67.Den – sobota, 30. května, 2015

Velké požadavky víry, větší pokora

Biblické verše k zamyšlení: Luk 17,5-10

Základní verš: „Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‚Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.’” (Luk 17,10)

Jednoho rána jsem se modlil: „Děkuji Ti, Otče, že jsi mi neudělil požehnání pro kazatelství ve větší míře!“ Nikdy bych si býval dokázal představit, že bych se modlil modlitbu, jako je tato. Bylo to v období deseti dnů, kdy jsem vedl telefonní hovory s mým nejbližším přítelem v kazatelské službě. Trávili jsme čas vroucími modlitbami za větší vylití Ducha svatého.

Jednoho rána jsem byl hluboce pohnut zjištěním, že si nejsem jistý, zda mohu žehnat s nebeskou mocí v mé kazatelské službě. I kdyby mi Bůh dal schopnost přitáhnout tisíce lidí k Němu, ztratil bych věčný život kvůli mojí vlastní pýše, která by mi ubrala na víře. Když jsem se poprvé začal modlit, myslel jsem si, že všechno, co potřebuji, je větší víra. Ale během dalších dnů mě Bůh začal usvědčovat, že co potřebuji ještě urgentněji, je větší skutečná pokora.

Když učedníci žádali Ježíše, aby posílil jejich víru (Luk 17,5), jeho odpověď byla překvapující. Ve verši 6 slibuje moc všem, kdo mají víru jako „hořčičné zrnko“. Ale to není odpověď na posílení víry. Namísto toho odpověď přichází ve formě znázornění služebníka pokorně sloužícímu svému pánovi, bez jakéhokoliv očekávání uznání.

Ježíš zakončuje uvedením tajemství pro zvýšení duchovní síly: „Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‚Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.’” (Luk 17,10) Neuvěřitelné! Je to ten způsob, jakým odpovídám, když Bůh žehná? Když je někdo uzdraven pomazáním? Když vidím, jak někdo zvítězil v Pánu? Vidím sebe samého jako neužitečného, bezcenného služebníka nebo jsem hrdý na to, co udělal Bůh?

Docházím k pochopení, že Bůh mi nemůže žehnat mocnými výsledky, po kterých zoufale toužím, dokud nemám vysokou úroveň pokory. Na druhou stranu, mám tendenci se nadutě chlubit úspěchem, který náleží Bohu samotnému.

Není pochyb o tom, že to učedníkům vzalo deset dnů opravdového zpytování srdce předtím, než byli naplněni mocí konat zázraky, o kterých se můžeme dočíst v knize Skutků. Děkuji Bohu za Jeho trpělivé čekání na mě, na to, že budu mít plně pokorné srdce předtím, než On vylije svoji sílu, po které tak zoufale toužím!

Ellen Whiteová píše: „Kdyby se starali o opravdovou pokoru, Pán by mohl udělat mnohem více pro svůj lid. Ale je jen několik těch, na koho lze vložit větší míru odpovědnosti nebo úspěchu bez obav z toho, že se stanou sebejistými a zapomenou na svoji závislost na Bohu. To je důvodem, proč při výběru nástrojů pro Jeho práci Pán pomíjí ty, kterých si svět cení jako velkých, talentovaných a výborných. Oni jsou často pyšní a sebevědomí. Cítí se kompetentní jednat bez Božích rad.“ (Patriarchové a proroci, s. 553-554)

Modlitba měnící srdce:

Drahý Otče v nebi, prosím, odpusť nám naši hluboce zakořeněnou pýchu. Pokud my čestně zhodnotíme naše pocity, musíme připustit, že často býváme motivováni v naší práci pro Tebe sobeckými ambicemi, ambicemi, které chceme, aby si jich lidé všimli a tleskali jim. To je špatně! Prosím, vymyj z nás touhu po naší vlastní slávě a zaplav nás nepřekonatelným pocitem bezcennosti. Děkuji Ti, že všechno, co potřebujeme, je pokora, a potom že budeš schopen vylít takovou moc, že země bude naplněna Tvojí slávou. Ať všechna sláva v našich životech tohoto dne a každého dne náleží Tobě! V Ježíšově vzácném jménu. Amen.

Napsal kazatel Zac Page

Modlitební Zaměření

„Nic, pouze křest Ducha svatého může přivést církev ke správnému postoji a připravit Boží lid na rychle se přibližující konflikt.“ (Manuscript Releases, sv. 4, s. 329)

  1. Modli se za zkušenost v horní místnosti pro návštěvníky setkání GC. Ano, obchodní záležitosti musí být vyřešeny, ale též modlitba by měla být znát v každé oblasti, že Bůh pracuje a je přítomný mezi svým lidem.
  2. Modli se, aby delegáti a návštěvníci (každý z nás) každodenně chodili s Kristem, a nedovolili, aby obchodní záležitosti ukrajovaly z našeho času stráveného s Bohem, zvláště během setkání GC, protože pokud přerušíme toto spojení, nebudeme mít sílu v dobách pokušení.
  3. Modli se, aby Bůh vedl a žehnal v rozhodnutích ve všech záležitostech programu, jak malých, tak velkých.
  4. Modli se, aby se nikdo nepokoušel měnit program nebo termíny setkávání, ale dovolil Duchu svatému působit na srdce a řídit události. Bůh může udělat práci, kterou si ani neumíme představit, jestliže se Mu plně vydáme!
  5. Modli se, aby hudba na setkání GC dělala čest Bohu a přitahovala lidi blíže k Ježíši, připravovala nás na čas nebeské bohoslužby, kdy budeme všichni shromážděni v sále v nebesích.
  6. Modli se za Boží požehnání pro setkání žen, a za speciální modlitební semináře, které budou nabízeny o přestávkách na setkání GC.
  7. Modli se, aby plocha se stánky ve shromažďovacím centru byla místem Boží speciální práce v srdcích a ukázala možnosti práce na internetu v misii a jejím rozšíření, které bude mít věčný vliv na milióny životů po celém světě.
  8. Modli se, aby byl Duch svatý vylit na delegáty z oddělení zdraví při GC (14), kteří přichází z Marylandu a celého světa, aby je Bůh uschopnil dělat dokonce ještě větší práci, když nás budou vést k lepšímu zdraví.
  9. Modli se, aby byl Duch svatý vylit na delegáty správní rady při GC (7), kteří přichází z Marylandu, aby měli ještě větší moudrost a Duch svatý je inspiroval při
  10. Modli se dnes za závěr evangelizačních sérií v Zimbabwe, kde je očekáváno přes 30.000 křtů. Elder Wilson a mnoho dalších tam kázalo posledních několik týdnů.
počítadlo.abz.cz