63.Den – úterý, 26. května 2015

Den, kdy jsem veřejně připustila moje selhání

Biblické verše k zamyšlení: Jakub 5,13-18

Základní verš„Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.” (Jakub 5,16)

Nikdy nezapomenu na období před několika lety, kdy, když jsem se připravovala na vedení modlitební chvíle pro velkou událost, mě obvinil Duch svatý z některých věcí v mém životě, které si s Bohem potřebuji urovnat. Ohromilo mě rozpoznáním hříchů, které jsem dávala stranou, tak jsem to ráno poklekla na kolena na podlahu motelového pokoje a pozvedla jsem hlas k Bohu: „Ó, Pane, jak dnes mohu jít před tvůj lid a vést je v modlitební chvíli a v hledání Tebe, když určité věci v mém životě nejsou takové, jaké by měly být?“

Plakala jsem a modlila jsem se několik minut, poté jsem se rozhodla požádat jednoho mého blízkého spolupracovníka, aby vedl modlitební, jelikož jsem se samozřejmě necítila hodna je vést. Jenomže když jsem vstala, že zavolám spolupracovníkovi a požádám ho o pomoc, Duch svatý opět začal promlouvat k mému srdci.

„Melody, Bůh nehledá dokonalé jedince, kteří mají ve svém životě všechno v pořádku. On hledá poddané jedince. Osoby, které se pokoří tak, aby je On mohl použít. Je nutné, abys vedla modlitební chvíli, potřebuješ se podělit před shromážděním s tím, o čem jsem tě toto ráno přesvědčil. Opravdově si uvědom, jak jsi pochybila! Pamatuj, že přicházíš k Božímu trůnu proto, že potřebuješ, aby Tě zachránil a pomohl Ti dát si život do pořádku. Pokud lidé otálejí přijít, dokud si život nedají do pořádku, nikdy nepřijdou. Poděl se o to s lidmi. Předlož je (společně s tebou) k Božímu trůnu, jak ses snažila opustit všechen hřích a dělat kompromisy.“

Bezprostředně poté jsem začala namítat: „Jak opustit hřích! To nemohu udělat, Pane! Co si všichni pomyslí, když to uvidí, že já, vedoucí, jsem Ti nedělala v životě takovou čest, jaká Ti náleží? Jak mohu jít před lidi a dělit se s nimi o to, že se cítím zahanbeně stát před nimi a vést je v této modlitební chvíli?“

Pak jsem opět pocítila, jak se Duch svatý dotkl mého srdce. „Není to o tvé hodnotě. Je to o Kristově hodnotě. Ale jestliže On je ochoten pomáhat, musíš se nejdříve sama pokořit.“

Ach, jak jsem toho rána nechtěla poslechnout našeptávání Ducha! Pokud bych mohla běžet pryč jako Jonáš, nebo se zamknout v motelovém pokoji, udělala bych to. Ale s tak silným obviněním mého srdce Duchem svatým jsem věděla, co musím udělat.

S třesením a slzami v očích jsem šla toho rána před shromáždění a podělila jsem se o to, jak mě Pán obvinil v oblasti mého života, kde jsem nežila v plné poslušnosti vůči Němu. (Bylo to v placení desátků a darů – peněžní prostředky byly malé, několik měsíců jsem Boha olupovala o to, co patřilo Jemu. Viz Malachiáš 3,8.) Řekla jsem ve shromáždění, že od té doby, co mi Bůh dal znát tento hřích, uvědomila jsem si, že už nemám šanci to dát do pořádku, a že jsem toho rána nechtěla vstát a vést modlitební chvíli.

Plná místnost, stovky lidí, byli úplně potichu a každý poslouchal.

Ačkoliv to moji pýchu hluboce zranilo, pokračovala jsem v tom, co mi Pán položil na srdce v této i jiných oblastech. Pak jsem vyzvala shromáždění přijít dopředu, aby se ke mně připojili s tím, že chtějí odložit hříchy (osobně se zříci hříchů a zříci se jako společenství těch hříchů, za které jsme vinni jako církev).

Tento den v publiku mnoho lidí plakalo a prosili Boha o odpuštění v těch oblastech, kde dělali kompromisy, že vůbec dovolili, aby se vplížily do jejich životů. Byla to silná modlitební chvíle, a Duch svatý opravdově sestoupil na nás všechny.

Poté mi několik lidí řeklo, že to bylo právě v době, kdy potřebovali být usvědčeni z toho, že dělají své vlastní hříchy správnými. Jeden muž mi dokonce řekl, že přišel s tvrdým srdcem skepticismu a pochybování, ale když mě viděl čestně se dělit s mojí nedokonalostí a potřebou Spasitele, ten den byl přesvědčen o své potřebě a rozhodl se dát své srdce Pánu. „Nikdy jsem neviděl lidi na pódiu být tak upřímnými, jako jsi byla dnes ty, Melody,“ řekl mi. „Vždy se mi zdálo, že je to při náboženských událostech jen taková podívaná. Ale ty jsi mi dnes ukázala, že Bůh je opravdový, protože jsem viděl, jak tě obviňoval a měnil tvůj život. Děkuji ti,“ řekl s kolísavým hlasem, když mě objal.

