78. den – středa - 10. června, 2015

Lítost nad jizvami

Biblická pasáž k uvažování: Izaiáš 53,1-12

Klíčový verš: “Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni.“ Iz 53,5, ČSP

Těžko se mi popisuje ten pocit, kdy si uvědomuji, že jsem způsobil celoživotní jizvu. Zranil jsem totiž mého kamaráda při fotbalu a on spadl na chodník a velmi se poranil. Omlouval jsem se mu. Cítil jsem se hrozně, když jsem viděl na jeho ruce ránu. Ale od té doby uplynulo už 5 let a jako spolužáci sedíme na semináři v Andrews univerzitě.

Jednoho dne jsem zahlédl tu jizvu na jeho ruce. Stále tam byla – jediná jizva na jeho ruce. Teď jsem toho litoval mnohem více než před těmi pěti lety, protože jsem si uvědomil, co jsem mému nejlepšímu kamarádovi způsobil.

Nicméně, všichni jsme vinni tím, že jsme Někomu způsobili jizvu a to daleko větší než tu, o kterou jsem se přičinil u mého kamaráda.

Bible nám říká, “Vyleji na dům Davidův (to je vedení) a na obyvatele Jeruzaléma (to je Boží lid) ducha milosti a úpěnlivých proseb. Pohledí na mě, toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat, jako se kvílí nad jedináčkem, budou nad ním hořce naříkat, jako se naříká nad prvorozeným.“ (Zachariáš 12,10 ČSP).

Pokud toužíme po větším naplnění Duchem Svatým, tak bychom se měli učit jak nad těmito jizvami naříkat!

Ve Skutcích 3,19 čteme, “Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy.” (ČSP)

Samozřejmě, že je to jen a jen Duch Svatý, který mě usvědčuje a vede mne k lítosti nad tím, že jsem Ježíše probodl. A také čím více hledím ke kříži a poznávám, že to byly mé hříchy, které na kříž Pána Ježíše dovedli, tím více se mi hřích protiví. A tím více činím pokání.

Ve skutečnosti potom jsou pro mě ty malé hříchy, kterým jsem nedával dříve zvláštní pozornost, naprosto ošklivé. Ty věci, které jsem sledoval ve zprávách, filmech a televizi a měl jsem v nich oblibu, ta lehkomyslná videa na youtube, u kterých jsem padal smíchy a ztrácel jimi čas, najednou u mě ztrácejí přitažlivost a já si uvědomuji, že to jen vše oslavuje hřích, za který Pán Ježíš zemřel. Ó, jak mě oslabuje to, že takto ubližuji mému nejlepšímu příteli Ježíši! Nechci mít s hříchem už nic společného.

Je čas, abychom se zahleděli na kříž a spatřili ty hrozné důsledky toho, jak naše hříchy našeho Spasitele navěky zjizvily.

Inspirace nám říká: “Bylo by dobré každý den hodinu přemýšlet o Kristově životě - od Jeho narození až po Kalvárii. Měli bychom jej bod za bodem probírat a živě si představovat každou scénu Jeho pozemského života, zejména jeho závěr. Takovýmto rozjímáním nad Jeho učením a utrpením i nekonečně velikou obětí, jakou přinesl pro vykoupení lidstva, můžeme posilovat svou víru, oživovat svou lásku a víc a víc získávat ducha, který podpíral našeho Spasitele. Budeme-li chtít být nakonec spaseni, musíme se všichni naučit lekci zkušenosti a víry pod křížem… Všechno, co je v člověku ušlechtilé a dobré, bude rozjímáním o Kristu na kříži hluboce zasaženo.” (Služebníci evangelia, str. 246 angl.).

