71. Den – STŘEDA 3. června 2015

Nové téma pro dalších 10 dní: Hlad po Duchu svatém!

Biblický text k zamyšlení: Jóel 2,15-32

Klíčový verš: „I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.” Jóel 2,28

Během těchto 100 dní modliteb je naše klíčové zaměření modliteb za větší vylití Ducha svatého. V následujících 10ti dnech to bude také hlavním tématem našich zamyšlení. Nicméně pokud nebudeme pozorní, tato naše modlitba se může stát pouhým opakováním stejné žádosti stále dokola bez opravdové změny srdce.

Dovolte mi, abych to vysvětlila:

Když se potřebujeme modlit za vylití Ducha svatého, musíme se modlit inteligentně. Modlit se inteligentně znamená, že se modlíme, aby Duch měl neomezenou vládu v našem životě. Modlit se inteligentně znamená, že prosíme, aby nás Duch svatý změnil – naše srdce, myšlenky, postoje, zvyky, zkrátka celý náš život. (Stejně jako se modlili učedníci v horní místnosti!)

Pokud se naše hříšné, sobecké, pyšné lidské srdce a mysl mohou změnit v něco zcela nového – pak život může plně projevit moc Boží lásky, největší důkaz naplnění Duchem svatým už nastal! Nicméně, to, za co se modlíme, je, abychom to prožili společně jako církev. Když prožijeme tuto zkušenost jako církev, bude vylit pozdní déšť. A jaké dílo bude pak vykonáno!

Když mluvila o tomto vylití, Ellen Whiteová napsala:

„V nočním vidění se přede mnou odvíjely obrazy velikého reformního hnutí mezi Božím lidem. Mnozí chválili Boha. Nemocní byli uzdravováni a děly se i další zázraky. Mezi lidmi působil stejný přímluvný duch jako v době před letnicemi. Stovky a tisíce lidí navštěvovaly rodiny a seznamovaly je s Božím slovem. Na srdce působil Duch svatý a obracel je k Bohu. Projevoval se duch upřímného obrácení. Všude bylo mnoho příležitostí pro zvěstování pravdy. Zdálo se, že svět je ozářen nebeským světlem. Praví a pokorní Boží následovníci obdrželi obrovské požehnání. Slyšela jsem mnohá díkůvzdání a chvály a viděla podobné probuzení, k jakému došlo v roce 1844. (Counsels on Health, p. 580).

Chtěla bych se účastnit tohoto závěrečného oživení a reformace. A vy? Je to možné!

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý nebeský Otče, s tím, jak se přibližuje stále více zasedání Generální konference, leží nám na srdci naše církev. Potřebujeme to, co můžeš udělat jenom ty. Potřebujeme, aby byl na nás vylit Tvůj svatý Duch, aby nás změnil a pracoval mezi námi a skrze nás. Chceme se zúčastnit tohoto posledního velkého hnutí sdílení evangelia se světem, ale ještě nejsme připraveni, Pane. Prosím, změň naše srdce! Proměň nás úplně. V Ježíšově jménu. Amen.

Melody Mason

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ - napsal  Ted N.C. Wilson

„Když se církev probudí a uvědomí si své svaté povolání, bude k nebi stoupat mnohem více modliteb za to, aby Duch svatý ukázal práci a povinnosti Božího lidu při záchraně duší. Máme pevné zaslíbení, že Bůh se přiblíží ke každé hledající duši.“ Vybraná poselství, sv. 1 (1SM 116)

  1. Modlete se za seslání pozdního deště Ducha svatého na zasedání Generální konference 2015, které předznamená a zahájí závěrečné hlasité volání, jež bude ukazovat na Krista, Jeho spravedlnost, Jeho morální zákony, na Jeho milost a na Jeho brzký druhý příchod.
  2. Modlete se, aby bylo doceněno téma „Povstaniž! Zastkvěj se! Ježíš přichází!“ nejen jako týkající se církve všeobecně, ale pro každého z nás věřících, když hlásáme trojandělské poselství ze Zjevení 14.
  3. Modlete se, za pochopení, že Církev adventistů sedmého dne je prorocké hnutí s nebem svěřeným prorockým poselstvím a prorockým posláním.
  4. Modlete se za celkové dynamické porozumění a duchovní nadšení pro poslání církve, které nahradí všechna ostatní témata diskuzí.
  5. Modlete se, aby všichni pochopili, že jsme na konci času a Boží prorocké poselství má být hlásáno světu bez otálení.
  6. Modlete se o ducha upřímné pokory a tichosti, aby se Kristovo chování projevovalo v našich prezentacích a diskuzích s láskou a respektem k těm, kdo mohou mít odlišné názory.
  7. Modlete se za ducha jednoty v Kristu, který překoná veškeré rozdíly v názorech a povede všechny účastníky k pokornému přijetí výsledků a závěrů, které se nemusí shodovat s osobním přesvědčením.
  8. Modlete se za rozšířený důraz na „Oživení a reformaci“ na celém světě u členů, ve sdruženích, v uniích, institucích, divizích, v Generální konferenci a napříč celou církví s vážnou, upřímnou a opravdovou modlitbou během „777“ za pozdní déšť Ducha svatého a naplnění Joele 2, Ozeáše 6 a Skutky 2.
  9. Modlete se za plány a aktivity třinácté divize a připojených unií (Střední východ a Severoafrická unie) ohledně „Misie ve velkých městech“.
  10. Modlete se za úplné porozumění a používání Komplexní zdravotní služby („Lékařské misijní dílo“), za umožnění všem členům církve uspokojovat lidské potřeby a následování Kristovy služby druhým.
počítadlo.abz.cz