76.Den – pondělí - 8. června 2015

Nezaslouženě seslané požehnání

Biblické verše k zamyšlení: Neh 9,16-21

Základní verš: „Avšak ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil. Ve dne od nich neodcházel sloup oblakový, který je vodil po cestě, a v noci sloup ohnivý, který jim osvětloval cestu, po níž by šli.“ (Neh 9,19)

Právě tak, jak Bůh sesílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé, vodu země, tak dává svého Ducha, aby pracoval v srdci obou, jak ochotného, tak vzpurného.

Dar Ducha svatého přichází od Boha jako symbol Jeho lásky k nám. On touží, aby si v nás mohl udělat příbytek, aby mohl uskutečnit své plány v nás a skrze nás. Avšak mnozí z nás se nemají k odpovědi. Naštěstí je Bůh dlouhočekající a trpělivý, stále nás usilovně hledá, aby nás přivedl zpět k Sobě, proto pokračuje v sesílání požehnání ze svého trůnu na nás.

Ellen Whiteová nám říká: „ Od počátku Bůh pracoval skrze lidské síly díky Duchu svatému, aby splnil svůj záměr ve prospěch padlého lidstva. To bylo zřejmé v životech patriarchů, u církve na poušti, v době Mojžíše…“ (Skutky apoštolů /Acts of the Apostles/, s. 53)

Když jsem posledně studoval knihu Nehemjáše, připomnělo mi to, že od počátku času Bůh chtěl, aby byl Jeho vyvolený lid naplněn. Přestože oni od Něho často odcházeli, stále k nim vztahoval ruku plnou milosti a lásky.

„Dokonce si odlili sochu býčka a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta.‘ Dopustili se strašného rouhání. Avšak ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil. Ve dne od nich neodcházel sloup oblakový, který je vodil po cestě, a v noci sloup ohnivý, který jim osvětloval cestu, po níž by šli. Dával jsi svého dobrého ducha, aby je poučoval. Neodnímal jsi jim od úst svou manu a dával jsi jim vodu, když žíznili. Po čtyřicet let ses o ně na poušti staral, nic jim nescházelo, pláště jim nezvetšely a nohy jim neotekly.“ (Neh 9,18-21)

Jaký mocná připomínka vyjádření, že Bůh chce zvítězit, že On chce přitáhnout naše srdce zpět k Němu.

Jeremjáš 31,3 nám říká: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.“

Odpovíme na Jeho volání? Jsme citliví na sesílané požehnání nebo ignorujeme obvinění Ducha svatého směrem k našim srdcím?

Prorok nám říká: „Pouze ti, kdo jsou živi ve světle, obdrží větší světlo. Pokud se denně nezlepšujeme v tom, že jdeme příkladem v zachování si křesťanských ctností, nebudeme schopni rozeznat projevy Ducha svatého v pozdním dešti. Ten bude padat na srdce všech kolem nás, ale my nebudeme mít zájem jej obdržet.“ (Poslední události / Last Day Events/, s. 195)

Mnozí z nás obdrželi nezaslouženě seslané požehnání během našich životů. Avšak pokud nelitujeme naší tvrdohlavosti a neposlušných cest, jestliže neodpovídáme na výzvy Ducha svatého, toto sesílání požehnání nebude trvat věčně. Když bude pozdní déšť vylit, bude třeba vylit jen na ty kolem nás, ale my si toho nebudeme vědomi. Pán má slitování, ale my nebudeme v této poslední skupině.

Modlitba měnící srdce:

Nebeský Otče, odpusť nám, že bereme tyto projevy požehnání, kterým nás podporuješ, tak dlouho. Dal jsi nám roky na vyzkoušení, roky času na litování, na to, abychom byli táhnuti blíže k Tobě v opravdovosti odevzdaného srdce, a přesto stále pokračujeme v našich cestách pýchy, tvrdohlavosti a soběstačnosti. Odpusť nám, Pane! Chápeme, že čas běží. Nemůžeme déle ignorovat Tvoji milost, neboť bude navždycky pozdě. Pomoz nám přijmout raný déšť, a připrav nás na obdržení pozdního deště. Nechceme jej zmeškat! Odejmi z našich životů všechny překážky našeho já. Odstraň všechny modly, všechny zlatá telata a cokoliv jiného, čemu důvěřujeme naším srdcem. Učiň nás připravenou nádobou pro vejití do Tvého království. Naplň nás Tvým Duchem. Za to se modlíme. V Ježíšově jménu. Amen.

Napsal Kat Taylor

MODLITEBNÍ Zaměření

“Budeme s Bohem bojovat na moblitě? Obdržíme křest Ducha svatého? To je to, co potřebujeme a budeme v této době ještě potřebovat… Pokud budeme pokorně chodit s Bohem, bude Bůh chodit s námi.” (Modlitba /Prayer/, s. 87/

  1. Modli se za to, abychom byli duchovně připraveni na speciální vylití Ducha svatého na setkání GC v San Antoniu. Bylo nám řečeno, že nebe čeká na to, aby mohlo vylít požehnání, ale většina z nás není připravena je obdržet.
  2. Modli se za to, aby duchovní jednota v Kristu byla znát mezi delegáty, a aby se Kristova modlitba „abychom byli jedno“ stala skutečností, takže bylo umožněno vylití Ducha svatého. (Musíme být jako učedníci o Letnicích - sjednoceni.)
  3. Modli se, aby byl mezi námi během Setkání milý duch, aby se lidé, kteří tam přijdou, ptali: „Co je tak zvláštního na této skupině? Něco zvláštního se zde děje!“
  4. Modli se za rodiny a děti delegátů, kteří přijdou na Setkání, aby také i oni zakusili zkušenost speciálního požehnání Ducha svatého a duchovní obnovu během času stráveného na GC.
  5. Modli se za Boží požehnání při setkáních služebností pro ženy a na modlitebních seminářích, které se budou pořádat v konferenčním centru.
  6. Modli se, aby andělé střežili dveře a sály, a nestala se žádná nehoda ani škoda jak delegátům, tak vedoucím a návštěvníkům.
  7. Modli se, aby byla plocha se stánky v konferenčním centru místem Boží speciální práce v srdcích a vedením prozřetelnosti pro misii v širším rozsahu, aby vedla mnohem více k připojení se dalších pracovníků, kteří hledají způsoby, jak přinést Boží sklizeň.
  8. Modli se, aby byl Duch svatý vylit na delegáty IAD (Středoamerické divize) a NAD (Severoamerické divize), aby byli přítomni na GC 2015 – Bůh zná všechna jejich jména.
  9. Modli se za mnono nových obrácených, kteří se k nám během Setkání připojí, aby viděli obraz Ježíše v našich životech, a vedlo je to k vyjití a sdílení evangelia.
  10. Modli se za to, abychom se my jako církev probudili z duchovní strnulosti i netečnosti a rozpoznali vážnost času, abychom obětovali vše Bohu a práci pro Něho.
počítadlo.abz.cz