77.Den – úterý- 9. června, 2015

Správný postoj versus stav srdce

 Biblické verše k zamyšlení: Řím 8,1-11

Základní verš: „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,… kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.” (Řím 8,1.4)

Bylo to 16. října 2010, kdy jsem byl pokřtěn do nového života v Kristu. Nikdy na ten den nezapomenu. Byla to dlouhá a obtížná cesta, ale nakonec jsem se rozhodl souhlasit s tím, že se stanu součástí těla Kristova.

Od té doby, co jsem dal svůj život Kristu, jsem se naučil i odnaučil spoustu věcí. Dobré návyky si vyměnily místo se špatnými návyky, nové myšlenky si vyměnily místo s těmi špatnými, nové plány si vyměnily místo s plány podle světa, a tento proces stále pokračuje.

Modlím se k Pánu za slib v Přísloví 4,18, který říká: „Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.“

Je to celoživotní cesta nazývaná posvěcování, a jestliže se oddáváme výzvám Ducha, pokračujeme v růstu k větší a větší podobě Krista.

Avšak když objevíme novou cestu a nedáváme si pozor, můžeme být snadno chyceni ve fyzických změnách, které se dějí, v lepších rozhodnutích, která děláme, a v nových postojích, které bychom měli zaujmout, zatímco přehlížíme stav našeho srdce.

Dovolte mi to vysvětlit. V minulosti jsem udělal mnoho špatných rozhodnutí, když jsem utíkal od Boha. Ale od té doby, co jsem Mu dal svůj život, jsem začal studovat Bibli namísto získávání znalostí světa, a výsledkem bylo, že jsem se naučil mnoha pravdám. A tak jsem začal dělat změny ve svém životě. Opustil jsem světskou módu a zábavu, pozemské priority a plány jsem posunul dozadu za sebe, protože jsem chtěl být dobrým křesťanem. Samozřejmě není tak špatné tyto věci dělat. Ale Bible nás upozorňuje na to, že jestliže se přátelíme se světem, jsme ve skutečnosti nepřáteli Boha (viz Jakub 4,4).

Avšak nyní již rozumím lépe tomu, že nejde jen o správný postoj, který podle křesťanských standardů zaujímám (nejde jen o to být dobrým křesťanem), ale co je důležitější, jde o stav srdce, který mám. To je to, co se skutečně počítá.

Jak často jsem v minulosti promlouval v sobotní škole nebo se modlil za ostatní, pokoušel jsem se ujistit, že moji přátelé chápou, jaký postoj bychom jako křesťané měli mít – odděleni od světa, sjednoceni s Kristem. Avšak musím připustit, že jsem vždy nejednal se správným postojem srdce.

Nyní Bůh mění moje srdce. Nyní se ptám sám sebe, zda jsou moje činy ovocem srdce zakořeněného v Kristově lásce, zda slouží nebo neslouží jen pro dosažení cíle? Mohu stále přijímat bratry nebo sestry i v případě, že s nimi nesouhlasím? Mohu stále projevovat lásku, urputně s cílem vyhrát jejich srdce, a ne jen vyhrát hádku?

Když o těchto věcech uvažuji, uvědomuji si, jak moc potřebuji Kristova Ducha. Jak mnohem víc potřebuji Jeho lásku, Jeho radost a Jeho zdrženlivost (mírnost). Proto bez Jeho Ducha neexistuje žádný způsob, jakým mohu zasáhnout srdce druhého.

Tak kde je dnes tvůj cíl? Je to všechno jen o správném postoji a standardech, nebo je to o správném stavu srdce. Když přijde pozdní déšť, vše předešlé bude automaticky upadat, pokud budeme hledat, jak oslavit a dělat čest Bohu.

Modlitba měnící srdce

Drahý nebeský Otče, prosím, probuď mě ze spánku a soběstačnosti. Pomoz mi vidět potřebu hlubšího vztahu s Tebou. Otevři moje oči, abych Tě směl vidět a dovol odejít mojí sebespravedlnosti. Naplň mě raději Tvým Duchem svatým, než abych následoval moje vlastní myšlení. Chci následovat Tvoje srdce a Tvoje myšlenky. Děkuji Ti za to, že ses mě nevzdal dokonce ani tehdy, když jsem měl priority někde jinde. Ty jsi tak trpělivý. Děkuji Ti! V Ježíšově jménu. Amen.

Napsal Roman Ril

MODLITEBNÍ CÍLE

Pán je zklamaný, když má Jeho lid o sobě nízké mínění. On touží po tom, aby si jeho vyvolený národ vážil sebe podle toho, jakou cenu jim dal On. Bůh je chce, jinak by neposlal svého jediného Syna na tak náročnou cestu, aby je vykoupil. On jim určil cíl, velmi Ho těší, když plní ty nejvyšší požadavky vůči Němu, aby mohli chválit Jeho jméno. Mohou očekávat velké věci, pokud mají víru ve splnění Jeho zaslíbení.” (Touha věků / Desire of Ages/, s. 668)

  1. Modli se, aby ti, kdo navštíví setkání GC, zakusili zkušenost v Horní místnosti. Ano, obchodní věci musí být vyřízeny, ale modli se, aby bylo znát, že Bůh je mezi svým lidem přítomný.
  2. Modli se za více času stráveného studiem Bible, na modlitbě za vedoucí i laiky v naší církvi, aby dovolili Bohu plně nás jako církev vést, podle Jeho vůle.
  3. Modli se, aby si delegáti i vedoucí udělali čas na společnou modlitbu, a také na návštěvu místnosti v Alamodome, shromažďovací místnost F.
  4. Modli se, aby audio-vizuální a technické vybavení bezchybně pracovalo, a aby byl lidem umožněn jasný poslech, ať už sedí v budově kdekoliv.
  5. Modli se, aby probíhající překlady byly přesné a umocněné Duchem svatým.
  6. Modli se, aby hudba na setkání GC dělala čest Bohu, přitahovala lidi blíže k Ježíši a byla odrazem ohromného hudebního chóru, který si společně vychutnáme v nebesích. (Na hudbě na GC se bude podílet téměř 4000 lidí. Modli se, aby byl Duch svatý vylit na každého z nich!)
  7. Modli se, aby jídla byla zdravá a dobře chutnala, aby vedoucí byli zdraví a měli během jednotlivých setkání sílu.
  8. Modli se za vylití Ducha svatého na delegáty SAD (Severoamerické divize) a SSD (Jihoasijsko-pacifické divize), kteří se zúčastní toho setkání GC – Bůh zná jejich jména.
  9. Modli se, aby založení ještě více „center vlivu“, zejména ve velkých městech po celém světě, mělo velký vliv na denní životy lidí a poukazovaly na Kristovu lásku.
  10. Modli se, aby svědectví, které budeme sdílet s nevěřícími během času stráveného v San Antoniu, působily ještě dlouho po skončení Setkání, a staly se ovocem pro věčnost.
počítadlo.abz.cz