65.Den – Čtvrtek 28 květen 2015

Mám trám v mém vlastním oku?

Biblická pasáž pro meditaci: Matouš 7: 1-6

Klíčový verš: "A proč hledíš na smítko, které je v oku tvého bratra, ale trám, který je ve tvém vlastním oku nevidíš?" Matouš 7: 3,

Za ta léta, jsem čelil spoustě zkoušek a soužení, za které jsem často obviňoval druhé. Znovu a znovu jsem myslel na to, aby se pouze on nebo ona změnili. Nebo pokud by prostě dělali věci jinak, nebyli bychom v této těžké situaci.

Je to tak snadné ukazovat prstem na ostatní a ignorovat svoje vlastní charakterové vady a zápasy. Koneckonců, pokud budeme srovnávat sebe s ostatními, tak se obvykle nevidíme tak špatně, alespoň ne z našeho vlastního neobjektivního pohledu.

Nicméně, časem jsem si začal uvědomovat, že mnoho mých problémů nejsou všechno vina druhých. Ve skutečnosti, možná jsem byl částí tohoto problému. Možná jsem byl naplněn pýchou, zlostí, a neodpouštěním. Možná, že způsob, jak jsem mluvil, nebyl vždy řečen v lásce. Možná, že jsem byl pokrytec, ignoroval jsem trám v mém vlastním oku! Modlil jsem se za změnu u druhých, ale možná Bůh musil nejprve změnit mně.

Byla to těžká cesta, ale jak už jsem dospěl blíže k Ježíši, uznal jsem, že mám víc hříchů a nedostatků, než jsem kdy považoval za možné. Jakmile jsem žádal Boha, aby mi dal nové srdce, můj postoj k ostatním a pohled na život se pomalu měnil. Spíše než kritizovat a odsuzovat ty, s kterými nesouhlasím, jsem se začal modlit za ně. Spíše než opětované „kousání“ a souzení druhých, jsem požádal Boha, aby mě naučil, jak je milovat.

Ellen Whiteová píše: "Soudit svého bratra nebylo dáno žádnému člověku. "Nesuďte," říká Spasitel, "abyste nebyli souzeni; jakým soudem soudíte, budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. "Ten, kdo bere na sebe závazek soudit a kritizovat ostatní, stanovuje si sám sobě stejný stupeň soudu a kritiky. Ti, kteří jsou připraveni odsoudit své bratry, by udělali dobře, kdyby přezkoumaly svou vlastní práci a charakter. Takový přezkum, upřímně provedený, odhalí skutečnost, že i oni sami mají vady charakteru a že učinili vážné chyby v jejich práci. Pokud velký soudce by se měl zabývat lidmi, kteří se chtějí vypořádat se svými spolupracovníky, pak by ho považovali za krutého a nemilosrdného. "(Křesťanské vedení, str. 59).

Na druhé straně, "Když ti, kterým Bůh svěřil odpovědnost vedoucích, se jej obávají a třesou před Ním z důvodu odpovědnosti práce, když cítí svou vlastní nehodnost a hledají Pána v pokoře, když se očistí od všeho, co by se nelíbilo Jemu, když ho prosí, dokud nebudou vědět, že mají odpuštění a mír, pak se Bůh bude projevovat skrze ně. Poté jejich práce půjde kupředu s Jeho mocí "(Svědectví pro církev, sv. 6, str. 50, 51).

Takže spíše, než se zaměřit na nedostatky a vady druhých, pojďme prosit Boha, aby se odstranily trámy v našich vlastních očích. Zeptejme se ho na to, aby změnil naše srdce. Teprve pak může Jeho práce jít vpřed s mocí!

Výzva k modlitbě ze srdce:

Laskavý otče, modlíme se za tvoji církev a chceme, abys mocně zasáhl v každém z našich srdcí. Je snadné kritizovat se navzájem, a dokonce i naše vůdce, zvláště když nemyslí a nejednají tak, jak jsme my přesvědčeni, že by měli myslet. Ale místo toho, odsuzování a ukazování prsty, žádáme tě, aby jsi rozzářil světlo v našich srdcích. Ukaž nám, kde jsme dovolili, aby naše hříchy nás odloučili od tebe. Ukaž nám, kde jsme selhali. A pak nás změn tak abychom se mohli pohnout kupředu s Tvojí mocí a sílou, sdílet Tvoji lásku s celým světem. Chceme pokořit svá srdce před tvým trůnem dnes. V Ježíšově jménu, Amen.

By Kat Taylor

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme vám, abyste se modlili a našli si čas na čtení "Odebrání porušování: Zhodnocení srdce" dokument si můžete prohlédnout nebo stáhnout kliknutím zde v "Dokumenty" dokument: Odstranit přestoupení: Zhodnocení srdce

Extra citát:

"Charakter každého dělníka by měl být žárlivě střežen bratrskou službou. Bůh říká, "Nedotýkejte se mých pomazaných a neškoďte mým prorokům." [1 Paralipomenon 16:22.]

Láska a důvěra by měla být dodržována. Nedostatek této lásky a důvěry u jednoho služebníka, u dalších nezvyšuje štěstí, popř. nedostatek u ostatních, ale když chce být bratr nešťastný, bude nešťastný sám. Existuje větší moc v lásce, než byla kdy nalezena v kritice. Láska najde svou cestu přes překážky, zatímco kritizování může zavřít všechny cesty k duši“. (Služebníci evangelia, 1892, s. 95).

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

"Jestliže hledáme Boha skrze Ducha svatého, to se nám podaří, pokud v nás bude mírnost, pokorná mysl, vědomá závislost na Bohu prohloubená vylitím pozdního deště. Když se modlíme za požehnání ve víře, přijmeme jej, neboť Bůh to zaslíbil." Svědectví pro kazatele, str. 508

1. Modlete se, za to, jak Bůh zaslíbil vylití Ducha svatého, aby se konečně událo v naší generaci!

2. Modlete se, za to aby Bůh, mohl mocně pracovat v naší církvi, a to zejména v našich srdcích… neboť jsme Jeho církev, a ať začíná s námi!

3. Modlete se, aby delegáti byli duchovně připraveni přijít na zasedání GC a byli v souladu s Bohem a horlivě hledali Jeho vůli pro rozhodnutí, které budou potřebovat učinit.

4. Modlete se, aby Bůh vyvolil na místa vůdce, které On chce mít ve všech volbách po celém světě na GC a na setkáních koncem roku atd. (Mnoho vůdců odchází do důchodu!)

5. Modlete se, aby ti, kteří opouštějí vedoucí pozice, mohli odejít slušně, a ti, kteří vstupují na nové vedoucí pozice, dělali svoji práci pokorně, a poznali, že oni nemohou dělat samy o sobě nic, ale pouze skrze Boží moc!

6. Modlete se za jasnost myšlení a zacílení delegátů při důležitých jednáních a rozhodováních.

7. Modlete se za více času stráveného při studiu Bible a na modlitbách u našich vedoucích v církvi a za laiky, tak aby Bůh zcela řídil církev, podle jeho vůle.

8. Modlete se za Ducha svatého, aby byl vylit na komunikační delegáty GC (3) pocházejících z Marylandu, aby připravili svá srdce pro nadcházející zasedání.

9. Modlete se za vylití Ducha svatého na delegáty oddělení vzdělávání GC (5), kteří pochází z Marylandu, a kteří připravují svá srdce pro nadcházející zasedání.

10. Modlete se za větší podporu a zájem ze strany všech členů církve a administrátorů v tom, aby zachovali vzdělávání adventistů sedmého dne v čisté formě na našich školách.

počítadlo.abz.cz