Jakub 5,16 říká: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.”

Samozřejmě nebylo nutné, abych se ten den veřejně podělila o moje pochybení. (Mít věci s Bohem urovnané je to, co potřebujeme nejvíce.). Ale od té doby, co mě Duch svatý přesvědčil tak konat, jsem věděla, že musím poslouchat. A Ellen Whiteová píše, že někdy potřebujeme vyznat naše hříchy veřejně, nejen kvůli nám, ale také kvůli těm, co naslouchají, na svědectví a jako příklad. V mém případě nejenom, že jsem se naučila lekci, na kterou nikdy nezapomenu, ale posloužilo to také k vedení druhých, aby odložili kompromisy, které dovolovali ve svých životech. A to je to, co musíme udělat, pokud chceme, aby byl Duch svatý vylit. Otázkou zůstává, komu přenecháme vedení na této cestě. Pokoříš svoje srdce? Dovolíš Pánu, aby TĚ použil?

Modlitba měnící srdce:

Drahý Pane, není jednoduché připustit, že jsme udělali něco špatně, zejména před druhými. Je mnohem snadnější poukázat na to, že druzí dělají něco špatně. Ale pomoz mi rozpoznat, že být čestná před Tebou a před lidmi je důležitější než si zachovat úctyhodnou tvář. Nechci, aby cokoliv stálo mezi mnou a Tebou, a nechci, aby cokoliv bránilo vylití Ducha svatého na naši církev, tak prosím očisti dnes moje srdce. Ukaž mi cestu, po které mě chceš vést. A pomoz mi pokořit se před Tvým trůnem a před mými bratry a sestrami, aby svět mohl vidět živoucí důkaz Tvé milosti, soucitu, odpuštění a lásky.

 

Napsala Melody Mason

Citát: „Neexistuje nic, čeho se Satan bojí tolik, jako toho, když Boží lid napraví svoji cestu odstraněním každé překážky tak, aby Pán mohl vylít svého Ducha svatého na chřadnoucí církev… Pozdní déšť přijde, a Boží požehnání naplní každou duši, jež bude očištěna od každé poskvrny. Dnes je naším úkolem poddat naše duše Kristu, abychom stáli pevně v době oživení v přítomnosti Pána – pevně pro přijetí křtu Duchem svatým.“ (Poslední události, s. 192-193)

MODLITEBNÍ CÍLE:

„Není zde žádné nebezpečí, že by Pán nevyslyšel modlitby svého lidu. Nebezpečím je, že pokušením a zkouškami jsou zastrašeni a nesetrvávají v modlitbě.“ (Kristova podobenství, s. 175)

  1. Modli se, aby byl Duch svatý v následujících měsících vylit na naši církev takovým mocným způsobem, že budou pokořovat srdce, dojde k lítosti a smíření mezi námi a lidmi tak, abychom se mohli pohybovat vpřed s mocí a dokončit práci.
  2. Modli se za delegáty a vedoucí naší celosvětové církve, aby pokorně čekali na Boha a s dychtivostí hledali Jeho vůli, jako odpověď na rozhodnutí, které je třeba, aby bylo uděláno.
  3. Modli se, aby nadcházející setkání Generální konference byly zvratným zlomem v historii naší církve.
  4. Modli se, aby se téma „Povstaň! Zaskvěj se! Ježíš přichází!“ stalo významné v našich osobních životech, když hledáme způsoby, jak zvěstovat trojandělské poselství ze Zjevení 14.
  5. Modli se, aby Bůh naplnil Alamodome svojí přítomností, a aby lidé, kteří vejdou do dveří, pocítili vliv a moc Ducha svatého.
  6. Modli se, aby delegáti a návštěvníci GC hledali příležitosti k modlitbě mezi sebou i za druhé během setkání.
  7. Modli se, aby delegáti a návštěvníci GC hledali příležitosti, jak svědčit a modlit se s pracovníky nepatřícími do SDA a s personálem sloužícím během setkáních, a aby Bůh využil tyto možnosti kontaktu k přivedení mnoha lidí k pravdě.
  8. Modli se za speciální vylití Ducha svatého na delegáty z oddělení pokladny Generální konference (8), kteří přišli z Marylandu, a duchovně se připravují na setkání GC.
  9. Modli se za Ducha svatého a požehnání na tajemníky Generální konference (7), kteří pochází z různých oblastí v Marylandu, a duchovně se připravují na setkání GC.
  10. Modli se za osobní a pokračující důraz církve na každodenní čtení a následování Biblických pravd skrze „Oživeni Jeho Slovem,“ stejně jako nadcházejícím „Věřte Jeho prorokům“.
počítadlo.abz.cz