7. den - úterý 31. března 2015

Rozpoznání moci kříže

Vždycky jsem byl poslušný chlapec. Byl jsem vychován v konzervativní domácnosti. Neudělali jsme "špatné věci", které dělají lidé ve světě. Nikdy jsem nepil, nekouřil, nikdy jsem nebral drogy. Jistě, dělal jsem chyby a bylo několik malých hříchů, se kterými jsem neustále bojoval, ale nic takového, s čím se zabývá většina lidí. (Říkám to teď, upřímně.)

Pak jsem v roce 2008, jel na misijní cestu do Dháky, hlavního města Bangladéše - do země s více než 170 miliony lidí. I když jsem byl na mnoha misijních cestách v zemích třetího světa, bolest a utrpení, kterého jsem byl svědkem na této cestě, mnou otřásla až do morku kostí. Když jsem se podíval do beznadějných očí davu, moje srdce toužilo něco udělat, ale co? I se moji přátelé i já sdíleli o některé z našich potravin s hladovými, bylo to, jako kdybychom vůbec nic neudělali. Potřeba byla prostě tak velká!

Jednoho dne, v ranní pobožnosti, mi najednou Bůh ukázal pravý problém mého srdce. Bylo špinavé, stejně jako slumy v Dháce. Celé roky jsem si myslel, že dělám samé dobré věci, ale ve skutečnosti bylo mé srdce plné duchovní pýchy. Často jsem se považoval za lepší, než jsou ostatní lidé. Nemyslel jsem si, že mé hříchy byly tak špatné, a kromě toho jsem pocházel z mnoha generací adventistů sedmého dne.

Konečně jsem poprvé poznal velikost mé nouze, a to, že když se snažím žít pro Krista mými vlastními silami, je to stejně nemožné, jako, když se snažím ve svém vlastním úsilí nakrmit a oslovit ty beznadějné miliony ve městě Dhaka. Ano, mohl bych se pokusit pomoci pár lidem, stejně jako jsem se mohl pokusit změnit pár věcí v mém srdci.

Ale bez ohledu na to, kolik úsilí jsem vynaložil, uvědomil jsem si, že stále zaostávám, protože realita byla, že i když se snažím být křesťanem, mé dobré skutky nikdy nebudou dost dobré. To, co jsem potřeboval, byla kompletní změna srdce a generální oprava, a to bylo něco, co může udělat jen nadpřirozený Bůh.

Bible nám říká, u Izajáše 64: 5, "Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr."

Naštěstí nám někdy Bůh otevře oči naší pravé srdeční chorobě a přitom nám dává naději. "Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. "(Iz. 1:18).

To ráno, když jsem seděl se svou Biblí a uvažoval nad pasáží, všechen hluk z městských ulic zmizel, když jsem spatřil lásku svého Spasitele, tak jak jsem ji ještě nikdy neviděl. A vše, co jsem mohl udělat, bylo jen plakat. Víte, přestože jsem celý svůj život byl křesťanem a snažil se věrně sloužit Bohu po mnoho let, teprve až toho dne, se mě skutečně dotkly síla a krása kříže a to tak dramaticky, že moje srdce a nasměrování se navždy změnily.

Modlitební výzva k srdci:

Drahý Pane, jak dokončujeme první týden 100 dní modliteb za naší církev, pomoz nám být znovu dotčeni tím, co jsi pro nás udělal na kříži: nejen teoreticky, ale osobně! Pomoz nám rozpoznat sílu Tvé prolité krve, která nás nejen očišťuje od každého hříchu, ale dává nám i sílu žít nový život v Tobě. Ať nás tato realita uchopí a promění. Pomoz nám si uvědomit, že na rozdíl od Tebe, my, nemůžeme udělat nic. A také nám pomoz oslovit trpící světu kolem nás, a sdílet se s ním o dobrou zprávu evangelia. Tolik lidí umírá, aniž by kdy zahlédli Tvou úžasnou lásku. Pomoz nám být Tvýma rukama a nohama pro tento umírající svět! Amen.

Melody Mason

(Melody je autorem „Miláčku, požádej mě o více: Božské Klíče k dopovězeným modlitbám, a organizátorem 100 dní modliteb. Vyrůstal v Arkansasu, ale v současné době žije v Silver Spring, Maryland).

Modlitební Zaměření

1. Modlete se za vylití Ducha svatého na zasedání GK, a Jeho vylití na členy Boží církve po celém světě, ať už jsou kdekoli, aby dílo mohlo být dokončeno a mohli jsme jít domů.

2. Modlete se, aby vedoucí řečníci jednotlivých jednání, včetně "technických a finančních jednání" byli vedeni Duchem Božím, a aby setkání měla proměňující moc na jejich životy a nebyla jen běžným byznysem, jako obvykle.

3. Modlete se za Ducha jednoty v Kristu mezi delegáty a účastníky, který přesahuje všechny rozdíly v názorech, a aby účastníci pokorně přijímali výsledky jednání, i kdyby nebyly v souladu s jejich osobním přesvědčením.

4. Modlete se, aby Bůh požehnal týmu Zpráv a komunikace GK, aby uveřejňoval včasná a potřebná fakta o zasedáních při pohledu na světovou církev.

5. Modlete se za kazatelský tým na zasedáních GK, aby byl Bůh jejich sílou a dal jim moudrost, jak si připravují úvahy, které mají být sděleny.

6. Modlete se za probíhající modlitební iniciativu 777, aby se členové pokračovali modlit ráno a večer za speciální požehnání Ducha svatého, které tak zoufale potřebujeme.

7. Modlete se za oblast stánků v Setkávacím Centru, aby byla místem Božího zvláštního působení na srdce a Jeho vedení v misii a oslovení lidí.

 8. Modlete se za vylití Ducha svatého na SPD (Jiho-Pacificckou Divizi) a SSD (Jiho-Asijsko-Pacifickou Divizi), za lidi ve vedení: Barry Oliver, Lionel Smith, Rodney Brady (SPD), Alberto Gulfan Jr., Saw Samuel, Sergie Ferrer (SSD),

9. Modlete se za misijní iniciativy k oslovení měst po celé SPD a SSD.

10. Modlete se za vytvoření "center vlivu", zejména ve velkých městech po celém světě, které by mohly přinést změnu v každodenním životě lidí a ukázat Kristovu lásku.

počítadlo.abz.cz