83.Den – Pondělí, 15. červen 2015

Největší nebezpečí Jednoty

Biblická Pasáž k Meditaci: Skutky 1:1-14

Klíčový verš: “Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.” Skutky 1:14

Když přemýšlím o jednotě v církvi, okamžitě mě napadne kniha Skutků a věřící shromáždění společně v jedné mysli a jednom záměru.

Ve Skutcích 1:14 se píše, že “Ti všichni se svorně a vytrvale spolu modlili“ A ve Skutcích 2:1 opět nacházíme “všichni byli jedné mysli na jednom místě.” Tam byla doslovně církev zapálena.  Ti v horní místnosti nemohli pochybovat, že se jedná o vylití Ducha svatého. Totéž si dnes pro naši církev přeje Ježíš, abychom byli jedné mysli, spojení svazkem bratrství, aby s námi nic nepohlo.

V mém životě (a jsem si jistá, že i ve Vašich), se ten zlý snaží rozbíjet pouta a ničit vztahy. Kde jsou některá z míst, na která útočí nejsilněji? Na mé vztahy v církvi! Ano, znovu a znovu se satan snažil vtlačit klín mezi mě a přímo mezi ty, se kterými bych měla být nejvíce spojena – bratry a sestry v Kristu. Proto tomuto se dnes musíme chránit.
Jako církev máme před sebou mnoho výzev a diskusí a je jasné, že každý má svůj názor na to, jak se mají věci dělat. Nechci teď hovořit o tom, na jaké straně jsme Ty a já?  Na co se chci ptát, je, jak reagujeme na ty, se kterými nesouhlasíme? Svět sleduje a čeká, až padneme a dokážeme, že jsme obyčejní pokrytci.
E. G. White nám říká, “Neohrožuje nás nejvíce opozice světa, ale zlo, které si chováme ve svých srdcích, přestože vyznáváme, že jsme křesťané. To způsobuje naši bolestnou újmu a zpomaluje postup Boží věci… Harmonie a jednota mezi lidmi různých schopností je nejsilnějším svědectvím, o tom že Bůh poslal svého Syna na svět, aby zachránil hříšníky.  Je naší předností nést toto svědectví. Ale abychom toto dokázali, musíme se odevzdat do Kristova vedení. Naše charaktery musí být formovány v harmonii s Jeho charakterem, naše vůle musí být odevzdána do Jeho vůle. Pak budeme spolupracovat bez myšlenky na konflikt.” (Counsels for the Church, p. 44).

Uzavírá tu myšlenku varováním: “Malé rozdíly, které zveličujeme, vedou k činům, které ničí Křesťanské bratrství. Nedovolme nepříteli, aby takto nad námi získal převahu.  Trvale se přibližujme Bohu a jeden druhému… Jedině Boží Duch může přinést tuto jednotu. Ten kdo se posvětil, může posvěcovat Své učedníky. Spojeni s Ním, budou spojeni jeden s druhým tou nejsvětější vírou. Když budeme bojovat za tuto jednotu, jak Bůh touží, abychom za ni bojovali, přijde k nám.“ (str. 45).

Nechť je toto naší modlitbou a cílem, aby nám Bůh dal jednotu skrze Svého Ducha. Aby ta nejsilnější pouta jednoty byla s našimi bratry a sestrami v Kristu.

Výzva modlitby ze srdce:

Drahý Nebeský Otče, Ty jsi nám v Janovi 15 řekl, že nás bude svět nenávidět, když Tě budeme následovat tak, jak máme. Když oni nás nenávidí, to je v pořádku. Ale ať nás nenávidí, kvůli zjištění, že bychom byli pokrytci či ti, co si na víru jen hrají. Místo toho ať vidí, že spolupracujeme dohromady, jako sjednocené tělo v lásce, naplněné mocí, která pochází z výsosti. Toto je velký zázrak, za který se modlíme. Ale my víme, že o to žádáme podle Tvé vůle. Proto Ti děkujeme, že slyšíš tuto prosbu. V Ježíšově jménu. Amen.

Kat Taylor

ZAMĚŘENÍ MODLITEB

“Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj Nebeský OTEC JIM TO UČINÍ. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.” Mat 18:19-20

  1. Modlete se za padání pozdního deště Ducha svatého na setkání GK, aby zahájilo poslední hlasité volání a zmocnilo nás k dokončení díla, abychom mohli jít domů.
  2. Modlete se, aby každý z delegátů prožil znovu svoji “první lásku” a aby vnímali touhu upevnit svůj duchovní život během setkání.
  3. Modlete se za jednotu mezi delegáty a vedoucími, která by byla založena na respektování Božího slova, pokorné modlitbě, moci Ducha svatého a respektování odhlasovaného církevního řádu a církevních procesů.
  4. Modlete se, aby nehledě na všechny úřední věci, které se musí zajistit, abychom byli v souladu s pravidly, nebylo toto setkání jen technickou záležitostí, jako běžné setkání GK, ale aby bylo duchovním oživením pro každého účastníka, abychom byli zmocněni a oživeni k oslovení celého světa pro Ježíše jako nikdy před tím.
  5.  Modlete se, aby Bůh požehnal volby a dal na místa vedoucí, které On chce pro budoucnost, vedoucí, kteří nejvíce oslaví Jeho jméno a povedou dílo jednotně se svými kolegy, aby naplnili poslání celosvětové církve.
  6. Modlete se, aby Pán povolal silnou ochranu delegátů a jejich rodin, protože mnohí stojí v čele služebností a satan je rozzuřen a snaží se na ně různými cestami útočit. Modlete se, aby Bůh vztyčil prapor proti těmto duchovním útokům na naše rodiny.
  7. Modlete se za mládež a dospívající, kteří se budou účastnit GK, aby tam viděli tak nádherný obraz Ježíše, aby zatoužili zasvětit své životy službě pro uspíšení Jeho návratu.
  8. Modlete se za setkání služebnosti žen, i za modlitební semináře, které se budou konat v setkávacím centru denně kromě soboty.
  9. Modlete se za hudbu, která bude každý večer a během setkávání (Bude v ní zapojeno přes 4000 hudebníků). Modlete se, aby při vystupování každý vnímal příležitost skutečně oslavit Boha a ne sebe.
  10. Modlete se za evangelist Středo-kalifornského sdružení jménem Taj Pacleb, který bude mít ranní zamyšlení během GK.
počítadlo.abz.cz