85.Den – středa 17. června 2015

Sjednoceni pro Duchovní bitvu

Biblický text k zamyšlení: 1. Kor 1,10-17

Klíčový verš: „Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku.“ 1. Kor 1, 10

Dokážete si představit, že byste vyhráli válku s rozdělenou armádou? Vzpomínám si, když nám učitel dějepisu na střední povídal o různých prohraných či vyhraných bitvách světových dějin. Zpětně mě to přivedlo k zamyšlení, „Co když jednoho dne někdo vyhlásí válku mé zemi a my nebudeme připraveni, nebo sjednoceni k boji za naši suverenitu? Co by se stalo?“ Zřejmě bychom byli jednoduše poraženi. Nyní, když o tom tak přemýšlím, my jsme součástí zuřící války, duchovní války. Bitva probíhá právě teď mezi Kristem a Satanem a každý z nás hrajeme svou roli v tom, jaký bude výsledek.

Nyní více než kdy jindy předtím potřebujeme my všichni, jako tělo věřících, Božího Ducha, aby nás sjednotil, protože pokud budeme rozdělení, nebo pokud každý z nás budeme prosazovat naše vlastní individuální způsoby, budeme přemoženi útoky nepřítele.

Inspirovaný spis nám říká, „Blížíme se ke konci světových dějin. Bůh proto vyzývá všechny, aby vysoko pozdvihli korouhev, která nese nápis: „Tu je trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy.“ Vybízí svůj lid, aby pracoval v dokonalém souladu….Nic by se nemělo mluvit, co někoho zbavuje odvahy, neboť to je Kristu bolestné, odpůrci ale příjemné. Každý potřebuje duchovní křest; všichni by se měli zdržet káravých snižujících poznámek a shromáždit se kolem Krista, aby mohli pochopit velikou zodpovědnost, kterou musí nést jeho spolupracovníci. „Semkněte se, semkněte se“, to jsou slova našeho božského Učitele. Jednota je síla; nejednota naproti tomu znamená slabost a porážku.” Counsels on Health (Zdravotní rady a naučení), p.517

Jak často je Duch Svatý zarmoucený, když vidí některého vojáka, jak opouští Kristovu církev, odchází z jednotného šiku a snaží se bojovat s temnotou osamoceně. Nyní není čas bojovat o samotě. Nyní je čas se spojit, zahodit pýchu, samolibost a sobectví. Potřebujeme se pevně držet mocné Skály, našeho Základu, a potřebujeme Ho, aby nás vedl.

„Sebeláska, pýcha a samolibost je základem největších zkoušek a svárů, které kdy existovaly v náboženském světě. Znovu a znovu mi anděl říkal, ‘Semkněte se, semkněte se, buďte jedné mysli a jednoho úsudku.’ Kristus je Vůdce a vy jste bratři; následujte Ho. Choďte ve světle, tak jako On je ve světle. Ti, kdo chodí ve stopách Kristových, nebudou chodit v temnotě, ale ti, kdo se drží stranou v neposvěcené nezávislosti nemohou mít Boží přítomnost a požehnání v práci.” Christian Leadership, p. 11

Buďme sjednoceni v Kristu, který nám může přinést vítězství!

Výzva k modlitbě ze srdce

Milující Otče, Duchovní bitva, které čelíme v těchto posledních dnech je mnohem větší než my. Všechno podřizujeme Tobě, i jakoukoliv věc, která nás vede k myšlence, že dokážem dokončit dílo sami o sobě, přenecháváme Ti kontrolu nade vším. Dej nám pokorné srdce, ochotné cele záviset na Tobě. Kéž Tvůj Svatý Duch přidá do našich životů úžasné ovoce jednoty s Tebou a s našimi bratry a sestrami, zatímco půjdeme skrze těžkosti tohoto světa, dokud nedosáhneme našeho nebeského domova. Prosím, sjednoť nás v jednom duchu a v jednom úkolu. Toto je naše naléhavá potřeba. Děkujeme za její vyslyšení, v Ježíšově jménu, Amen.

Napsala Carolyn Azo

Citát do mailu: „Neviditelné armády světla a moci jsou při pokorných a ponížených, kteří věří v zaslíbení boží a doufají v ně.” Act of apostles (Skutky apoštolů), p. 154

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen.” Ef 3, 20-21

  1. Modlete se, abychom měli na GK „Zkušenost Horní místnosti“, tak jako ji měli učedníci při Letnicích, a abychom byli zmocněni k zasažení celého světa pro Krista, tak jako to dělali oni. Přišel čas jít domů!
  2. Modlete se, aby každý účastník zažil obnovení svého zaměření na studium Božího Svatého Slova a na modlitbu, a neopouštěli GK stejní, jako sem přišli.
  3. Modlete se, za růst 35 nových Unií, které budou ustaveny během tohoto setkání. Všechny tyto Unie se zrodily od roku 2010. (Bůh skutečně pracuje!)
  1. Modlete se, za staršího Teda Wilsona, aby mu dal Bůh moudrost, když připravuje „Prezidentský report“, ve kterém shrnuje poslední pět let.
  1. Modlete se, za G. T. Ng, aby ho Bůh vedl, když připravuje svůj „Report sekretáře“, ve kterém shrnuje posledních 5 let práce jeho kanceláře.  
  1. Modlete se za Roberta Lemona, aby ho Bůh vedl, když připravuje „Report pokladníka“, ve kterém shrnuje posledních 5 let a současný stav církve.
  1. Modlete se za každou pracovní schůzku, aby šla hladce a aby předměty agendy byly naplněny včas a efektivně, aby to skutečně oslavilo Boha.
  2. Modlete se za delegáty a účastníky, aby si našli čas k návštěvě modlitební místnosti v Alamodome, místnosti F, během tohoto setkání. (Pokud se sem chystáte, určitě přijďte a modlete se s námi!)
  3. Modlete se za Janose Kovacse-Bira, sekretáře Trans-Evropské Divize, který bude mít na starost jedno z ranních zamyšlení.
  4. Modlete se za nové Adventisty, kteří budou navštěvovat setkání, aby si uvědomili, že jsou členy světové církevní rodiny a byli inspirování k získávání dalších učedníků.
počítadlo.abz.cz