Dokáži si představit, jak se bude naše lítost prohlubovat po věčné věky při tom, co budeme celou věčnost hledět na Ježíše, který na sobě ponese za naše hříchy jizvy. Díky Bohu je nám řečeno: “Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“ (Matouš 5,4)

Výzva k modlitbě ze srdce:

Otče v nebi, prosím odpusť mi, že jsem bral hřích na lehkou váhu. Odpusť mi, že jsem zapomněl na to, co Tě stál můj hřích. Pomoz nám mít opravdovou lítost nad tím, jak jsme Tě probodli. Dej nám, prosím, hlubší lítost nad hříchem do takové míry abychom učinili trvalé změny a zcela se odvrátili od hříchů, které Ti způsobili jizvy. Prosím, změň naše srdce a dej nám více upřímné touhy sedávat u Tvých nohou, uvažovat nad Tvou věčnou a neskonalou láskou, abychom mohli být cele prostoupeni a naplněni Duchem Svatým. Děkuji Ti za to, že nám toužíš dát ten největší dar! V Ježíšově jménu, Amen.

Napsal kazatel Zac Page

Extra citát: “Bylo mi zjeveno, že mnozí jsou v co největším nebezpečí, že se jim nepodaří zdokonalit svatost bázně před Pánem… Téměř všude je vidět zanedbávání sebezkoumání… Obdržíš větší sílu, budeš-li trávit alespoň jednu hodinu každého dne rozjímáním a litováním svým poklesků a zkaženosti srdce a vyprošováním si Boží všeodpouštějící lásky a ujištění o odpuštění hříchů, než můžeš získat trávením mnoha hodin a dní … seznamováním se s každou námitkou proti nevíře a nejmocnějšími viditelnými důkazy v její prospěch.” (Svědectví ke kazatelům, str. 24,25 angl.).

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Boží milost je nutná nejen na počátku, ale i na každém kroku našeho postupování. Jedině Boží milost může toto dílo dokonat. Nemáme čas, abychom bezstarostně odpočívali… Můžeme sice mít určitou míru Ducha Božího, ale modlitbou a vírou máme vždy usilovat o větší dar Ducha.” Svědectví pro kazatele, str. 507, 508 angl.

  1. Modlete se za to, aby byl pozdní déšť vylit na Boží církev při zasedání GK. Neznáme Boží načasování, ale známe Boží zaslíbení – Zach 10:1 (Ať je raději dříve vylit než později!)
  2. Modlete se za to aby “TO CO MOHLO BÝT” v roce 1901, se stalo v roce 2015 k urychlení Ježíšova příchodu. (Viz video TO, CO MOHLO BÝT, …MŮŽE BÝT.)
  3. Modlete se za to, aby skrze nás, kteří stojíme na konci času, zaznělo Boží prorocké poselství do celého světa bez prodlení.
  4. Modlete se za to, aby Duch ryzí pokory a pokojného, kristovského chování, vládl při všech vystoupeních a diskuzích během setkání a abychom měli lásku a respekt jeden k druhému.
  5. Modlete se, aby program s účinkujícími na podiu všech setkání, včetně “pracovních jednání,” byl veden Duchem Svatým a aby tato setkání proměňovala život a nebyla pouze pracovními jako obvykle. 
  6. Modlete se, aby si delegáti a vedoucí oddělili čas ke společné modlitbě a navštívili modlitební místnost v Almodome, sál F (pokud se budete účastnit setkání GK, navštivte nás.)
  7. Modlete se, aby bylo příhodné počasí a aby nebylo účastníkům “příliš horko” při jejich přemisťování tam a zpět mezi místem setkání a ubytováním.
  8. Modlete se za zaměstnance Almodome (místo, kde bude setkání GK probíhat, pozn. př.), kteří nejsou adventisty sedmého dne, aby vnímali Boží lásku a přítomnost mezi všemi adventisty a aby je to vedlo k touze po větším poznání.
  9. Modlete se za zvláštní vylití Ducha Svatého na delegáty WAD (Západo-centrální africké divize) a SPD (Jiho-pacifické divize), kteří přijdou na GK – Bůh zná jejich jména.
  10. Modlete se za místní sbory ve městě San Antoniu, aby rostly a rozšířili se o nové členy. Modlete se, aby byl vylit Duch Svatý ve velké míře na kazatele a vedoucí těchto sborů.
počítadlo.abz.cz