena v Tvé moci. Děkujeme Ti za příklady ve Tvém Slově, těch lidí, kteří pracovali v jednotě, zvláště učedníků po Letnicích, kteří byli díky Letnicím schopní zasáhnout celý svět. To je to, za co se znovu modlíme! Pomoz nám pokořit naše srdce a odstranit cokoliv co nám brání, abychom se stali Jedním v Tobě. V Ježíšově jménu. Amen.

Napsala Raluca Ril

Verš do mailu: Žalm 101, 2 „Budu pečlivě dbát na bezúhonnou cestu. Kdy už ke mně přijdeš? Budu žít v bezúhonnosti svého srdce ve svém domě.“

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom O NĚCO žádali podle JEHO VŮLE, slyší nás.” 1. Jan 5, 14

  1. Modlete se, abychom byli duchovně připravení na zvláštní vylití Ducha Svatého na setkání GK v San Antoniu. Bylo nám řečeno, že nebe čeká na vylití požehnání, ale mnozí nejsou připravení, aby ho obdrželi.
  2. Modlete se za ducha jednoty v Kristu, aby byl vidět mezi delegáty a aby Kristova modlitba „Aby byli jedno“ byla naplněna, aby mohl být Duch Svatý vylit.
  3. Modlete se za tak vlídného ducha mezi námi během Setkání, že se budou procházející lidé ptát, „Co je na této skupině lidí zvláštního? Něco zvláštního se tu děje!“
  4. Modlete se za Sikhu Hlatshwaya, Zimbabwskou misionářku ve Spojených státech, která pomáhá vést veřejnou službu na univerzitách, když bude mít jedno z ranních zamyšlení během setkání.
  5. Modlete se za pracovní debaty, kde se bude rozhodovat o změnách v Církevním Řádu, zejména co se týče kázeňského předpisu týkajícího se nesprávného chování v partnerských vztazích, vedoucího k nemanželským svazkům. Kéž Bůh dá moudrost v této citlivé oblasti diskuze.
  6. Modlete se za dar jazyků pro simultální překladatele během setkání, aby byla poselství interpretována přesně a v moci Ducha Svatého. Modlete se, aby Bůh dal fyzickou sílu a vytrvalost překladatelům během setkání.
  7. Modlete se za práci s audiovizuálním a technickým vybavením, aby vše běželo správně a lidé mohli slyšet jasně bez ohledu na to, kde v budově sedí.
  8. Modlete se za svědectví, která budeme sdílet s nevěřícími během tohoto času v San Antoniu, aby se dlouho udržela v myslích těchto lidí a přinesla ovoce pro věčnost.
  9. Modlete se za nás jako církev, abychom se probudili z duchovní letargie a strnulosti a rozpoznali vážnost doby a dali vše na oltář Bohu a Jeho dílu.
  10. Modlete se za zřízení více „center vlivu“, zejména ve velkých městech po celém světě, aby mohla být nástroji změny v každodenních životech lidí a ukazovala na Kristovu lásku.  
počítadlo.abz.cz