73.Den – pátek, 5. června, 2015

Prázdnota pro Ducha svatého

Biblické verše k zamyšlení: Jan 3,1-16

Základní verš: „Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ (Jan 3,8)

„Nemyslíš si, že je na čase zbavit se té krabice?“ otázala se Leah. Teprve včera jsme se zasnoubili. „Jaké krabice?… Ach, té krabice…“ odpověděl jsem, když jsem uviděl krabici, o níž mluvila, jak je ukrytá v zadním rohu komory.

Nebylo na ní nic zvláštního. Prostě taková malá krabice, kterou jsem zřídkakdy otvíral. Avšak Leah o ní věděla, protože jsem jí řekl, že uvnitř jsou staré zápisníky, obrázky, atd. od předchozí přítelkyně. A Leah nebyla ochotná vzít si někoho, kdo by jí dával méně než celé srdce.

Myslíte si, že jsem snad váhal se krabice zbavit? Díky veškeré lásce Leah, kterou mi dávala, díky radosti ze šťastné budoucnosti, která je před námi, jsem neměl žádnou touhu ponechat si nějaké zaprášené staré milostné dopisy, které reprezentovaly starý život, o který mě Bůh s vděčností žádal, abych nechal za sebou.

A co když žádáme Ježíše, aby nás naplnil Duchem svatým?

Poté, co Ježíš šokoval Nikodéma sdělením, že se potřebuje znovu narodit, použil metaforu větru, aby vysvětlil, jak může být někdo narozen z Ducha (Jan 3,8). Vítr je neuvěřitelně silný. Může způsobit cokoliv od velkých vln a hurikánů až po tornáda a písečné bouře. Vítr je, jednoduše řečeno, výsledkem změn barometrického tlaku. Vzduch vždy fouká směrem k místům s nižším tlakem. To je také způsob, jakým funguje vysavač. Motor vyhání vzduch z komory, aby v ní vytvořil nižší tlak, což způsobí to, že vzduch proudí dovnitř, vysává špínu a prach. Prázdné místo se stane „vakuem“, pokud je úplně vyprázdněné od veškerých látek.

Je to neuvěřitelně významné pro vás i pro mě, protože žijeme v čase, kdy se modlíme za pozdní déšť Ducha svatého (Zach 10,1). Jestliže chceme vidět mocnější vylití deště, potřebujeme se stát vakuem neboli být vyprázdněni od našeho já tak, aby nás mocný „prudký vichr“ naplnil stejně jako apoštoly o letnicích (Sk 2,2).

Prorok nám říká: „Nemůžeme si ponechat naše já, a přitom být naplněni plností Boží. Musíme být prázdni od našeho já. Jestliže má z nás nebe užitek, může tomu být pouze skrze zapření sebe sama a obdržení mysli Kristovy. Pýcha a soběstačnost musí být ukřižovány, prázdnota pak musí být vyplněna Duchem a mocí Boží. Jsme ochotni zaplatit cenu, která se po nás požaduje, za věčný život? Jsme připraveni se posadit a spočítat cenu, dojít k závěru, že pro nebe má cenu se obětovat, umřít sobě, přivést naši vůli do dokonalé shody s vůlí Boží? Dokud nejsme ochotni, přetvořující milost Boží nebude vůči nám prokázána. Když darujeme naši prázdnou přirozenost Bohu, naplní Duchem svatým prázdnotu, kterou jsme vytvořili sebezapřením sebe samých, a dá nám svoji plnost.“ (Znamení času, 21. listopadu, 1892, ods. 4).

