80. den – pátek - 12. června 2015

Duchem naplněná zdravotně misijní práce

Biblický text k zamyšlení: Lukáš 4,14-21

Klíčový verš: “Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu.” Lukáš 4,18

Už si se někdy s někým setkal, o kom jsi na konci setkání mohl říct: „Toto je mocný muž nebo žena Boží! Zde je někdo, kdo je vedený Duchem!"

Možná nebyli známí. Možná neměli ani diplomy a tituly, ale bylo zjevné, že je vyučoval Bůh a používal je mocným způsobem. Proč? Protože chodili ve světle, které jim Bůh dal. Používali své talenty, aby byli požehnáním druhým. Nebyli sobečtí, měli srdce služebníka, pokorné a modlící se. Obklopovala je atmosféra pokoje. Ze všeho nejvíc byla jejich základem víra a důvěra v Boha, která jim dávala pevný cíl, jímž nebylo možno pohnout žádným kompromisem nebo jej ovlivnit, ať by to stálo cokoliv.

Tito lidé, ačkoliv byli zjevně požehnáním v životě mnohých, nevyhledávali pochvalu ani se nepokusili připisovat si zásluhy za to, co se jim podařilo. Spíše neustále vzdávali všechnu slávu Bohu. Ve všem, co říkali nebo dělali, tě směřovali ke Kristu.

Samozřejmě to neznamená, že neměli omezení. Měli a uznávali to s pokorou. Nebáli se říct „Já neznám odpověď na tuto otázku,“ nebo uznat, že něco udělali špatně. A přesto, když padli, využili toho jako příležitosti k růstu.

Jaké požehnání setkat se s takovými lidmi!

Během posledních pár měsíců jsme můj manžel a já cestovali po různých zdravotních institucích, abychom se zkusili naučit jak být lepšími zdravotními misionáři podle Božího srdce, a chválíme Boha za to, že jsme se mohli setkat s pár takovými lidmi, kteří nám byli příkladem toho, co to znamená být zdravotně misijním pracovníkem naplněným Duchem svatým. Pozorování jejich zbožného, pokorného vzoru v nás probudilo touhu a inspirovalo nás k tomu, abychom je následovali v jejich šlépějích.

V Duchu proroctví je nám řečeno: „Přišli jsme do doby, kdy by se každý člen církve měl chopit zdravotně-misijního díla." (Svědectví pro církev, sv. 7; 7th Testimonies, p. 62).

Avšak stát se zdravotně misijním pracovníkem není jen o tom naučit se, jak používat vodoléčebné procedury nebo přírodní prostředky, nebo o tom, naučit se, jak školit druhé ve zdravém vaření. Je to mnohem víc.

To, co Kristus potřebuje, jsou zdravotní misionáři, kteří nedůvěřují svým vlastním schopnostem, ale Jemu a Jeho moci. Potřebuje lidi, kteří se budou modlit za Ducha svatého a zápasí s Bohem na modlitbě, dokud jejich modlitby nejsou vyslyšeny ve prospěch druhých. Chce lidi, kteří jsou pokorní a závislí na Něm, protože, jak nám praví inspirace: "Neexistují žádná omezení v užitečnosti pro ty, kdo dají sami sebe stranou, dovolí Duchu svatému, aby pracoval na jejich srdcích, a žijí životem zcela zasvěceným Bohu." (Křesťanská služba, Christian Service, 254)

Chceš, aby se Boží moc projevila ve tvém životě? Školení je důležité. Potřebujeme znalosti. Ale to, co potřebujeme ze všeho nejvíce, je božská moudrost s požehnáním nebes. Jestli chceš být Duchem naplněným zdravotním misionářem nebo pracovníkem pro Krista, pak se připoj k této mé následující modlitbě:

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý nebeský Otče, přicházíme k Tobě, protože si uvědomujeme, že v nás není nic dobrého. Mnohokrát jsme spoléhali na svou vlastní sílu a schopnosti a špatně to dopadlo. Chceme se učit, jak být závislí na Tobě. Chceme být vedeni Tvým Duchem svatým. Pomoz nám vidět stále víc a víc, že potřebujeme Ducha svatého. Pomoz nám, Otče, abychom byli učenliví. Pomoz nám se pokořit. Pomoz nám se naučit naslouchat tvému hlasu a následovat vedení Tvého svatého Ducha, abychom pro Tebe mohli mocně pracovat. Děkujeme Ti, že jsi ochotný dát nám tento dar více, než my jsme ochotní dávat svým dětem dobré dary. V Ježíšově jménu, amen.

Raluca Ril

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Jákob zvítězil, protože byl vytrvalý a odhodlaný. Jeho případ je svědectvím, jakou sílu má naléhavá modlitba. Právě teď nastal čas, kdy si musíme osvojit učení o vítězné modlitbě a o nezlomné víře. Největší vítězství, jichž dobyla církev Kristova nebo jednotliví křesťané, byla dobyta nikoli rozumem nebo vzděláním, penězi nebo lidskou přízní, nýbrž před Bohem, když se vroucí víra v smrtelné úzkosti přimkne k mocné paži Boží.Patriarcové a proroci, str. 142, ang.str. 203

  1. Modlete se, aby se „To, co mohlo být“ v roce 1901 stalo v roce 2015, aby se tak urychlil návrat Ježíše. (Zach 10,1 říká „Žádejte“, tak pokračujme v prosbách o vylití pozdního deště! A on přijde!)
  2. Modlete se, aby Duch svatý opravdu vedl každý bod programu na zasedání GK a aby mezi námi byly mnohé modlitby včetně vyznání, pokory, smíření, nesobecké služby a zaměření na misii.
  3. Modlete se za všeobecné dynamické uznání a duchovní nadšení pro misii církve, které vytlačí jakákoliv jiná témata diskuze.
  4. Modlete se, aby Bůh naplnil Almodome svou přítomností a aby, jakmile lidé vejdou dveřmi, pocítili moc Ducha svatého. 
  5. Modlete se, aby toto nadcházející setkání GK bylo bodem obratu v historii naší církve, které nás postrčí do toho závěrečného hnutí v přípravě na Ježíšův příchod.
  6. Modlete se za mnohá odvětví služby, která budou prezentována na stáncích, aby raději místo ducha soutěživosti hledali příležitost ke sdílení a spolupracovali na tom, jak by mohli spolu více efektivně pracovat, aby dokončili Boží dílo.
  7. Modlete se za zaměstnance hotelů v San Antoniu, aby jejich srdce byla zasažena životem mnohých Adventistů sedmého dne během zasedání GK.
  8. Modlete se za vylití Ducha svatého na delegáty SUD (Jihoasijské divize), kteří se budou účastnit zasedání GK – Bůh zná jejich jména.
  9. Modlete se za evangelizační série, které teď starší Finley začíná v San Antoniu. Modlete se, aby mnozí došli k přijetí pravdy během této doby. Modlete se, aby Duch svatý přiměl lidi k tomu, aby přišli na tato setkání.
  10. Modlete se za spojení evangelizačních aktivit a vydávání osobních svědectví každého Adventisty sedmého dne – muže, ženy a dítěte po celém světě, posílených mocí Ducha Svatého, když se odevzdáme ve svých životech Jeho vedení.
počítadlo.abz.cz