60. den – Sobota, 23. květen 2015

Nechtěje, aby někdo zahynul!

Biblický text k zamyšlení: 2.Pt 3,1-13

Klíčový verš: “Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.” 2.Pt 3,9

“Proč, Bože?” Křičel jsem na modlitbě, když jsem klečel vedle své postele. Byl to těžký týden. Byl jsem už unavený ze vší té emocionální a fyzické bolesti, kterou jsem viděl všude kolem sebe. “Proč prostě nemůžeš všemu tomu utrpení učinit konec a přijít a vzít nás do nebe dnes večer?”

Když jsem klečel u své postele, měl jsem pocit, že těch břemen, které nosím, je příliš mnoho, když tu jsem náhle pocítil, jak mi Bůh ukazuje, jak neuvěřitelně sobecká byla moje modlitba. Bylo to, jako by se mě Bůh ptal: “Uvědomuješ si, jak velkou bolestí procházím, Zaku, jak moc to zraňuje moje srdce, když důvěrně znám a vím o všem tom utrpení, břemenech a bolestech 7 miliard lidí na této planetě? Uvědomuješ si, že každý den, o který prodlužuji svůj příchod, mi způsobuje utrpení větší než cokoliv, co si dokážeš představit.

Když jsem uvažoval nad těmito věcmi, moje myšlenky se stočily k mé ženě a k tomu, jak moc to zraňuje moje srdce, když má bolesti nebo je nemocná. Raději bych byl tím, kdo trpí, než sledoval, jak trpí každý den. Prožívám to tímto způsobem, protože ji znám lépe a miluji ji více než jakoukoliv lidskou bytost. Jen pomyslet na to, že Bůh zná a miluje každou lidskou bytost mnohem více, než já miluji svou drahou ženu Leu!

Jen pomyslete: On zná a trpí s každým hladovějícím dítětem, s každým otrokem sexu, s každým sirotkem, s každou obětí války, rakoviny, zneužívání či deprese. Proč to neukončí? Proč je tak trpělivý a trpí tak dlouho s tímto zkaženým světem? Je to proto, že tu je alespoň jedna vzácná duše, o které ví, že kdyby jí dal příležitost, činila by pokání a vybrala by si věčný život s Ním. A On nechce, aby dokonce jen jedna osoba zahynula, která mohla být zachráněna. (2.Pt 3,9).

“Náš svět je obrovskou nemocnicí a nepředstavitelným jevištěm bídy, o kterém neradi přemýšlíme. Kdybychom si plně uvědomili hrůzu reality života v hříchu, nedokázali bychom to unést. Bůh ale toto vše cítí a prožívá. Dal svého milovaného Syna, aby zničil hřích I s jeho následky. A povolal nás, abychom s ním spolupracovali na ukončení této hrozné tragédie. “A toto evangelium o království bude kázáno po celém světe na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.” (Mt 24,14)” (Výchova, str. 156, A-O 2007; Education, p. 263).

Máme příležitost zmírnit bolest v Božím srdci. Budeme teď jednat? Dovolíme mu, aby nás použil k urychlení toho dne, kdy konečně ukončí všechno to utrpení?

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý Otče v nebesích, děkujeme Ti za to, že jsi vydržel další den nepředstavitelné bolesti, aby další lidé mohli být zachráněni, neboť kdybych “Já” byl ten jeden, který se stále honí bez cíle, doufal bych, že pozdržíš nebe o pár dní déle, jen kvůli mě, abych s Tebou mohl věčně žít. Odpusť nám jako církvi ten tak sobecký a lhostejný způsob života, kdy nepřemýšlíme nad těmi, kteří kolem nás hynou v hříchu. Nalož na nás to břemeno touhy vidět ztracené, jak přicházejí k zachraňujícímu poznání Ježíše Krista. Prosím naplň nás Tvým Duchem svatým, abychom mohli být Tvými svědky. Prosím zmocni nás k urychlení dne Tvého příchodu! Milujeme Tě a chceme udělat vše možné, abychom zmírnili bolest ve Tvém nekonečném srdci plném lásky! V Ježíšově jménu, amen.

Zac Page

(Zac je kazatelem ve sboru CASD v Templeton Hills, v Templeton, v Kalifornii. On a jeho žena Lea jsou spolu 7 let a mluví na setkáních zaměřených na oživení a modlitbu. Jeho životní příběh si můžete přečíst v prvních 10 dnech modliteb.)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Když Duch svatý sestoupil v den Letnic, bylo to jako by se řítil mocný vichr. Nebyl dán v malém množství; neboť naplnil celé to místo, kde učedníci seděli. Tak bude dán i nám, až naše srdce budou připravena jej přijmout.” The Review and Herald, June 10, 1902

  1. Modlete se, aby srdce byla připravena přijmout vylití pozdního deště a abychom nebyli vynecháni z tohoto požehnání kvůli “laodicejskému duchu” nebo kvůli kompromisu s hříchem. 
  2. Modlete se, aby měl Bůh volnou ruku během zasedání GK a abychom nebránili Jeho dílu svými pochybnostmi a nevírou!
  3. Modlete se, abychom my jako lidi věděli, jak být jednotní, i když jsme odlišní v názorech a pohledech.
  4. Modlete se, abychom řešili spory a rozdílnosti tím, že strávíme ještě více času na modlitbě a studiem Božího Slova jako naši pionýři.
  5. Modlete se, aby nás evangelium změnilo a utvářelo nás osobně, aby každý z nás měl každodenní, osobní a živý vztah s Kristem, který zaplaví každou oblast v našem životě.
  6. Modlete se, aby pokora a láska vůči sobě navzájem, a to i v těžkých chvílích, byla důkazem pro všechny, kteří nás pozorují, že Kristus je v našich srdcích, neboť Bible nám říká, že jsme Jeho učedníky, milujeme-li se navzájem.
  7. Modlete se, aby agenda GK byla vedena Bohem, byla plynulá a aby setkání byla vedena včas a efektivně.
  8. Modlete se za naši mládež a mladé lidi, kteří se budou účastnit, aby byli ještě víc usvědčeni tím, co to znamená být Adventistou sedmého dne žijícím v posledních dnech.
  9. Modlete se za vylití Ducha svatého na vedení a delegáty SSD (Jižní Asijsko-pacifická divize), aby jim Bůh dal moudrost k rozhodnutím, která mají učinit.
  10. Modlete se, aby Bůh denně pokračoval v práci na srdci každého z nás, když se modlíme za vedení GK a nadcházející zasedání, neboť i když se neplánujeme zúčastnit zasedání, jsme částí Boží církve a každý z nás hraje velmi důležitou roli tam, kde je!
počítadlo.abz.cz