Mohu vám říci, že od mojí svatby s Leah, se láska prohlubuje, když jsme ochotní vyčistit naše staré krabice v zadních rozích našeho srdce! Ježíš touží naplnit naše srdce Jeho Duchem, ale nemůže se o toto místo dělit s malými hříchy, o které tak starostlivě pečujeme. Naučil jsem se, že pokud chci vidět pozdní déšť, pokud chci sílu k svědectví, pokud chci, aby mě Duch svatý více naplnil, musím být ochoten vyprázdnit se. „Když je člověk úplně prost svého já, když je z duše odstraněna každá falešná modla, prázdnota je naplněna vdechnutím Ducha Kristova.“ (Vyvyšuj Ho /Lift Him up/, s. 142)

Modlitba měnící srdce

Otče, my zoufale toužíme po dešti, který jsi slíbil, že nám pošleš. Prosím, otevři naše oči směrem k malým krabicím v rozích našeho srdce, které Ti zabraňují, abys vylil svého Ducha v plnosti. Toužíme být Tvými bystrými svědky! Prosím, vyčisti naše srdce od všeho, co ubírá z naší lásky k Ježíši, a naplň nás Tvým mocným Duchem! Děkujeme Ti, že zaslíbení je jisté, pokud dodržíme podmínky. Prosím, naplň nás dnes! V Ježíšově jménu. Amen.

Napsal kazatel Zac Page

Vhodná citace:

„Právě, když vyčistíš svoji mysl od marnivosti a lehkomyslnosti, prázdné místo bude naplněno tím, s čím Bůh čeká, že ti dá – jeho Duchem svatým. Potom jako dobrý poklad svého srdce přineseš dobré věci, myšlenky jako vzácné drahokamy, a i ostatní se budou chytat slov a začnou oslavovat Boha. Potom nebudeš mít mysl zaměřenou na sebe. Nebudeš poukazovat na sebe, nebudeš konat sám, ale tvoje myšlenky a zalíbení budou spočívat v Kristu, a ty budeš odrážet druhým to, co zářilo k tobě ze slunce spravedlnosti.“ (RH, 15. března, 1892, ods. 4)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Pozdní déšť – ať křesťané ve víře žádají o zaslíbené požehnání, a to přijde. Vylití Ducha v dnech apoštolů byl tehdejší déšť, a jaký měl slavný výsledek! Avšak pozdní déšť bude ještě hojnější.“ (Znamení času /The Signs of the Times/, 17. února, 1914)

  1. Modli se za padání pozdního deště Ducha svatého v roce 2015 na setkání Generální konference, jenž ohlašuje poslední hlasité volání a posiluje nás k dokončení práce, abychom mohli jít domů.
  2. Modli se, aby to nebylo jen o obchodních věcech, jak to obvykle bývá na GC setkáních, ale o duchovním oživení, které nás posílí v zasahování světa zvěstí o Ježíši.
  3. Modli se, aby byli delegáti duchovně připraveni přijít na setkání GC a jednali v souladu s Boží vůlí při jejich rozhodnutích, která potřebují udělat.
  4. Modli se, aby každý z delegátů znovu zakusil zkušenost své „první lásky“, a to se stalo změnou k hlubšímu „chození“ s Kristem během Setkání.
  5. Modli se, aby Bůh položil ochranný val kolem delegátů a jejich rodin, jelikož mnozí stojí v přední řadě služebnosti, Satan je plný zlosti a hledá různé způsoby, jak by na nás zaútočil. Modli se, aby nás Bůh chránil proti těmto duchovním útokům v našich rodinách.
  6. Modli se, aby Bůh ustanovil vedoucí, které si přeje mít ve všech volbách na světě na setkání GC setkání a potom v Setkáních na konci roku, atd. (Mnoho vedoucích odchází do důchodu!)
  7. Modli se, aby Bůh vedl a žehnal každému detailu a bodu v programu a aby byl oslavován ve všech udělaných rozhodnutích.
  8. Modli se za speciální vylití Ducha svatého na delegáty ECD (Východní a střední africké divize) a ESD (Euro-asijské divize), kteří se budou účastnit GC 2015 – Bůh je zná všechny jménem.
  9. Modli se za jednotu mezi delegáty a vedoucími, zakládající se na úctě k Božímu Slovu, pokorné modlitbě, síle Ducha svatého a respektu při přijímání politiky sboru (církve).
  10. Modli se, aby každý člen pocítil břemeno duše, která chce vyhrát, a uvědomil si, že nebesa prosí každého, aby následoval Kristovy kroky a sdílel svoji víru.
počítadlo.abz.cz