81. Den – SOBOTA 13. ČERVNA 2015

Nové téma pro dalších 10 dní: Jednota v Kristu

Biblický text k zamyšlení: Jan 17,14-26

Klíčový verš: „Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.” Jan 17,21 (ČSP)

Před nedávnem jsme spolu několika kolegy ve službě měli výroční setkání správní rady, kde jsme museli přijmout mnoho důležitých rozhodnutí. Avšak v mnoha tématech jsme měli zcela odlišné názory a postupovali jsme velmi pomalu. Tehdy jeden z našich poradců moudře navrhl, abychom se jeden den postili a modlili se, studovali Bibli a společně hledali Boha. A tak místo, abychom diskutovali o sporných tématech, odložili jsme stranou to, co nás rozdělovalo, a hledali jsme Boha. Výsledek byl úžasný. Nejen že se témata, na kterých jsme se neshodli, sama vyřešila přirozeně a snadno, ale v naší skupině zavládl velký pokoj a jednota. A nakonec poté, co bylo na náš tým vylito požehnání Ducha svatého, jsme dvoudenní program schůze dokončili během jednoho dne.

Toto je samozřejmě jenom malý příklad toho, co Bůh touží udělat v mnohem větším rozsahu pro naši církev. Ďábel chce používat rozpory, aby nás oddělil. Pokud však využijeme tuto dobu jako příležitost hledat Boha více naléhavě, mohou se rozpory obrátit k lepšímu a sjednotit nás.

V knize Adventní domov je nám řečeno: „Příčinou rozdělení a neshody v rodinách a v církvi je oddělení od Krista. Přiblížení ke Kristu znamená vzájemné sblížení. Tajemstvím pravé jednoty v církvi a v rodině není diplomacie, nadlidské úsilí o překonávání nesnází - ačkoli bude i toto nutno uplatňovat - nýbrž jednota s Kristem. Představte si velký kruh, z jehož obvodu se sbíhá spousta linek ke středu. Čím blíže jsou prostředku, tím jsou blíže k sobě. Tak je tomu v křesťanském životě. Čím blíže budeme Kristu, tím bližší si budeme navzájem. Bůh je oslaven, když jeho lid je sjednocen ve spolupráci.“ (AH 179).

Když Ježíš žil na Zemi, modlil se mocnou modlitbu za Své učedníky a za všechny, kdo v budoucnu (to jsme my dnes) v Něj uvěří. Tuto slavnou modlitbu najdeme u Jana 17. Ačkoliv se v modlitbě modlil za mnoho věcí, jednu neustále opakoval … a opravdu, zopakoval to pětkrát. Co to bylo? Abychom byli jedno, jako On a Jeho Otec jsou jedno. Evidentně to bylo pro Ježíše důležité.

Nemodlil se samozřejmě jen za to, aby Jeho učedníci byli jednotní v jednání za určitým cílem. Ale aby byli jedno v pravdě – Boží pravdě (Jan 17,17). To je dnes stále naše velká potřeba.

V následujících 10ti dnech se zaměříme na jednotu v Kristu. Když tak budeme činit, byla bych ráda, abyste si spolu se mnou představili, co by bylo možné, kdybychom byli opravdu JEDNO v Kristu. A vlastně ve skutečnosti si to ani nemusíme představovat. Bylo nám už řečeno, co by se mohlo stát: „Kdyby křesťané jednali ve shodě, postupovali vpřed jako jeden, pod vedením Mocného, za dosažení jednoho záměru, pohnuli by světem“ (Křesťanská služba, CS 75)

Kéž je toto naším cílem!

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý nebeský Otče, děkujeme Ti za to, jak jsi nás všechny pěstoval a měnil během těchto 100 dní modliteb. Chceme Ti také vzdávat chválu za to, co budeš dělat a za to, že budeš žehnat naší církvi při nadcházejícím zasedání Generální konference. Chceme být jedno, stejně jako jste jedno Ty a Tvůj Otec. Nevíme, jak toho dosáhnout, ale Ty to víš. A tak Tě pokorně prosíme o Tvé vedení. Děkujeme Ti, že slyšíš tuto modlitbu, a děkujeme Ti, že jednáš v našem zájmu. Milujeme Tě! Amen.

Melody Mason

Citáty pro e-mail:

„Pokud vezmeme vážně Kristovu modlitbu a začneme se jí v každodenním životě řídit, jednání členů církve bude více jednotné. Bratry a sestry bude k sobě poutat zlaté pouto Kristovy lásky. K této jednotě může dojít jen působením Ducha Božího. Ten, kdo posvětil sám sebe, může posvětit své učedníky. Sjednotíme-li se s ním, sjednotíme se jedni s druhými nejsvětější vírou. Začneme-li toužit po jednotě, po níž si Bůh přeje, abychom toužili, získáme ji.” (Rady pro církev, str. 43).

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

„Ach, Panovníku Hospodine! Hle, ty jsi svou velkou silou a svou vztaženou paží učinil nebesa i zemi. Pro tebe žádná věc ne nesnadná.“ Jer. 32,17

  1. Modlete se za mimořádné vylití Ducha svatého na rychle se blížící zasedání Generální konference tak, aby všem bylo zřejmé, že Bůh je se Svou církví zvláštním způsobem.
  2. Modlete se za přítomné delegáty a účastníky, aby prožili mocné osobní oživení během zasedání.
  3. Modlete se za poslední dodatečné detaily a plánování, které právě teď probíhají v zákulisí v hlavním sídle Generální konference, aby všechno zapadlo k Boží slávě a cti.
  4. Modlete se za Řídící komisi, složenou z vedoucích, kteří budou rozhodovat, jak bude vypadat každodenní program během zasedání (Program je už připraven, ale Řídící komise ho bude každý den realizovat).
  5. Modlete se za evangelizační sérii přednášek, která právě teď probíhá v San Antonio s Markem Finley. Modlete se, aby mnoho lidí přišlo k Pánu Bohu skrze tyto přednášky.
  6. Modlete se, aby delegáti, když se budou dívat na film „Co mohlo být, může být“, byli usvědčeni a přivedeni k hlubšímu zkoumání srdce a k pokoře k sobě navzájem.
  7. Modlete se za delegáty, aby když budou hlasovat v otázce usnesení a vyjádření o Bibli svaté a o vyjádření důvěry ve spisy Ellen Whiteové, aby jim Bůh dal moudrost, jak mají formulovat dokument k Boží slávě a cti.
  8. Modlete se o moudrost v tom, kdo by měl být zvolen do jmenovací komise. Tato komise bude jmenovat našeho příštího předsedu Generální konference a vedení v odděleních Generální konference, jakož i mnohé vedoucí na úrovni divizí.
  9. Modlete se za Alaina Coralie, přidruženého výkonného tajemníka Východo-centrální Africké divize, který povede jednu z našich ranních bohoslužeb během zasedání
  10. Modlete se za manžele/manželky delegátů, kteří budou mezi účastníky, aby byli vedeni k hlubšímu chození s Bohem a k hlubší podpoře díla církve.
počítadlo.abz.cz