64.Den – středa, 27. května, 2015

Volání pro pokorné hledající srdce

Biblický verš k zamyšlení: 2. Paralipomenon 7,12-18

Základní verš: „…a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.” (2. Paralipomenon 7,14)

Cítím silnou touhu, že na tomto setkání (nadcházející setkání Generální konference) bychom měli mít ten opravdový vztah s Bohem. Můžeme mít velké ambice, všechny ambice, které jen můžeme mít, můžeme dělat všechny různé aktivity, které se nám zdají důležité, abychom je dělali, ale pokud nejsme blízko našemu Spasiteli, pokud se u nás osobně neprojevuje Jeho síla a milost, můžeme si být jisti, že bychom měli opustit toto místo s myšlenkami, že jsme neměli příliš pěkné setkání.

Spočívá na nás osobně rozhodnutí, co by nám toto setkání mělo dát. Při posledním setkání, kdy jsem navštívil Generální konferenci, jsme si všichni dělali zápisky, a na tomto setkání bychom měli pokračovat v dělání našeho záznamu. V každé době, kdy se společně setkáme, jsou Boží andělé přítomni. Zlí andělé jsou ale zde také.

Pokud bychom popřeli naše povinnosti, pokud bychom přišli na takovéto setkání s Bohem nepřipraveni, nepřipraveni Ho uctívat v duchu a pravdě a v kráse svatosti, pokořme již na začátku setkání naše srdce před Bohem a dejme pryč všechno, co stojí mezi naší duší a jím.

Cítím intenzivní touhu, že by to mělo být setkání, kde kraluje Bůh. Je to důležitý čas, velmi důležitý čas. Je mnoho práce, co je třeba udělat. Ale zda setkání bude úspěšné, závisí na nás osobně. Během setkání můžeme vytvořit nebeskou atmosféru. Můžeme pro nás vytvořit nebe nebo peklo, jak jen si vybereme.

Na tomto setkání mají být učiněna slavnostní a důležitá rozhodnutí, a Bůh chce po každém z nás, aby setrvával v tom správném vztahu k Němu. Chce po nás, abychom udělali velký kus práce tím, že se budeme více modlit a velký kus práce tím, že budeme méně mluvit. Chce po nás, abychom nechali okna duše otevřená nebesům. Práh nebes je zaplaven světlem Boží slávy a Bůh nechá toto světlo svítit do srdcí každého, kdo na tomto setkání setrvá v opravdovém vztahu s Ním.

Bůh po nás žádá, abychom zůstali v pozici, kde na nás může dýchat Ducha svatého, kde může Kristus přebývat v srdci. Žádá po nás, abychom na začátku setkání opustili všemožné spory, nedorozumění, neshody, reptání, které si neseme. Co potřebujeme je větší část Krista a žádnou část nás samých. Spasitel říká: „Beze mě nemůžete nic činit.“

Uchopme velké a bohaté poklady, které pro nás Bůh má. Bůh je ochotný dělat pro nás velké věci. Ale my si s sebou neseme takový náklad deformace, že nemáme žádné místo pro Spasitele. On nemůže sedět na trůnu srdce, protože tam pro Něho není místo. Udělejme Mu místo.

On tluče, tluče na tvé srdce. Otevři dveře a nech Ho vejít dovnitř. Vyprázdni srdce od veškeré sobeckosti, správným životem, správným stravováním, správným myšlením. Posaď Spasitele na trůn svého srdce. Se svojí dlouhou lidskou rukou On obejme lidstvo, zatímco se svou božskou rukou se chopí trůnu Nekonečného.

Hladovím po Božím duchu. Vy také, bratři? Moje duše po něm touží. Ať nám Pán pomůže kráčet k místu v nebesích.

Napsala Ellen Whiteová

(Tato zpráva je vyňata z vyjádření Ellen G. Whiteové dne 28. března 1901, v Battle Creeku, Michigan, které pronesla ke shromáždění vedoucích redaktorů. Jak paní Whiteová mluvila, tak se její duše obracela od tohoto malého setkání na dosah k setkání Generální konference, které mělo začít o několik dní později, 2. dubna 1901. Bylo to takové setkání, které ji později zarmoutilo kvůli tomu „co by mohlo být“, kdyby delegáti usilovali o okamžité působení Ducha svatého. Převzato z rukopisu 29, 1901, Sermons and Talks, sv. 2, s. 151-155. Pro čtení této zprávy v plném znění klikněte zde v Dokumentu - Výzva k přípravě srdce pro obdržení Ducha svatého.)

Modlitební Zaměření

„Ve všech našich radách, ve všech našich plánech k vyvýšení Jeho věci, směřované k budování Jeho království, Bůh touží, abychom se plně spoléhali na Jeho moc, abychom si uvědomovali, že to je nepostradatelné k dosáhnutí úspěchu. Jak můžeme dělat čest Bohu, jak můžeme obhajovat Jeho Slovo, pokud se dostatečně nemodlíme a nežádáme Ho, aby projevil svoji sílu namísto zahynutí.“ (RH, 23. srpna, 1892, par. 7)

  1. Modli se, aby se to, co se mělo stát v naší církvi v roce 1901, se stalo v této generaci, a aby byl Duch svatý vylit a uschopnil nás pokořit naše srdce, udělat špatné správným, a dokončit Jeho práci s mocí.
  2. Modli se, abychom zakusili „zkušenost v horní místnosti“, jako učedníci o Letnicích, a abychom byli zmocněni a vybaveni pro zasáhnutí celého světa pro Krista, jak byli oni.
  3. Modli se, aby byli mluvčí připraveni na posvěcení /pomazání/ Duchem svatým, a aby byla srdce návštěvníků připravena slyšet tuto zprávu.
  4. Modli se, aby delegáti a vedoucí měli čas ke společné modlitbě, a také pro návštěvu modlitební místnosti v Alamodome, shromažďovací místnost F.
  5. Modli se, aby mladí, náctiletí, junioři, žáci základní školy, mateřské školy, aby hlavním tématem setkání bylo oživení zkušenosti pro naše mladé lidi. A aby Bůh pomohl věci připravit.
  6. Modli se za vylití Ducha svatého na delegáta Adventistického kaplanského oddělení GC (1), jelikož on plánuje a připravuje se navštívit setkání GC.
  7. Modli se za speciální vylití Ducha svatého na delegáty Oddělení dětí při GC (2), kteří pochází z Marylandu, jelikož plánují a připravují se na setkání GC.
  8. Modli se za celosvětovou jednotu v každém sboru a za jednotnost založenou na úctě k Božímu Slovu, na pokorné modlitbě, a na moci Ducha svatého.
  9. Modli se za zvýšenou účast a za závazky v evangelizačním záběru uskutečňovaném všemi institucemi církve, pokud ve sboru podporují probíhající misii.
  10. Modli se za velkou evangelizační kampaň, za kterou se Elder Wilson a stovky dalších právě teď modlí z několika různých oblastí naskrz Zimbabwe.
počítadlo.abz.cz