62.Den – pondělí, 25. květen 2015

Nejvíce pokorná práce

Biblický text k přemýšlení: Lukáš 10, 39-42

Klíčový verš: „jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat.“ Lukáš 10,42

Často se mračíme nad skutečností, že Marie nedokázala přestat s tím, co dělala, aby strávila kvalitní čas u Ježíšových nohou, ale co my dnes? Proč je pro nás tak těžké přestat pracovat a vzít si nějaký čas k modlitbě uprostřed hektického dne?

Věřím, že to je protože, vzít si a vyhradit si nějaký čas během dne k modlitbě, je neuvěřitelně ponižující. Přemýšlejte o tom. Čím víc toho během dne dokážeme, tím víc lidí nás bude shledávat jako úspěšné. Ale když trávíme čas v tajné modlitbě, neví o tom nikdo. Nejen, že zcela závisíme na Bohu v tom, aby vše fungovalo, zatímco se my modlíme, a v zákulisí odevzdáváme svá břemena Jemu, ale ztrácíme také příležitost být viděni druhými při tom, co děláme.

Tyto myšlenky se mohou jevit jako omezené a sobecké, ale jak často jednáme na základech, které mají takovéto svůj prospěch hledající motivy?

Přirozeně, svět preferuje talent, dovednost, výkon, energii, a tak těmto, s těmito očividnými přednostmi je tleskáno a jsou vybíráni do odpovědných pozic, dokonce i ve vedení církve. Ale jaké muže a jaké ženy je dnes nejvíce zapotřebí v Božím díle? Jsou to pokorní muži a pokorné ženy, kteří nejen o moci modlitby mluví, ale kteří si vážně umí vzít čas na modlitbu.

Jenom pouvažujme o těch, koho Bůh použil k vykonání největšího díla Biblické doby.

Mojžíš trávil dny a noci v modlitbě, a pak vyvedl miliony z otroctví. Daniel, vysoce postavený kancléř babylonského krále, odcházel do svého domu a pokoje třikrát denně, aby se modlil, a jako výsledek bylo povýšení do ještě vyššího postavení po tom, co zázračně přežil lví jámu. Ale příběhy zde nekončí. Přemýšlejme o těchto: Jozue přikázal slunci, aby se zastavilo, a slunce ho poslechlo. Ester odvážně zachránila lid. Král David, Petr, Pavel, Ježíš, a další bibličtí vůdci, kteří se pokořovali ve své každodenní modlitbě – a seznam pokračuje a pokračuje!

K tomu se vztahuje i to, co píše Ellen Whiteová: „Jak často obstáli proti moci celého světa ti, kdo důvěřovali slovu Božímu, třebas sami byli naprosto bezmocní!“ (Výchova/Education 159/254) Jak to dokázali? Díky síle důležitého času, stráveného v modlitbě!

O Martinu Lutherovi, vůdci protestantské reformace, tvrdíme: „Ze skryté modlitby vyšla síla, která otřásla světem za Velké reformace.“ Ve skutečnosti, v čase, kdy byl Martin Luther pod největším tlakem a musel se bránit, je napsáno, že: „neminul den, kdy by Luther nevěnoval minimálně tři hodiny modlitbě a byly to právě hodiny nejpříhodnější ke studiu.“ (GC 210)

Klíčem k úspěchu Martina Luthera, který stále hýbe naším světem i skoro o 500 let později, bylo odejít stranou, aby byl mnohem lépe ve spojení s jedinou Silou, schopnou přinést skutečnou reformaci a změnu.

„V lidských očích lidé, kteří jsou soběstační, možná vypadají, že hýbou světem; ale v očích Božích pokorní zápasníci hýbou nebem. Zástupy Boží mají zalíbení v pokorném, modlícím se člověku, který netouží učinit krok bez toho, aby předem v modlitbě přišel do přítomnosti Boží poradit se s Všemohoucím.“ (Review and Herald, 4. 7. 1893, odst. 7)

Opravdové udělání si času k modlitbě a k posezení u Ježíšových nohou, ve kterém bychom mohli být jinak zaměstnáni plněním něčeho důležitého, si vyžaduje velkou pokoru. Ale když se pokoříme a uděláme si čas pro modlitbu, zjistíme, že Bůh bude pracovat pro nás a v krátkém čase učiní to, co by nám mohlo trvat roky, než bychom to učinili ve své vlastní síle.

VÝZVA K MODLITBĚ ZE SRDCE

Milý nebeský Otče, odpusť nám, že jsme tak pyšní a soběstační v tom, co děláme a v modlitbě. Odpusť nám, že ceníme více uznání, než požehnání Ducha Svatého k posunutí Tvého díla vpřed. Prosíme, dej růst naší víře ve Tvou ochotu odpovědět, a učiň mocnou reformaci v odpověď na naše modlitby. My Tě jako církev zoufale potřebujeme. Potřebujeme Tě, abys nám pomohl pokořit naše srdce, abys nás mohl oslavit ve Tvém čase. Prosíme, buď oslaven v našich životech, milý Ježíši, když my, Tvůj lid, voláme k Tobě a pokořujeme se v modlitbách. V Ježíšově jménu se modlíme, Amen.

Zac Page

Modlitebni Zaměření

„Viděla jsem, že silou dítek Božích je v jejich pokoře. Tehdy když jsou malí ve svých vlastních očích, bude Ježíš jejich silou a spravedlností; a Bůh bude žehnat jejich práci” Gospel Workers, p. 365

1.      Modlete se, aby byl Duch Svatý na nadcházejícím zasedání Generální Konference vylit tak hojně, že bude všem evidentní, že toto je Boží církev a On vše řídí.

2.      Modlete se, aby nešlo na tomto zasedání GK jen o sejití a jednání, ale aby to byl čas duchovního oživení, které občerství srdce všech účastníků.

3.      Modlete se, aby každý z delegátů znovu zažil svoji „první lásku“ a byli vyzváni během tohoto zasedání k tomu kráčet s Kristem hlubší cestou.

4.      Modlete se, aby lidé v každý den po skončení programu namísto hovoření o obchodních záležitostech a vyjadřování svého nesouhlasu, chválili Boha za to, jak pracuje a za to, co činí v jejich vlastních srdcích a životech.

5.      Modlete se za mládež, kteří budou přítomni na setkání GK, aby mohli vidět Ježíše, kterého budou zrcadleného životech našich vedoucích, a mohli zatoužit víc znát a milovat Ježíše.

6.      Modlete se, aby Bůh vedl všechny výbory, porady, atd. 

7.      Modlete se, aby Duch Svatý vedl rozhovory a rozhodnutí takovým způsobem, že bude církev posilněná a více sjednocená stáním na biblické pravdě.

8.      Modlete se za vylití Ducha Svatého na delegáty prezidenta (11), kteří přijdou z ústředí GK v Marylandu, a aby jim Bůh dal božskou moudrost pro to, jak vést církev během zasedání.

9.      Modlete se za vylití Ducha Svatého na delegáty tajemníka (9), kteří přijdou z ústředí GK v Marylandu, aby jim Bůh dal zvláštní moudrost a požehnání během zasedání.

10.  Modlete se za místní kazatele a členy církve, aby na ně sestoupil Duch Svatý a zmocnil je k jejich úkolům.

počítadlo.abz.cz