79. den – čtvrtek - 11. června 2015

Setkání s králem králů

Biblický text k zamyšlení: 2. Sam 23,1-7

Klíčový verš: “Hospodinův Duch promluvil skrze mne, jeho řeč je na mém jazyku.”

2. Sam 23,2

Dokážeš si představit, že bys byl schopný říct, že Boží Slovo je na tvém jazyku? Jaké by to bylo svědectví? A přesto to bylo Davidovo konečné svědectví.

Pro mou omezenou lidskou mysl je těžké si představit, že bych měla tak úzký vztah s Pánem, přesto to je přesně to, po čem touží, ba dokonce požaduje ode všech svých dětí. Samozřejmě, že v naší vlastní síle to je nemožné. Přesto David, ač to byl jen chybující člověk, mohl vydat toto svědectví. Ve skutečnosti, i přes svá velká selhání, byl znám jako přítel Boží.

Bůh chce mít takový vztah také s námi. To neznamená, že naše životy budou vždy dokonalé. To neznamená, že neuděláme žádné chyby. Znamená to, že když je uděláme, budeme jich litovat a navrátíme se ve vší pokoře zpět k Němu.

Izajáš 57,15 nám říká, “Toto praví Vznešený a Vyvýšený, který přebývá ve věčnosti a jehož jméno je Svatý. Bydlím na vysokém a svatém místě i s tím, kdo má zdeptaného a poníženého ducha, abych oživoval ducha ponížených, abych oživoval srdce zdeptaných.” 

Když jsem četla druhý den ráno Ezechiela při svém ranním ztišení, nemohla jsem si pomoci a musela jsem přemýšlet o nadcházejícím zasedání Generální konference a o tom, jak nás Bůh všechny volá k hlubšímu zpytování srdce a pokání, aby v nás mohl přebývat a abychom mohli být Jeho přáteli právě tak jako David.

“Proto řekni: Toto praví Panovník Hospodin: ´I shromáždím vás z těch národů a vezmu vás z těch zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. Přijdou tam a odstraní z ní všechny její ohavné modly a všechny její odporné věci. A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem.” (Ezechiel 11,17-20 ČSP).

Jako jednotlivci i jako církev musíme dovolit Bohu, aby nás zbavil všeho, co je v Jeho očích ohavností, a aby nás naplnil Svým Duchem. Bez Něho a bez tohoto naplnění Duchem nemůžeme dělat nic.

Práce musí být provedena. Rozhodnutí musí být učiněna. A tak by si to přál i Bůh. Avšak inspirace nás povzbuzuje: “Ti, kdo se scházejí k výborovým shromážděním, měli by pamatovat, že se setkávají s Pánem, který je povolal k dílu. Měli by se spolu scházet v úctě a s posvěceným srdcem. Scházejí se proto, aby uvažovali o důležitých záležitostech Božího díla. Ve všech podrobnostech své činností mají zjevovat touhu po porozumění Jeho vůli ohledně plánů - pokroku Jeho díla.” (Svědectví pro církev, sv. 7; Testimonies for the Church, vol. 7, p. 256).

Když se společně scházíme, scházíme se proto, abychom se setkali s Králem Králů a Pánem Pánů. Nedovolme, abychom opominuli tuto vážnou zodpovědnost. Modleme se, aby Boží Slova byla v našich ústech a aby naše srdce byla pokorná před Jeho trůnem.

Výzva k modlitbě ze srdce:

Laskavý Otče, jak se přibližuje zasedání Generální konference, pokračujeme v modlitbách za naše vedoucí a církev. Čelíme mnoha výzvám, ale naší největší výzvou je, že my všichni potřebujeme hlubší a bližší chození s Bohem. Prosím, pomoz nám odstranit modly a ohavnosti, které jsme ve světě přijali. Pomoz nám odložit kompromis stranou. Pomoz nám pokořit se před Tvým trůnem, aby to, o čem přemýšlíme v našem srdci, bylo přijatelné ve Tvých očích. A kéž by ta slova, která mluvíme, byla od Tebe. V Ježíšově jménu se modlíme, amen.

Kat Taylor

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Naše modlitby by měly být horlivé a vážné, jako byly prosby přítele v nouzi, který žádal o bochník chleba o půlnoci. Čím více žádáš, tím pevnější bude tvé duchovní spojení. Můžeš dojít do bodu, kde budeš mít větší požehnání, protože budeš mít větší víru. Bůh má nebe plné požehnání, které chce vylít na ty, kdo vážně hledají pomoc, kterou může dát jenom sám Pán.” Kristovo vítězství, Christ Triumphant, str. 54

  1. Modlete se za vylití Ducha svatého na všechny delegáty a účastníky zasedání GK v San Antoniu 2015 tak, že budou usvědčeni, aby odložili všechnu pýchu, zlé řeči a dožadování se pozic a postavení, ale aby raději v pokoře hledali Boží požehnání – nejvyšší čest nebes.
  2. Modlete se, aby byl každý účastník tažen k užšímu chození s Kristem a měl obnovené zaměření na studium svatého Božího Slova a aby neopustil zasedání GK ve stejném stavu, v jakém přijel.
  3. Modlete se, aby to na tomto setkání GK nebyla jen pracovní jednání jako obvykle, ale duchovní oživení, které nás zmocní k tomu, abychom získali celý svět pro Ježíše.
  4. Modlete se, aby Bůh přivedl do budoucna do popředí zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí; vedoucí, kteří povedou církev kristo-centricky, když bude naplňovat své v nebi zrozené pověření jít do světa.
  5. Modlete se, aby Bůh požehnal zprávy z GK a komunikační tým v předávání potřebných skutečností, aby zároveň přinášeli slávu a čest Bohu a požehnání všem, kteří sledují toto hnutí.
  6. Modlete se za ty, kteří nyní pracují v zákulisí na plánování a dopravě pro zasedání GK v San Antoniu, aby se spoléhali na Boží sílu a ne na jejich vlastní, aby dali vše dohromady v každém detailu.
  7. Modlete se za osobní a pokračující celocírkevní důraz na každodenní čtení a následování Bible skrze „Oživení Božím Slovem“.
  8. Modlete se za upřímnou vděčnost za spisy Ducha proroctví a jejich plné přijetí, když jsou dnes uváděny do praxe a aby církevní vedení a členové pravidelně četli tyto materiály.
  9. Modlete se za vylití Ducha svatého na delegáty SPD (Jihopacifické divize) and TED (Trans-evropské divize), kteří se budou účastnit zasedání GK – Bůh zná jejich jména.
  10. Modlete se za větší podporu a zájem ze strany všech členů církve i administrátorů ve školení našich mladých lidí, aby se stali misionáři, kteří plánují raději pro věčnost, než aby žili sami pro sebe a pro svět.
počítadlo.abz.cz