69. den – Pondělí, 1. červen 2015

Svoboda odpuštění

Biblický text k zamyšlení: Římanům 8,18-26

Klíčový verš: “A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.“ Římanům 8,26 BSP

Nikdy nezapomenu na ten den. Bylo 8. října 2010. Byl pátek večer a já, student na Andrewsově univerzitě, jsem se připojil k modlitební skupině v podkroví sboru, abychom se modlili za evangelizační série. Z počátku, protože jsem nikoho neznal, jsem jen tiše klečel bokem a spíše jsem pozoroval, než že bych se účastnil času modliteb.

Po té, co se mnoho lidí pomodlilo, překvapila mne jedna žena, když se modlila slovy: „Pane, někdo z nás je dnes zraněný. Chtěla bych vyznat, že bojuji s tím, že nedokážu odpustit a mám vztek ve svém srdci. Prosím, odpusť a pomoz mi odpustit.“ Její modlitba z upřímného srdce spustila dominový efekt v celé místnosti, jak druzí souhlasili. „Mně taky, Otče, prosím odpusť mi můj hněv vůči…“

Stejně tak i já jsem měl vztek a neodpuštění ve svém srdci, ale nebyl jsem připraven, abych to sdílel s partou cizích lidí, protože právě ten víkend jsem prožil zlomený vztah. Byl jsem opuštěný, emocionálně krvácející. Bolest byla příliš hluboká, než aby šla vyjádřit slovy.

Po dlouhou dobu, zatímco se druzí modlili, jsem zůstal tiše ve zbožné úctě před Pánem, nebyl jsem ochotný přiznat před svými bratry a sestrami, že také i já bojuji a potřebuji uzdravení. Avšak duch pokory a pokání se nepřestával šířit po celém pokoji. Cítil jsem, jak mne Duch svatý usvědčuje víc a víc, abych se poddal. Nakonec jsem nemohl už déle zůstat mlčet. „Prosím, odejmi ode mne ten kalich hořkosti,“ žadonil jsem Boha. „Prosím odejmi ten vztek a daruj mi dar odpuštění.“

Když jsem konečně překonal svou sebespravedlivou zbožnost, pomodlil se nahlas a vyznával své potřeby, bylo to, jako by se otevřela stavidla v mé duši a tekly mi slzy proudem. Nakonec byla zbořena hráz a následovala úleva doprovázená sladkým pokojem. Odevzdat svou bolest Bohu v přítomnosti svých bratří a sester bylo přesně to, co jsem potřeboval.

Tato večerní modlitba navždy ovlivnila můj život.

Některá z těch hlubokých zranění, kterým čelíme s našimi milovanými v rozbitých vztazích, na pracovišti a v církvi, jsou nevědomá a mohou se skrývat pod povrchem neodhalená po celá léta. Přesto, jestliže je nevyznáme a neodevzdáme Bohu, mohou vést k duchovnímu ochladnutí, které ochromuje a zatvrzuje naše srdce. Satan by si přál, abychom žili v řetězech hořkosti a zášti navždy, ale Bůh nás volá k tomu, abychom se vší pokorou u jeho nohou odhalili a přiznali vztek a neodpuštění, jež jsme v sobě vůči druhým nosili. Obvykle se to děje o samotě v soukromí naší komůrky, ale někdy potřebujeme lásku těla věřících, aby nám pomohli nést naše břemena při hledání svobody (Galatským 6,2).

Ačkoliv může být naše bolest hluboká a možná ani nevíme, jak bychom se měli modlit, naštěstí nám Bible říká: “A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.“ Římanům 8,26 BSP

My všichni se musíme naučit to nechat být a odpustit. Ellen White píše, že „musíme z duše vypudit všechnu hořkost a nepřátelství, chceme-li být v souladu s nebem.“ (Touha věků, A-O 1995, str. 212-213, The Desire of Ages, p. 310). Dát odpuštění druhým je také předpokladem pro získání odpuštění od Boha. „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám, jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění (Matouš 6,14.15).

