61. Den – NEDĚLE 24. května 2015

Nové téma pro dalších 10 dní: Pokora a odpuštění

Biblický text k zamyšlení: Jakub 4,7-12

Klíčový verš: „Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.” Jakub 4,10

V roce 1901 se církev adventistů sedmého dne začala rychle rozrůstat. S tím, jak dílo postupovalo kupředu, se děly velké věci na mnoha místech. Avšak scházela jediná věc. Kdyby zažili tuto jednu věc, přinesla by s sebou všechna ostatní požehnání, a dílo by bylo dokončeno.

Když Ellen Whiteová mluvila o tomto nedostatku, smutně popsala vidění, které dostala:

Jistého dne v poledne jsem psala o tom, co mohlo být vykonáno při posledním zasedání Generální konference, kdyby se mužové na zodpovědných místech řídili radou a cestou Boží. Ti, kteří měli veliké světlo, nechodili v něm. Shromáždění skončilo a změna nenastala. Lidé se nepokořili před Pánem, jak to měli učinit a neobdrželi Svatého Ducha.

Psala jsem, dokud jsem neupadla do bezvědomí a zdálo se mi, že jsem svědkem scény v Battle Creeku.

Byli jsme shromážděni v posluchárně Tabernacle. Po modlitbě jsme si zazpívali a znovu se pomodlili. Pána jsme prosili se vší opravdovostí. Shromáždění se vyznačovalo přítomností Svatého Ducha. Jeho působení proniklo hlouběji a někteří z přítomných hlasitě plakali.

Jeden z přítomných se postavil z pokleku a řekl, že v minulosti nežil v souladu s některými jednotlivci a že k nim necítil žádnou lásku, že nyní se však vidí, jakým skutečně je. S velikou vážností opakoval poselství k laodicejskému sboru: "Nebo pravíš: Bohatý jsem a zbohatl jsem a žádného nepotřebuji." Řekl: "Ve své soběstačnosti jsem právě toto cítil". "A nevíš, že jsi bídný a mizerný, i chudý, i slepý i nahý.“ Nyní vidím, že toto je můj stav. Oči se mi otevřely. Můj duch byl tvrdý a nespravedlivý Pokládal jsem se za spravedlivého, avšak mé srdce je zdrceno a vidím svou potřebu vzácné rady Toho, který mne důkladně prozkoumal. Ó, jak vzácná, slitovná a láskyplná jsou slova: 'Radímť, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý a roucho bílé, abys oblečen byl a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl." Zj 3, 17-18.

Ten, který promluvil, obrátil se k modlícím a řekl: „Musíme něco udělat. Musíme vyznat své hříchy, pokořit svá srdce před Bohem.“ Učinil srdcervoucí vyznání a pak přistoupil k několika bratřím, k jednomu po druhém, podal jim ruku a prosil je o odpuštění. Ti, k nimž promluvil, povstali a žádali odpuštění a objali se v pláči. Duch vyznání pronikl celé shromáždění. Bylo to letniční údobí. Bůh byl oslavován dlouho do noci, až do časného rána se v tom pokračovalo.

Následující slova byla často opakována se vší srozumitelností: „Já, kteréžkoli miluji kárám a tresci; rozhorliž se tedy a čiň pokání. Aj, stojím u dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dvéře, vejdu k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou.“ Zj 3,19-20.

Nikdo nebyl natolik pyšný, aby neučinil upřímné vyznání a vedli to vlivní jednotlivci, kteří však před tím nikdy neměli odvahu vyznat své hříchy.

Byla zde taková radost, jakou nikdy před tím nebylo vidět v Tabernacle.

Pak jsem získala vědomí a na chvíli jsem si nedovedla uvědomit, kde jsem. Pero jsem stále držela v ruce. Slyšela jsem hlas, mluvící ke mně: „Toto se mělo stát. Pán to očekával od svého lidu. Celá nebesa čekala, že budou moci projevit milost.“ Myslela jsem na to, kde jsme mohli být, kdyby bylo učiněno důkladné dílo na posledním zasedání Generální konference a sevřela mne úzkost a zklamání, když jsem si uvědomila, že to, co jsem viděla, nebyla skutečnost. (Svědectví pro církev, sv. 8, str. 104-106; 8T 104-106)

„To, co mohlo být“ se nemohlo stát v roce 1901, ale mohlo by se stát dnes!

Bible nám říká: „…přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.“ (Jakub 4,8-10)

Téma pro následujících deset dní je „Pokora a odpuštění“. Když se budete s námi modlit během dalších deseti dnů, prosíme, abyste především zkoumali svá srdce a ptali se Boha, jestli je ve vašem životě nějaká oblast, kde vám pýcha brání napravit křivdy – možná s některým členem rodiny, nebo dokonce s kolegou ve službě. Pokud vám něco ukáže, napravte to. Ať nic nebrání vylití Jeho Ducha na váš život!

Melody Mason

Koordinátorka, 100 dní modliteb, General Conference Ministerial Association

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ - napsal  Ted N.C. Wilson

„a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ 2. Par. 7,14

1.      Modlete se za seslání pozdního deště Ducha svatého na zasedání Generální konference 2015, aby to, „co se mohlo být, se stalo“.

2.      Modlete se za celosvětovou jednotu v každém sboru a za entitu založenou na respektu k Božímu Slovu, pokorné modlitbě, a moci Ducha svatého.

3.      Modlete se za pokoru v našich životech, abychom se sjednotili v našem odevzdání se Božímu vedení a za postup církve v přijímání obecně odsouhlasených rozhodnutí.

4.      Modlete se o ducha upřímné pokory a tichosti, aby se Kristovo chování projevovalo v našich prezentacích a diskuzích s láskou a respektem k těm, kdo mohou mít odlišné názory.

5.      Modlete se za celkové dynamické porozumění a duchovní nadšení pro poslání církve, které nahradí všechna ostatní témata diskuzí na zasedání Generální konference.

6.      Modlete se, aby Bůh přivedl do vedení zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí pro budoucí období, kteří poskytnou Kristo-centrické vedení, když bude Jeho církev naplňovat nebem svěřené poselství světu.

7.      Modlete se, aby se trávilo více času studiem Bible a modlitbami, což umožní Bohu vést plně Svůj lid podle Své vůle, a nikoli naší vůle. Toto dovolí, aby moc Ducha svatého působila a zvrátila trendy světskosti, které ohrožují Boží církev.

8.      Modlete se za srdečnou vděčnost a plné přijetí spisů Ducha proroctví, jako vhodných pro použití v dnešní době a aby vedení církve a členové pravidelně četli tyto podklady.

9.      Modlete se za úplné porozumění a používání Komplexní zdravotní služby („lékařské misijní dílo“), za umožnění všem členům církve uspokojovat lidské potřeby a následování Kristovy služby druhým.

10.  Modlete se, aby každý člen církve cítil povinnost získávat duše a uvědomil si, že nebe vyžaduje od každého, aby následoval v Kristových stopách a sdílel svou víru.

počítadlo.abz.cz