Jestliže dovolíme Duchu svatému konat svou práci, Bůh odstraní ty řetězy, které nás svazují a učiní nás svobodnými!  

Výzva k modlitbě ze srdce:

Drahý nebeský Otče, my jako lidé jsme zlomení a potřebujeme Tvou uzdravující moc v našich životech. Mnozí z nás se snažili pohřbít svou bolest, své ztráty, svůj žal a předstírat, že je vše v pořádku. Chceme si tak zachovat svoji tvář a chránit svou pověst, ale uvnitř máme hlubokou zášť a hořkost. Když pokračujeme v modlitbách za naši církev, prosíme, aby nám dal Duch svatý odpouštějící srdce, ochotná odpustit těm, kteří se vůči nám zachovali špatně, abys nám také Ty mohl odpustit a cele nás očistit. Prosím, vysleč nás ze všech masek přestírání, pýchy a lidských snah a očisti nás, prázdné nádoby, aby si nás mohl naplnit svou silou a mocí. Chceme být nástroji, které si můžeš použít a poslat, aby se stali hojivým balzámem pro zlomené a zraněné, ale nejdřív musíme my sami být uzdraveni. My musíme být vysvobozeni. Děkujeme, že slyšíš a odpovíš na tuto modlitbu. Děkujeme, že nás vysvobodíš. Amen.

Shanter Alexander

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENĚNÍ

"Máme ujištění, že v této době bude Duch svatý pracovat ve světě s mocí a silou, pokud svou nevírou neomezíme svá požehnání a neztratíme tak přednosti, které jsme mohli získat….“ The Review & Herald, February 7, 1957

  1. Modlete se za vylití Ducha svatého na všechny delegáty a účastníky během zasedání GK, aby tak všechna závist, hořkost, zlé řeči a křivdy, které se staly, byly dány stranou a Duch svatý byl vylit.
  2. Modlete se, aby toto zasedání GK bylo jednou z nejmocnějších, nejinspirativnějších a Duchem svatým nejnaplněnějších událostí, které tato církev kdy viděla.
  3. Modlete se, aby účastníci neopustili zasedání GK ve stejném stavu, v jakém přijeli, ale spíše aby byli oživení a naplnění Duchem svatým, připravení pracovat pro Boha s ještě větší mocí než kdy předtím.
  4. Modlete se, abychom jako církev rozpoznali naléhavost a vážnost doby a aby každý konal svou část v získávání duší pro Boží království.
  5. Modlete se, aby byl každodenní modlitební seminář (Kongresové centrum pokoj 102) požehnaný a lidé byli inspirováni, aby porozuměli, v čem spočívá ta pravá moc ke změně naší církve i světa – MODLITBA. Modlete se také, aby účastníci byli schopni najít modlitební místnost v Almodome v setkávací místnosti F.
  6. Modlete se za podporu GK – zaměstnance, kteří pracují nyní v zákulisí na plánování a dopravě pro zasedání GK v San Antoniu.
  1. Modlete se za nadcházející evangelizační série, které bude mít v červnu v San Antoniu v Almodome Mark Finley a které povedou až k zasedání GK, aby se tak mnoho nových členů připojilo k víře.
  2. Modlete se za hojné vylití Ducha svatého na delegáty z oddělení sobotní školy a osobní služby (2), kteří přijedou z Marylandu, aby jim Bůh dal moudrost k rozhodnutím, které je třeba učinit.
  3. Modlete se za zvláštní vylití Ducha svatého na delegáty z oddělení vydavatelské činnosti (2), právě tak jako na delegáty z oddělení správcovství, kteří přijedou z Marylandu, aby jim Bůh dal moudrost k rozhodnutím, které je třeba učinit.
  4. Modlete se za mnohé iniciativy „Misie ve městech“, které se konají po celém světě, aby se tyto iniciativy ještě více rozhojnily!
počítadlo.abz.cz